Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP X kadencji

4, 5 i 6 sierpnia 2021 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

Projekt

Początek posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00


1.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Druki sejmowe: 1275do druku 127512951295 A
Druki senackie: 445
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
druki sejmowe nr 1275, do druku 1275, 1295, 1295-A
druk senacki nr 445

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu obniżenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Nowelizacja przewiduje m.in. umożliwienie gminom pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych oraz indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych. Ponadto ustawa wprowadza szereg przepisów dotyczących nieruchomości niezamieszkałych.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu  w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r. Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu  w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali obrad plenarnych Senatu.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 134613691369 A
Druki senackie: 447447 A447 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1346, 1369, 1369-A
druki senackie nr 447, 447 A, 447 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu umożliwienie podmiotom zajmującym się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych. Ustawa m.in. znosi obowiązek wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłuża termin na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowuje przepisy dotyczące kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Na mocy ustawy systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw objęto również wodór jako alternatywne paliwo zyskujące na znaczeniu.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─ Komisji Środowiska,
─ Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 447 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 447 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Druki sejmowe: 139414151415 A
Druki senackie: 473
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.
druki sejmowe nr 1394, 1415, 1415-A
druk senacki nr 473

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem ustawy jest wprowadzenie czasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli, oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, w przypadkach uzasadnionych wskazanymi celami, m.in. wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności, poprawy jakości powietrza albo obronności państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad plenarnych Senatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali obrad plenarnych Senatu.


4.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Druki sejmowe: 1281do druku 12811363
Druki senackie: 451451 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne.
druki sejmowe nr 1281, do druku 1281, 1363
druki senackie nr 451, 451 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Bartosz Kownacki.

Celem ustawy jest doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─Komisji Środowiska,
─Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 451 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad plenarnych Senatu.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Druki sejmowe: 139314061406 A
Druki senackie: 474
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 1393, 1406, 1406-A
druk senacki nr 474

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa dotyczy wprowadzenia państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty oraz wprowadzenia systemu monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali 176.


 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Druki sejmowe: 13421364
Druki senackie: 466
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu.
druki sejmowe nr 1342, 1364
druk senacki nr 466

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., które zostały przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r. Ustawa zawiera przepisy, które: przedłużają ważność marynarskich umów o pracę o okres związany z przetrzymywaniem marynarza w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek, nakładają na armatora zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia i świadczeń z tytułu marynarskiej umowy o pracę w sytuacji przetrzymywania marynarza, jak również rozszerzają uprawnienia marynarza do bezpłatnej repatriacji.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali 176.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Druki senackie: 446
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
druki sejmowe nr 1228, do druku 1228, 1370, 1370-A
druk senacki nr 446

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan poseł Zbigniew Dolata.
Ustawa jednoznacznie wskazuje, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.30 w sali 217.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Druki senackie: 444444 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1164, do druku nr 1164, 1335, 1335-A
druki senackie nr 444, 444 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków i ma na celu m.in. wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 444 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 1277do druku 1277do druku 12771371
Druki senackie: 448
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1277, do druku 1277, 1371
druk senacki nr 448

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii COVID-19 oraz wspierania gospodarki w obliczu walki z pandemią.

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2021 r. Komisja nie zakończyła prac.

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 217.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Druki sejmowe: 13581411
Druki senackie: 470
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1358, 1411
druk senacki nr 470

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE. Zawarte w ustawie rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 lipca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 217.