Narzędzia:

Regulamin konkursu dotyczącego uczestnictwa

w panelu studencko-doktoranckim, zorganizowanym podczas

konferencji naukowej z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu

pt. „Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości”

Warszawa, 30 maja 2019 r.

 

§1

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie uczestników panelu studencko-doktoranckiego, który zostanie przeprowadzony podczas konferencji naukowej „Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości”, 30 maja 2019 roku w budynku Senatu RP (ul. Wiejska 6/8, Warszawa).

§2

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem  konkursu i konferencji jest Kancelaria Senatu.
 2. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Zespół Konkursowy w składzie:
  - Michał Seweryński – przewodniczący,
  - Bogumił Szmulik – wiceprzewodniczący,
  - Janusz Karp,
  - Zbigniew Cieślak,
  - Jan Żaryn.
 3. Zespół Konkursowy określa następujące obszary badawcze dla panelu studencko-doktoranckiego:
  - Rola Senatu RP jako podmiotu inicjatywy ustawodawczej.
  - Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym.
  - Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim.
  - Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej.
  - Izby wyższe parlamentów na świecie.
 4.  Zespół Konkursowy odpowiada za merytoryczną stronę konkursu oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.

 

§3

UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie uczestniczyć mogą studenci, absolwenci i doktoranci prawa lub politologii.

§4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres e-mail: gms@senat.gov.pl zgłoszenia określonego w załączniku do Regulaminu oraz referatu na jeden z tematów wymienionych w §2 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r.; zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Referat nie może być dłuższy niż 7200 znaków ze spacjami i musi mieć charakter autorski, nie może też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 4. Zespół Konkursowy ocenia nadesłane referaty, wybierając piętnaście prac, a ich autorów kwalifikuje do uczestnictwa w panelu.
 5. Zespół Konkursowysporządza protokół zawierający wykaz uczestników konkursu oraz listę laureatów.
 6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w panelu studencko-doktoranckim konferencji autorzy referatów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do 20 maja 2019 r.
 7. Organizator przedstawi program konferencji w zakresie panelu studencko- doktoranckiego najpóźniej do 23 maja 2019 r.

 

§5

NAGRODY

Nagrodą dla laureatów konkursu jest uczestniczenie w konferencji i wygłoszenie referatu podczas panelu studencko-doktoranckiego, a także jego publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym.

§6

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe uczestnika zebrane przez organizatora przetwarzane są w celu organizacji konkursu i konferencji, w szczególności w celu komunikacji pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem, a także w celu wydania publikacji pokonferencyjnej. Imiona i nazwiska laureatów konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Senatu RP.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego w zgłoszeniu celem wysyłania zaproszeń na kolejne edycje konferencji.
 4. Dokonując zgłoszenia, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt. 2 i 3.
 5.  Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w załączonej Klauzuli informacyjnej RODO.

§7

REGULACJE KOŃCOWE

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników konferencji do Warszawy.
 2. Autor referatu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania przez czas nieoznaczony z treści referatu oraz jego częściowej lub całościowej publikacji bez wynagrodzenia.
 3. Kancelaria Senatu zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników konkursu i organizacji konferencji.
 4. Organizator wyda publikację pokonferencyjną, na którą będą składały się artykuły naukowe, będące rozszerzeniem referatów wygłoszonych w czasie konferencji.
  O zasadach wydania publikacji pokonferencyjnej Organizator poinformuje uczestników drogą elektroniczną.

 

Załącznik w formacie pdf

Załącznik w formacie doc