Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia

 

 


1.

Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Senat w dniu 4 sierpnia 2021 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce.

Wniosek w sprawie przedstawienia stosownej informacji złożyła – zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu – Komisja Zdrowia.


2.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 1313do druku 1313do druku 1313do druku 131314121412 A
Druki senackie: 471471 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 471uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
druki sejmowe nr 1313, do druku 1313, 1412, 1412-A
druki senackie nr 471, 471 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ich likwidacji.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisjawnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 471 A).
SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 126612901290 A
Druki senackie: 449449 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 449uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1266, 1290, 1290-A
druki senackie nr 449, 449 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa wzmacnia nadzór wojewodów nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowanymi przez starostów jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a także uproszczenie związanych z tym procedur.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 449 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz. 

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1088do druku 1088do druku 10881367
Druki senackie: 450450 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 450uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
druki sejmowe nr 1088, do druku 1088, 1367
druki senackie nr 450, 450 A

Był to komisyjny projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Sławomir Piechota.

Ustawa przewiduje przyznanie niektórym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy (wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności) prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisjawnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 450 A).
SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Gawęda.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy
Druki sejmowe: 1275do druku 127512951295 A
Druki senackie: 445445 A445 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 445uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
druki sejmowe nr 1275, do druku 1275, 1295, 1295-A
druki senackie nr 445, 445 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu obniżenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Nowelizacja przewiduje m.in. umożliwienie gminom pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych oraz indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych. Ponadto ustawa wprowadza szereg przepisów dotyczących nieruchomości niezamieszkałych.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu  w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r. Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu  w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 445 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 134613691369 A
Druki senackie: 447447 A447 B447 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 447uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1346, 1369, 1369-A
druki senackie nr 447, 447 A, 447 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu umożliwienie podmiotom zajmującym się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych. Ustawa m.in. znosi obowiązek wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłuża termin na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowuje przepisy dotyczące kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Na mocy ustawy systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw objęto również wodór jako alternatywne paliwo zyskujące na znaczeniu.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 447 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 447 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


7.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 139414151415 A
Druki senackie: 473473 A473 B473 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 473uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.
druki sejmowe nr 1394, 1415, 1415-A
druki senackie nr 473, 473 A, 473 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli, oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, w przypadkach uzasadnionych wskazanymi celami, m.in. wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności, poprawy jakości powietrza albo obronności państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 473 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisje wnosząo przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 473 B).
Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1281do druku 12811363
Druki senackie: 451451 A451 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 451uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne.
druki sejmowe nr 1281, do druku 1281, 1363
druki senackie nr 451, 451 A, 451 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Bartosz Kownacki.

Celem ustawy jest doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Środowiska,
─Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 451 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 451 B). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka. 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 139314061406 A
Druki senackie: 474474 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 474uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 1393, 1406, 1406-A
druki senackie nr 474, 474 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dotyczy wprowadzenia państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty oraz wprowadzenia systemu monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 474 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Senat w dniu 6 sierpnia 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 13421364
Druki senackie: 466466 A466 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 466uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu.
druki sejmowe nr 1342, 1364
druki senackie nr 466, 466 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., które zostały przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r. Ustawa zawiera przepisy, które: przedłużają ważność marynarskich umów o pracę o okres związany z przetrzymywaniem marynarza w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek, nakładają na armatora zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia i świadczeń z tytułu marynarskiej umowy o pracę w sytuacji przetrzymywania marynarza, jak również rozszerzają uprawnienia marynarza do bezpłatnej repatriacji.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej


Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2021 r. 
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 466 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.