Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 182), Komisji Infrastruktury (nr 187) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (182.),

oraz Komisji Infrastruktury (187.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1327, druk sejmowy nr 3813).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Krzysztof Mróz)

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.

Prosimy już o zajęcie miejsc.

Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

Mamy dzisiaj w porządku obrad jeden punkt: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy podatku akcyzowym.

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie.

Żadnych lobbystów na sali nie dostrzegam.

Przypominam o transmisji internetowej naszego posiedzenia.

Mamy kworum.

Witam panią senator, witam panów senatorów, witam także pana ministra Kościńskiego z Ministerstwa Finansów, witam pana Szymona Giderewicza, naszego legislatora.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1327, druk sejmowy nr 3813)

I teraz oddaję głos panu ministrowi, aby przedstawił ustawę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie!

Poselska ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk 3813, przewiduje wprowadzenie obniżenia o 50% stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych, samochodów osobowych, zarówno tych zasilanych energią pochodzącą z zewnętrznego źródła zasilania – chodzi tu tzw. pojazdy „z wtyczką”, typu plug in – jak również tych o napędzie spalinowo-elektrycznym, niezasilanych energią pochodzącą z zewnątrz, tzw. pojazdów „bez wtyczki”, hybrid electric vehicle.

Projektodawcy w uzasadnieniu do ustawy powołują się na dyrektywę 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek opracowania krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Według projektodawcy wpływ regulacji na dochody budżetu państwa pozostaje trudny do oszacowania. Zakłada się jednak brak wpływu na dochody budżetu ze względu na przesunięcie popytu w ramach tej samej linii pojazdów. Przewiduje się, że dzięki obniżeniu akcyzy takie pojazdy, pomimo wyższej ceny, będą w długiej perspektywie – ze względu na obniżoną konsumpcję paliwa – równie atrakcyjne cenowo jak pojazdy o klasycznym napędzie spalinowym.

Według danych Ministerstwa Finansów dochody z akcyzy od samochodów osobowych wyniosły: w roku 2016 – 2 miliardy 298 milionów 500 tysięcy zł; w roku 2017 – 2 miliardy 548 milionów 600 tysięcy zł; w ubiegłym roku – 2 miliardy 880 milionów zł. Za 7 miesięcy bieżącego roku wspomniane dochody wyniosły 1 miliard 797 milionów 800 tysięcy zł, co stanowi 61% prognozowanych na bieżący rok dochodów z tego tytułu.

Panie Przewodniczący, rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie są nadal analizowane przez różne resorty z punktu widzenia rozwoju elektromobilności, dekarbonizacji transportu drogowego czy redukcji smogu w miastach, jednakże w trakcie uzgodnień pojawiły się wątpliwości odnośnie do zaproponowanego w projekcie obniżenia stawki akcyzy dla pojazdów hybrydowych „bez wtyczki” o pojemności powyżej 2 l. W konsekwencji, na obecnym etapie prac legislacyjnych nie jest jeszcze możliwe przedstawienie stanowisko rządu do projektu.

Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Ja tylko tak się dopytam, bo nie zrozumiałem tego ostatniego zdania. To jest projekt rządowy tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, ale że nie ma stanowiska rządu do tego projektu tak?

Dobrze, dziękuję.

Proszę pana Szymona o przedstawienie stanowiska Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Dziękuję bardzo.

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Szymon Giderewicz, legislator.

Mamy 2 uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy zakresu, w jakim mają znaleźć zastosowanie obniżone stawki podatku akcyzowego. Zgodnie z rozpatrywaną dziś ustawą pojazdy hybrydowe o pojemności silnika od 2 tysięcy cm3 do 3,5 tysiąca cm3 – bo takie pojazdy mają być objęte obniżoną stawką akcyzy – będą zwolnione z tej akcyzy, zarówno jeżeli w ich napędzie hybrydowym energia będzie akumulowana z zewnętrznego źródła zasilania, jak i jeżeli energia elektryczna nie będzie akumulowana z tego źródła. Czyli, tak jak powiedział pan minister, samochody hybrydowe „z wtyczką” lub „bez wtyczki” w przypadku samochodów, których pojemność przekracza 2 tysiące cm3. Ale w przypadku samochodów, których pojemność silnika nie przekracza 2 tysięcy cm3, obniżoną stawką akcyzy objęte będą tylko i wyłącznie samochody o napędzie hybrydowym „bez wtyczki”, które nie są zasilane z zewnątrz. Tylko te. Dlaczego? No, należy się domyślać, że obecnie samochody hybrydowe o pojemności silnika spalinowego do 2 tysięcy cm3 są objęte zwolnieniem od akcyzy, jeżeli to są samochody „z wtyczką”. Tylko że zwolnienie to jest zwolnieniem czasowym, do 1 stycznia 2021 r. Od tego czasu samochody te wrócą na podstawową stawkę akcyzy. Tak więc rozpatrywana dzisiaj ustawa jest niepełna, bo w styczniu 2021 r. samochody „z wtyczką” opodatkowane będą normalną stawką podatku, a samochody hybrydowe „bez wtyczki” – obniżoną. Myślę, że nie to było celem projektu. Tak więc tutaj widzimy pierwsze zagrożenie.

Druga uwaga to jest tylko i wyłącznie wątpliwość. W czasie, gdy ustawodawca wprowadzał zwolnienia od podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie elektrycznym, samochodów o napędzie wodorowym, a także samochodów hybrydowych „bez wtyczki” o pojemności poniżej 2 tysięcy cm3, przewidział, że takie zwolnienie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i uzależnił wejście w życie tego zwolnienia od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. Tym razem projekt nie przewiduje takich rozwiązań. I pojawia się pytanie, czy to jest zasadne.

Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dziękuję.

Jak rozumiem, to są tylko takie uwagi pana legislatora, bez żadnych propozycji zmian. Bardzo dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Pierwsza z tych uwag mogłaby się zakończyć propozycją poprawki, pierwsza, tylko że, jak rozumiem, zgłoszenie przez Senat propozycji poprawki na tym etapie oznacza w zasadzie odrzucenie ustawy. Takiej propozycji nie zgłaszamy. Bo jeszcze Sejm musiałby się zająć naszą propozycją.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Kto wie, kto wie.

W związku z tym, że mamy stanowisko rządu, mamy stanowisko naszego Biura Legislacyjnego, otwieram dyskusję.

Zgłasza się pan senator Grzegorz Peczkis. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Szanowni Państwo, temat dotyczy w zasadzie niefortunnego zapisu, niefortunnego, tak jak już wcześniej kilkukrotnie wspominałem, naliczania akcyzy dla progowego stanu pojemności silnika spalinowego do 2 l i powyżej 2 l. I w związku z tym są różne pomysły, różne koncepcje, jak tę bardzo wysoką stawkę dotyczącą pojazdów mających powyżej 2 l pojemności silnika spalinowego spłaszczyć, żeby te pojazdy były bardziej dostępne – czyli po prostu, po ludzku mówiąc, tańsze – dla odbiorcy końcowego. I to jest kolejny pomysł na to, jak tę stawkę dla wybranego segmentu pojazdów spłaszczyć. Tylko że widzę 2 niebezpieczeństwa.

Pierwsze: pojazd hybrydowy – ogólnie ujęty hybrydowy, czyli taki, gdzie do mocy silnika spalinowego dołączamy inną moc, w tym przypadku elektryczną – nie został ograniczony co do ilości mocy wyprodukowanej przez silnik elektryczny. Innymi słowy, wyobrażam sobie sytuację – jestem w stanie założyć, że po to będzie konstruowane takie rozwiązanie, żeby omijać podatek akcyzowy – że ktoś załącza do kół napędowych minimalnej mocy silnik elektryczny, który wspomaga minimalną baterią. Jest to hybryda, bez wątpienia. Że moc silnika elektrycznego będzie wynosić 1% mocy silnika spalinowego? Zgoda, taka będzie. Że taką instalację można założyć sobie samemu w domu? Można. Czy można takie auto zarejestrować jako hybrydowe? Można, np. w Niemczech. I w ten sposób można będzie uzyskać zwolnienie z podatku akcyzowego 50%. Fantastycznie. Tylko czy to jest celem ustawy? Czy takie kolejne działania, które… Dlaczego ja od razu widzę patologię? Dlatego, że niestety, jak zajmowałem się podatkiem akcyzowym w przeszłości, to widziałem, że w zasadzie podatek dotyczący dużych pojazdów był w 80% unikany. W 80% płacenie podatku było unikane właśnie z powodu takich ciekawych zapisów w prawie, które dopuszczały różne bankowozy, różne pojazdy ciężarowe, które oczywiście były limuzynami, różne pojazdy specjalne do przewozu rzeczy niebezpiecznych, które były po prostu limuzynami z małym schowkiem. I czy to nie jest przypadkiem kolejny taki zapis? Oczywiście, idea jest słuszna, idea jest bardzo słuszna. Jeślibyśmy chcieli wspomagać hybrydy… Hybrydy na obecnym poziomie rozwoju posiadają silniki wspomagające. Czasami, jak np. w przypadku Toyoty albo Mazdy, te silniki mają pojemność nieznacznie większą niż 2 l, co powoduje, że już łapią się na o kilkanaście procent wyższy podatek, konkretnie o 15,3% wyższy niż podatek podstawowy płacony w przypadku mniejszych pojemności. I to jest duża pokusa, żeby spróbować uniknąć tego podatku w przypadku tych tysięcy sztuk sprowadzanych rocznie do Polski, właściwie koło 1 miliona. Bo to zostanie w kieszeni szczęśliwego nabywcy ostatecznego pojazdu i pośredników. Tylko oczywiście z uszczupleniem dla państwa. Tu mówimy o ponad 2,5 miliarda zł, to jest taka dosyć systematyczna liczba złotówek płaconych tytułem podatku akcyzowego. Przy czym warto podkreślić, że aż 70% tej kwoty płacone jest na podstawie tej wyższej stawki, chociaż nabywcy płacący tę wyższą stawkę to zaledwie 10%. Innymi słowy, tę najwyższą stawkę podatku płaci mała, wąska grupa ludzi, no, ale właśnie za te drogie pojazdy. I w związku z tym, że nie ma w ustawie ograniczenia co do stosunku mocy tworzącej hybrydę do mocy spalinowej, widzę takie niebezpieczeństwo, że może to być przedmiotem manipulacji mającej na celu niepłacenie podatku akcyzowego.

I dlatego, Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek o wstrzymanie prac nad tą ustawą, czyli o przerwę w posiedzeniu komisji do czasu zaopiniowania ustawy przez rząd.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dziękuję panu senatorowi. Jak rozumiem, to jest wniosek formalny, tak?

Proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, tutaj pan przewodniczący powiedział, że jest stanowisko rządu w sprawie tej ustawy, a pan minister, jak zrozumiałem, powiedział, że nie ma stanowiska rządu…

(Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz: Panie Senatorze, ja się dopytywałem, bo też…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński: Nie, nie, nie ma stanowiska.)

(Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz: Nie ma stanowiska.)

Wydaje mi się, że ustawa, która wywołuje wyraźne skutki budżetowe, no w takich kwestiach, i to dość duże… że jednak stanowisko rządu to jest sprawa elementarna prawda? No, wydaje się, że… No, po prostu jak można konstruować budżet państwa, jeżeli się nie ma opinii w sprawach dotyczących skutków budżetowych takiej ustawy. Tak więc wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa. I ten wniosek pana senatora… Trochę z innych powodów, bo pan tutaj pyta o te merytoryczne kwestie, dotyczące… Ale moje zdanie też jest takie, że absolutnie powinniśmy w tej sprawie poznać jednoznaczne stanowisko rządu. Bo inaczej trudno nad tego typu ustawami debatować.

I druga sprawa. Chciałbym zapytać przy okazji… To jest ustawa, w której mowa o pomniejszonej akcyzie na samochody hybrydowe, ale ona ma związek z całym takim programem związanym z próbą wprowadzenia i upowszechnienia pojazdu elektrycznego w Polsce. To była zresztą zapowiedź pana premiera. Chciałbym zapytać i prosić o odpowiedź, o informacje, albo teraz, albo może na posiedzeniu plenarnym, na jakim etapie jesteśmy w tym właśnie programie związanym z produkcją polskiego samochodu elektrycznego, zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane przez pana premiera. Bo to także będzie miało w przyszłości skutki podatkowe, finansowe. Może się okazać, że jeżeli ten polski samochód powstanie, to wówczas omawiany tu system akcyzy powinien być inaczej modyfikowany. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dziękuję panu senatorowi.

Czy jeszcze ktoś z senatorów chciałby zabrać głos?

Pan senator Florek? Nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, Szanowni Państwo. Ja bym chciał zapytać, jak jest dokładnie sformułowany wniosek.

Senator Grzegorz Peczkis:

Wniosek jest o przerwę w obradach do czasu przedłożenia stanowiska rządu, opinii rządu.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Szanowni Państwo, no, ale jest na sali pan minister i…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale ja to wszystko wiem, Panie Senatorze. Nie sądzę, żeby stanowisko rządu mogło być tak ad hoc. No, ale proszę bardzo.

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński:

Ja tylko przypominam, co powiedziałem: że zakłada się jednak brak wpływu na dochody budżetu, ze względu na przesunięcie popytu w ramach tej samej linii. Tak więc tutaj przyjmujemy, że dla budżetu to będzie neutralne.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przyjmujemy, że dla budżetu to będzie neutralne, bo będzie przesunięcie popytu w ramach tej samej linii pojazdów.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Jak rozumiem, pan minister formalnego stanowiska rządu co do tej ustawy nie ma, ale z wyliczeń wewnętrznych – bo pewnie taka analiza była – wynika, że to jest to, jeżeli tak można powiedzieć, neutralne.

Jak rozumiem, pan senator Peczkis i pan senator Czarnobaj…

Proszę bardzo, pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Ministrze, ja pamiętam sytuację z pierwszych lat XXI wieku, to znaczy nawet tych po 2010 r., do 2014 r, 2015 r, 2016 r… I państwo macie dokumenty. Ja analizowałem właśnie te dokumenty odnośnie do wpływu z tytułu podatku, niezapłaconego podatku akcyzowego. Innymi słowy, z różnych małych metod omijania tego podatku… Te prace, które były prowadzone głównie przez Ministerstwo Cyfryzacji, przez Departament Podatku Akcyzowego, zaskutkowały szeregiem bardzo dobrych wniosków kierowanych do urzędów celnych, które ten podatek naliczały. Ja nawet taką broszurkę dostałem do poczytania. Na początku byłem, prawdę mówiąc, trochę zbulwersowany, że jest aż tak dosadna, ale w sumie ona wywołała dobry skutek. I proszę przeanalizować, jak wyglądały wpływy z tego podatku akcyzowego od pojazdów samochodowych powyżej 2 l do 2016–2017 r., a jak później. Czy w sytuacji niepojawienia się żadnego zapisu prawa… To były tylko wytyczne do realizacji tego podatku, nie pojawił się żaden nowy mechanizm naliczania podatku akcyzowego. Co się stało, że nagle te wpływy znacząco zaczęły rosnąć? Ja uprzejmie poproszę w takim razie, jeśli jeszcze mogę, o odpowiedź na piśmie, jak wyglądały od 2010 r. wpływy, jeżeli chodzi o te pojazdy o pojemności powyżej 2 l, i czy jakikolwiek skok – bo nastąpił skok – wysokości wpływu tytułem płaconego podatku wynikał ze zmiany prawa, czy po prostu, można w cudzysłowie powiedzieć, z niczego, czyli z dobrego stosowania przepisów przez urzędników.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Jak rozumiem, pan minister udzieli odpowiedzi pisemnej na to pytanie pana senatora, jak kształtowały się wpływy z akcyzy od samochodów o pojemności silnika powyżej 2 tysięcy cm3 od roku 2010 do roku 2016 i jaka była, zdaniem ministerstwa, przyczyna zmian w poszczególnych latach, jeżeli chodzi o wpływy.

Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, można powiedzieć, stare posiedzenie i stare zwyczaje. Z punktu widzenia założeń ustawa, która obniża jakiekolwiek podatki, jest ustawą dobrą. Ale to nie znaczy, że należy ją robić tak, jak wy to robicie. Panie Ministrze, to jest ustawa… Ja w pełni popieram pana senatora Peczkisa. Przecież my… Dajcie nam szansę, żebyśmy zagłosowali za dobrą ustawą, obniżającą podatki. Ale jeżeli jest tyle wątpliwości, o których mówili pan Peczkis i pan senator Kleina… Do tego tyle wątpliwości, brak opinii rządu… To napisali posłowie na kolanie, dali, a pan to tu prezentuje bez opinii rządu, bez informacji o wpływie na budżet. Jest tyle różnych wątpliwości. A my musimy tworzyć system, który obniża podatki, ale nie tworzy patologii, nie stwarza furtki do patologii.

I, Panie Przewodniczący, proszę nie silić się na łamańce intelektualne, czy to jest opinia rządu, czy nie ma. To jest jednoznaczne. Pan minister prezentuje swoje zdanie, według mnie prawie że prywatne. Bo czy jest opinia ministerstwa w tej sprawie, Panie Ministrze? Nie ma, jak rozumiem. Jeżeli jest, to proszę o opinię ministerstwa. A na pewno nie ma opinii rządu w tym zakresie. Czyli to, co jest kluczowe w 3 sprawach: jak promować nowoczesne technologie, jeśli chodzi o samochody, jak to wpłynie na budżet i jak skonstruować tę ustawę, aby nie było możliwości kombinacji, o których mówi senator Peczkis… A my tu debatujemy, czy to jest opinia, czy nie. Panie Przewodniczący, proszę nie iść tą drogą.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Panie Senatorze, ja myślę, że pan minister przedstawił tę ustawę, żebyśmy wiedzieli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, no, projekt ustawy to była inicjatywa poselska. I pan minister przedstawił nam to i na koniec powiedział, że formalnego stanowiska rządu w tej sprawie nie ma. I nie ma takiego wymogu prawnego, aby do każdego poselskiego projektu ustawy było stanowisko. No, pan minister powiedział, że skutków budżetowych, zdaniem Ministerstwa Finansów, nie będzie. Ale za chwileczkę oddam głos panu ministrowi, żeby może jeszcze raz to powtórzył. A później, po panu ministrze, pan przewodniczący Dobkowski.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński:

Ja powtarzam, że z punktu widzenia Ministerstwa Finansów to jest ustawa neutralna dla budżetu. Tu jest więcej dyskusji kompletnie na inny temat. Jest dyskusja, czy jak się zachęci do zakupu – bo taki będzie skutek tej ustawy – aut hybrydowych, to czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na zakup aut elektrycznych. I tutaj jest dyskusja. Czy chcemy przyspieszyć to, żeby auta były częściowo elektryczne, czy chcemy czekać, żeby auta były 100% elektryczne. I tego dotyczy tak naprawdę dyskusja.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dobrze. Dziękuję panu ministrowi.

Proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Ja bym się przychylił do wniosku pana senatora Peczkisa, gdybyśmy mieli jeszcze kilka posiedzeń Senatu i Sejmu, gdyby można było te poprawki… Bo chodzi o to, żeby tutaj zgłosić poprawki. Nie chodzi o to, żeby… Senator Peczkis nie chce, żeby po prostu całkowicie to oddalić, tylko żeby zgłosić poprawkę, która by, no, znacznie poprawiała tę ustawę i po prostu oddaliła zagrożenie patologią. Ale, proszę państwa, jeżeli przegłosujemy ten wniosek, to prawdopodobnie ta ustawa już nie wejdzie w życie, będzie dyskontynuacja. Bo zanim nowy Sejm się zbierze, to potrwa. I nie wiadomo, czy ta ustawa to będzie jeden z priorytetów rządu.

Również co do stanowiska pana legislatora, który mówił, że pewną część tych pojazdów w 2021 r. obejmie pełna akcyza… Ale do 2021 r. jest jeszcze sporo czasu, tak że mam nadzieję, że wtedy rząd i nowy Sejm po prostu uchwalą taką ustawę, która w ogóle tę sprawę załatwi.

Stanowisko rządu… No, nie ma stanowiska rządu. Ale, jak rozumiem, nie ma też sprzeciwu rządu, rząd nie mówi, żeby tego nie uchwalać.

A ja jestem zainteresowany tym, żeby… Jestem z zawodu elektrykiem i uważam, że pojazdy w 100% elektryczne to się w Polsce nie przyjmą – ze względów po prostu technicznych, praktycznych, ze względu na ładowanie, na zasięg itd. – tak jak pojazdy hybrydowe. Ja nawet sam myślę, czy takiego pojazdu hybrydowego, używanego – bo nowego to nie kupię – nie zakupić. Bo opinie są różne. No, przede wszystkim blokuje nas to, że takie pojazdy są drogie, właśnie ze względu na akcyzę. I nawet części są też drogie. Podobno hybryda jest droga. Pytałem znajomego mechanika, który się tym zajmuje. Rzeczywiście, główną przeszkodą jest to, że to jest za drogie.

Jeżeli mówimy o tym, że będzie uszczuplenie budżetu… Gdyby nawet było uszczuplenie budżetu, gdyby nawet było – chociaż to nie jest pewne – no, to chyba warto uszczuplić budżet po to, żeby np. zmniejszyć ilość smogu w dużych miastach. Załóżmy, że uszczuplenie budżetu idzieie na rzecz zmniejszenia ilości smogu, zmniejszenia ilości dwutlenku węgla… Może dwutlenku węgla to nie, bo jak się produkuje energię elektryczną, to się też wytwarza dwutlenek węgla. Ale ilość smogu na pewno się zmniejszy. I w związku z tym, po analizie tych wszystkich, powiedzmy, argumentów za i przeciw, stawiam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dziękuję panu przewodniczącemu.

Pan Czarnobaj jeszcze chce zabrać głos, czy tak?

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, już nie.)

(Senator Kazimierz Kleina: Nikt nie jest przeciwko tej ustawie, tylko przeciwko sposobowi…)

Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

To jest patologiczny sposób przygotowywania ustawy. Co by się stało, gdyby ona za dwa tygodnie była uchwalona? No, jaki problem, że będzie już nowy Sejm? Po prostu robicie państwo kompletny absurd. Tym bardziej że przecież można… Skoro to jest inicjatywa poselska, to kilkunastu posłów znowu to podpisze, państwo zrobicie opinię i będzie można zrobić to normalnie, po ludzku. A tak robicie to po prostu, no, kompromitująco. No, po co? Po co?

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

Znaczy ja bym chciał troszkę wyjaśnić, że jestem przeciwko tworzeniu furtek. Bo każde wyłącznie – a to jest wyłączenie – co do ogólności stosowania prawa w polskich warunkach dużej kreatywności intelektualnej naszego narodu powoduje problemy. Do tej pory każde wyłączenie powodowało problemy. I jeżeli chcemy mieć spójny system, to proponowałbym siąść nad tym systemem. Nie nad tym, czy to jest elektryczne czy hybrydowe, a jeśli hybrydowe, to z wtyczką czy bez, tylko nad sposobem płacenia akcyzy, ogólnie. Jeżeli będziemy tworzyli kolejne wyłączenia… Do tej pory myśmy te wyłączenia próbowali kasować, bo kolejne wyłączenia to są kolejne problemy, których państwo nawet, przepraszam, jeszcze nie przeanalizowaliście. Dlatego, że, jak rozumiem, nie mieliście na to czasu, albo z innych powodów. Ale państwo nie przeanalizowaliście wyłączeń, tego, co będzie skutkiem… Wiedząc, jak dalece kreatywny jest nasz naród, państwo powinniście sobie zdawać sprawę z tego, co będzie skutkiem kolejnego wyłączenia z ogólności stosowania prawa. I to jest gigantyczne niebezpieczeństwo dla tego przepisu. Bo, żeby była jasność, elektryków jest rejestrowanych bardzo mało, to są promile. Autobusów elektrycznych, o których dużo mówiono, praktycznie nie ma, było blisko zero rejestracji w zeszłym roku w Polsce. Hybryd jest o 2 rzędy więcej. A samochodów spalinowych jest – o 3 albo 4 rzędy więcej. Tzn. dopisujemy zera. I mówimy tu oczywiście o pewnym marginesie, ale jednak dużym. I to, Panie Senatorze… Bo mówimy o wyłączeniu z ogólności stosowania prawa. I wiemy, czym to się skończyło w przeszłości, bośmy to analizowali. I teraz robimy kolejne wyłączenia. No, to jest bez sensu po prostu.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Panie Senatorze, ja tylko tak powiem, że już nas poganiają, bo inne posiedzenie komisji jest. A dzisiaj mamy posiedzenie Senatu o godzinie 12.00 i jest zagęszczenie posiedzeń komisji.

Ja bym bardzo prosił, żeby pan jeszcze raz sformułował wniosek, żebyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy, Panie Senatorze Grzegorzu.

Senator Grzegorz Peczkis:

Wniosek polega na ogłoszeniu przerwy w rozpatrywaniu tej ustawy do czasu wydania opinii przez rząd.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dobrze.

Pan senator Florek.

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Tak, ja właśnie chciałem to powiedzieć, uprzedził mnie pan senator.

Panie Legislatorze, który wniosek głosujemy pierwszy? Czy to jest bez znaczenia?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Wniosek formalny.)

Są 2 wnioski formalne. Pan przewodniczący…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chwileczkę. Mamy wniosek pana senatora Grzegorza Peczkisa o przerwanie obrad komisji do czasu wydania przez rząd opinii do projektu ustawy i wniosek pana przewodniczącego o przyjęcie ustawy bez poprawek. To są 2 wnioski formalne, tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Wniosek pana senatora Peczkisa jest wnioskiem formalnym. W dotychczasowej praktyce, w zwyczaju parlamentarnym było tak, że takie wnioski były z reguły poddawane przez przewodniczących pod głosowanie. A wniosek pana senatora Dobkowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek jest wnioskiem merytorycznym, wnioskiem legislacyjnym. Jeżeli dopuścić oba wnioski, to pierwszy powinien być oczywiście wniosek formalny, czyli wniosek pana senatora Peczkisa.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Dobrze.

W związku z tym zarządzam głosowanie.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Grzegorza Peczkisa, aby ogłosić przerwę w posiedzeniu komisji do czasu wydania przez rząd opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym?

Kto jest za? (4)

Kto jest przeciw? (5)

Jeszcze ktoś się mógł wstrzymać. (1)

Czyli wniosek został odrzucony.

Teraz przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana przewodniczącego Dobkowskiego.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

Kto z senatorów chciałby wziąć tę ustawę? Pan senator Grzegorz Peczkis? Nie?

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Przewodniczący, narażę tę ustawę na długotrwałe obradowanie na sali. Tak więc może ja zaproponuję pana przewodniczącego Dobkowskiego.

(Senator Wiesław Dobkowski: Dobrze, dziękuję.)

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Mróz:

Czyli mamy sprawozdawcę.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 05)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito