Narzędzia:

3. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.5

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 3030 A30 Z
Uchwała: 030u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 69, do druku nr 69, 107

drukisenackie nr 30, 30 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w obsadzie osobowej kolegiów sądów oraz zmian w wyborze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ponadto ustawa wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie istnienia stosunku służbowego innego sędziego lub skuteczności jego powołania. Dodatkowo powierza się Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie skarg dotyczących podważenia statusu sędziego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło  się  8 stycznia 2020 r. Komisje nie zakończyły prac.
Komisje kontynuowały posiedzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 30 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 89do druku 89do druku 89do druku 89136136 A
Druki senackie: 3434 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 034u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

druki sejmowe nr 89, do druku nr 89, 136, 136-A

druki senackie nr 34, 34 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu uregulowanie charakteru prawnego środków finansowych otrzymywanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 34 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 68do druku 68do druku 68do druku 68do druku 68103
Druki senackie: 2929 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 029u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 68, do druku nr 68, 103

druki senackie nr 29,  29 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. W obecnym stanie prawnym świadczenia te podlegają ogólnym regułom opodatkowania dochodów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 29 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 115do druku 115143
Druki senackie: 4040 A
Uchwała: 040u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
druki sejmowe nr 115, 143

druki senackie nr 40, 40 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 40 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


5.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 87do druku 87do druku 879393 A
Druki senackie: 2828 A28 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 028u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

druki sejmowe nr 87, do druku nr 87, 93, 93-A

druki senackie nr 28, 28 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 stycznia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 stycznia 2020 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 28 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 119120120 A
Druki senackie: 3333 A33 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 033u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

druki sejmowe nr 119, 120, 120-A

druki senackie nr 33, 33 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy uregulowania trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ponadto wprowadza możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 14 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 33 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

 


7.

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 116do druku 116do druku 116127127 A
Druki senackie: 4141 A41 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 041u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

druki sejmowe nr 116, 127, 127-A

druki senackie nr 41, 41 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ustanawia dzień 19 lutego jako nowe święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej, jako wyraz uznania dla dokonań polskich naukowców .
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 14 stycznia 2020 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 41 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


8.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce

Senat w dniu 16 stycznia 2020 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 45

9.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. podjął uchwałę wyrażającą solidarność z narodem australijskim
Druki senackie: 4444 S
Uchwała: 044u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim.

druki senackie nr 44, 44 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marcin Bosacki.

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2020 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

 


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Senat w dniu 17 stycznia 2020 r. podjął uchwałę w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
Druki senackie: 4747 S47 X
Uchwała: 047u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

druki senackie nr 47, 47 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halina Bieda.

 

Marszałek Senatu w dniu 14 stycznia 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 i 17 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki  do projektu uchwały (druk nr 47 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.