Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia

 

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 446446 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 446uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
druki sejmowe nr 1228, do druku 1228, 1370, 1370-A
druki senackie nr 446, 446 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Zbigniew Dolata.
Ustawa jednoznacznie wskazuje, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie (druk nr 446 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki senackie: 444444 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 444uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1164, do druku nr 1164, 1335, 1335-A
druki senackie nr 444, 444 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków i ma na celu m.in. wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 444 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy
Druki sejmowe: 1277do druku 1277do druku 12771371
Druki senackie: 448448 A448 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 448uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1277, do druku 1277, 1371
druki senackie nr 448, 448 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii COVID-19 oraz wspierania gospodarki w obliczu walki z pandemią.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r. Komisja nie zakończyła prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 448 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 13581411
Druki senackie: 470470 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 470uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1358, 1411
druki senackie nr 470, 470 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE. Zawarte w ustawie rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 470 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 


15.

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 13431359
Druki senackie: 452452 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 452uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1343, 1359
druki senackie nr 452, 452 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa usprawnia tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów, co zwiększy konkurencyjność tych grup na rynku oraz dochodowość gospodarstw rolników będących ich członkami. W ustawie m.in. zmniejszono obowiązkowy poziom produkcji, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70% oraz wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 452 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


16.

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 133913601360 A
Druki senackie: 453453 A453 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 453uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1339, 1360, 1360-A
druki senackie nr 453, 453 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa przewiduje, że w latach 2021-2026 koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych, oraz że będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 453 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski


17.

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 9931330
Druki senackie: 468468 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 468uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
druki sejmowe nr 993, 1330
druki senackie nr 468, 468 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony Pan Senator Robert Mamątow.

Ustawa zmienia organ uprawniony do wydania, oraz umiejscowienia w systemie źródeł prawa, regulaminu Trybunału Stanu. Zgodnie z przepisami ustawy, regulamin Trybunału Stanu będzie wydawany przez Trybunał Stanu, a nie jak dotychczas przez Sejm.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisjawnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 468 A).
SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 


18.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 994994_s1309
Druki senackie: 467467 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 467uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
druki sejmowe nr 994, do druku 994, 1309
druki senackie nr 467, 467 A

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców senackiego projektu ustawy został upoważniony Pan Senator Krzysztof Kwiatkowski.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16). Ustawa zawiera regulację przyznającą pozwanemu prawo do sądowego zwolnienia od kosztów sądowych na zasadach ogólnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisjawnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 467 A).
SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.


19.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1345do druku 134513751375 A
Druki senackie: 465465 A465 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 465uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
druki sejmowe nr 1345, do druku 1345, 1375, 1375-A
druki senackie nr 465, 465 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Celem ustawy jest umożliwienie uczelniom zawodowym, które spełniają określone w ustawie warunki, noszenia nazwy zawierającej wyrazy „akademia praktyczna”, a także kształcenia nauczycieli bez konieczności posiadania porozumienia zawartego z uczelnią uprawnioną.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 4 sierpnia 2021 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 465 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

 


20.

Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 457457 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 457uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej.
druki sejmowe nr 1101, do druku 1101, 1147, 1147-A  
druki senackie nr 457, 457 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Sławomir Zawiślak.

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej z siedzibą w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 457 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.


Poprzednia strona