Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 4) w dniu 16-12-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (4.)

w dniu 16 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 65, 102 i 102-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dobry wieczór. Albo dzień dobry, jak kto woli.

Witam wszystkich bardzo serdecznie i otwieram czwarte posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Witam serdecznie panie i panów senatorów. Witam zaproszonych gości. Witam przedstawicieli strony rządowej, z panem ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, na czele. Witam wszystkich zaproszonych gości z poszczególnych instytucji. Witam serdecznie – muszę spojrzeć na listę obecności – panią Iwonę Hickiewicz, głównego inspektora pracy. Witam serdecznie pozostałych gości.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 65, 102 i 102-A)

Na dzisiejszym posiedzeniu zajmiemy się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, druk sejmowy nr 65.

Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Chciałbym przypomnieć, że został państwu przesłany dokument zawierający kolejność rozpatrywania poszczególnych elementów nowelizacji ustawy.

Nie słyszę żadnych uwag, a zatem uznaję, że możemy procedować zgodnie z założonym planem.

Panie Ministrze, czy chciałby pan teraz zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Zmiany, które proponujemy, wynikają przede wszystkim z uaktualnienia poszczególnych tytułów dochodów do poziomu ich wykonania do końca października 2015 r. Mamy także do czynienia z szeregiem zmniejszeń wydatków. Nie są to duże kwoty. Jeżeli państwo chcą, żebyśmy to szczegółowo omówili… Jest ze mną dyrektor Biura Budżetu, pan Śliwonik. Jest pan wiceprezes ZUS. Tak więc jesteśmy przygotowani do przedstawienia – albo w tej chwili, albo w trakcie dyskusji – zmian wynikających z uaktualnienia poszczególnych tytułów.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Jeśli nie usłyszę innych propozycji, to poproszę, aby rozpocząć od Państwowej Inspekcji Pracy – załączniki nr 1 i 2.

Zapraszam osobę, która będzie referować, do zabrania głosu.

Pani Minister, tak?

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz:

Państwowa Inspekcja Pracy zgłosiła zmniejszenie kwoty wydatków o 5 milionów 139 tysięcy zł. Przeliczyliśmy kwoty wydatków, które mogliśmy zmniejszyć, i dokonaliśmy blokady w tym zakresie. Kwota podana w projekcie zmiany ustawy odpowiada kwocie zadeklarowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, jeśli chodzi o blokadę planowanych wydatków do końca roku. Dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Pani Minister.

Czy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy można?)

Już, oczywiście. Właśnie chciałem zapytać, kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos.

W kolejności zgłoszeń – pan senator Augustyn i pan senator Szymański.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, pamiętamy wszyscy ostatnie budżety i starania inspekcji o zwiększenie budżetu, zwłaszcza ze względu na niski poziom płac inspektorów. Starania te odnosiły różne skutki – raz się udawało, raz nie. Mam pytanie: czy pani inspektor, widząc możliwości oszczędności w jednym… I pamiętam, że chodziło nieraz o 1 milion zł, o 1,5 miliona zł. Z punktu widzenia budżetu kwota 5 milionów zł wydaje się nieduża, ale z punktu widzenia tego, o co państwo walczyliście, to jest dużo. Czy państwo wnioskowaliście o to, żeby te pieniądze pozostały w inspekcji, żeby mogły być przeznaczone na lepsze wynagradzanie inspektorów, których chcieliby państwo u siebie zatrzymać?

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Szanowni Państwo, nie wszystkie oszczędności dotyczą płac i ich pochodnych. Oszczędności dotyczą na przykład wydatków inwestycyjnych – to 2 miliony 857 tysięcy zł. Chciałbym zapytać, jakie inwestycje nie zostały zrealizowane. Czego dotyczą oszczędności w zakresie wydatków inwestycyjnych? Dziękuję.

(Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz: Dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Również dziękuję.

Pani Minister, sekundeczkę.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby o coś zapytać?

Bardzo proszę. Proszę odpowiedzieć na pytania.

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz:

Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o płace inspektorów pracy, to od wielu lat zwracam szczególną uwagę na kwestię zamrożenia – tak jak w innych jednostkach budżetowych –poziomu płac nie tylko inspektorów, ale w ogóle pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Problem dotyczy jednak w szczególności inspektorów pracy, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych specjalistów, jak i utrzymanie specjalistów, których obecnie posiadamy. Ale nie ma takiej możliwości, o ile wiem, żeby przenieść wydatki, o których tutaj mowa, do paragrafu związanego z wynagrodzeniami osobowymi pracowników. Gdyby była taka możliwość, to na pewno skorzystalibyśmy z tej opcji. Ale zgodnie z przepisami nie możemy tych zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ad vocem.)

Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Zgodziłbym się z panią minister, gdyby nie to, że przecież równolegle procedujemy tak zwaną ustawę okołobudżetową, która mogła te możliwości stworzyć. Inspekcja, która rzeczywiście, odkąd pamiętam, zabiega – przecież pan minister na pewno też był tego świadkiem w Sejmie – o środki na wynagrodzenia, oddaje pieniądze, które mogłyby przecież pozostać w inspekcji, gdyby była taka wola i gdybyśmy zapisali to w ustawie okołobudżetowej. Oczywiście w samym budżecie – ma pani minister rację – nie można tego zrobić, ale można zmienić przepisy, które uczyniłyby wyjątek w zakresie wynagrodzeń Państwowej Inspekcji Pracy, nie wyciągając ręki do kogokolwiek, bo o to mi chodzi.

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz:

To fakt, że nie zgłaszaliśmy propozycji, żeby procedować to w ramach ustawy okołobudżetowej. Być może rzeczywiście można było o tym pomyśleć.

Jeśli chodzi o oszczędności, to zadeklarowaliśmy takie kwoty wydatków, co do których mieliśmy pewność, że mogą podlegać blokadzie. I one zostały zablokowane. I to są kwoty, które zostały przez nas zgłoszone.

A jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, o które pytał pan senator, to jeśli można, oddałabym głos pani dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, która szczegółowo przedstawi tę kwestię.

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Głównym Inspektoracie Pracy Grażyna Witkowska:

Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!

W ramach uzupełnienia wypowiedzi pani minister chcę powiedzieć, że zarówno nowelizacja ustawy budżetowej na 2015 r., jak i nowelizacja ustawy okołobudżetowej, o której mówił pan senator, trochę zaskoczyły resorty, ponieważ nie było żadnej informacji z Ministerstwa Finansów, że te dwie ustawy będą nowelizowane.

Blokady środków, o której mowa, dokonaliśmy po pierwsze dlatego, że wynika to z ustawy o finansach publicznych, a po drugie dlatego, że minister finansów wysłał do wszystkich resortów pisma, żeby przeanalizowały swoje wydatki i zgłosiły blokady najwcześniej, jak to jest możliwe. I my taką blokadę zgłosiliśmy. I podejrzewam, że dla wielu resortów wielkim zaskoczeniem była tak szybka nowelizacja ustawy budżetowej. Podejrzewam, że o tym, że będzie ona nowelizowana, tak naprawdę większość resortów dowiadywała się z mediów, a nie od ministra finansów. Gdybyśmy wiedzieli, że ustawa okołobudżetowa… To znaczy wiedzieliśmy, że jest ona nowelizowana, ale nie wiedzieliśmy, że jest nowelizowana także w zakresie możliwości zwiększania wydatków na wynagrodzenia. I to jest główny powód…

A jeżeli chodzi o inwestycje, to Państwowa Inspekcja Pracy, ponieważ ma 18 jednostek i 42 oddziały, od lat prowadzi politykę pozyskiwania siedzib na własność. W 2014 r. udało się pozyskać z zasobów skarbu państwa siedzibę na potrzeby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Jest to jeden z największych okręgowych inspektoratów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Do budżetu zgłosiliśmy na początku dwuletni program inwestycyjny, a później trzyletni program inwestycyjny. W 2015 r. zostały ogłoszone dwa przetargi na wykonanie tej inwestycji. Udało się wybrać inwestora zastępczego, natomiast jeżeli chodzi o wykonawcę w ramach systemu „projektuj i buduj”, to pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić, bo zgłosił się jeden wykonawca i oferta była nieważna, a w drugim przetargu istniało podejrzenie zmowy firm budowlanych – sprawa ta została nawet zgłoszona przez okręgowego inspektora pracy do prokuratury – bo po odrzuceniu ofert wadliwych, a wszystkich ofert było, jeżeli dobrze pamiętam, chyba sześć czy siedem, do wyboru została nam tylko najdroższa oferta. Mało tego, była to oferta, która przekraczała wysokość środków zgłoszonych w programie inwestycyjnym zarówno ministrowi finansów, jak i Sejmowi. Główny inspektor pracy uznał, że takie działanie byłoby niekorzystne dla finansów publicznych, i ten przetarg został unieważniony. Przetarg jest przygotowywany i będzie ogłaszany na początku stycznia, zgodnie z procedurami. To jest główna kwota, jeżeli chodzi o zgłoszoną blokadę inwestycyjną.

Drugą inwestycją była inwestycja w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. To też była siedziba przejęta z zasobów skarbu państwa. W projekcie budżetu na modernizację tej siedziby planowaliśmy 835 tysięcy zł. Po przygotowaniu szczegółowej specyfikacji okazało się, że ta inwestycja miałaby kosztować prawie 2 miliony zł. W związku z tym ta inwestycja nie została rozpoczęta w 2015 r. Będzie ona realizowana, jeżeli oczywiście Wysoki Sejm przyzna nam na to środki, w 2016 r. Zakres prac zostanie ograniczony do minimum, tak żeby po prostu oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy mógł się przenieść do nowej siedziby i nie musiał wynajmować lokali na wolnym rynku. Wszystkie te działania mają na celu oszczędność środków publicznych.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo.

Czy to są wystarczające…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Mogę powiedzieć jedno zdanie?)

Proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Muszę senatorowi odpowiedzieć – ze względu na długoletnią znajomość. Pan senator doskonale wie, jak wyglądają płace, bo wiele lat zarządzał, i doskonale wie, że 2 tygodnie przed końcem roku trzeba uaktualnić wydatki i dochody. A jeśli chodzi o zwiększenie płac, to, jak pani dyrektor mówiła, nie można tego dokonać w ustawie okołobudżetowej, bo niesie to ze sobą określone skutki, Panie Senatorze. Musiałby pan senator zabezpieczyć środki na podwyżki w Państwowej Inspekcji Pracy także na rok 2016, 2017 i na następne lata. Tak więc podpuszczanie… Całe szczęście, że pani inspektor zachowała trzeźwość umysłu i od razu powiedziała, że to nie wchodziło w grę. Bo pan senator chyba żartował, mówiąc, że 2 tygodnie przed końcem roku można oszczędności zamienić na podwyżki, nie wiedząc, czy w budżecie będą zabezpieczone środki na podwyżki także na przyszłość.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Chcę tylko przypomnieć, że rozmawiamy o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. Nie zajmujemy się ustawą okołobudżetową.

Bardzo proszę, pani dyrektor Anna Napiórkowska, tak? Departament…

(Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska: Tak, Anna Napiórkowska…)

Ministerstwo Finansów.

(Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska: Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów.)

Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nowelizacja ustawy budżetowej jest działaniem o charakterze szczególnym. Jest ona spowodowana tym, że dochody budżetu państwa są niższe od zaplanowanych. Ten fakt wymusił konieczność zmiany ustawy i zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu deficytu. Celem nowelizacji było także uwzględnienie oszczędności, które pojawiły się w różnych jednostkach jako tak zwane oszczędności naturalne. Chcę podkreślić, że Ministerstwo Finansów nie kontaktowało się z wyprzedzeniem z dysponentami poszczególnych części budżetu, bo jeżeli chodzi o zmniejszenia wydatków, które znalazły się w nowelizacji, to wynikały one po prostu z decyzji podjętych przez tych dysponentów na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Były to absolutnie niewymuszone, naturalne oszczędności, które wyniknęły z różnych obiektywnych przyczyn. Część wyniknęła z tego, że w ustawie budżetowej określa się maksymalny limit wydatków, a ich celowa i oszczędna realizacja przynosi oszczędności, na przykład związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi. O te oszczędności został zmniejszony limit wydatków.

Towarzysząca nowelizacji budżetu zmiana ustawy okołobudżetowej jest ściśle związana tylko i wyłącznie z pojawieniem się naturalnych oszczędności w dziale „Obrona narodowa”. Było to 200 milionów zł. Na obronę narodową musimy w planie przeznaczać 1,95% PKB, a więc, aby można było uwzględnić te 200 milionów zł przy zmniejszaniu wydatków, konieczna była właśnie taka incydentalna zmiana ustawy o modernizacji sił zbrojnych.

Celem nowelizacji budżetu nie jest na pewno przeznaczanie oszczędności na inne wydatki, dlatego że byłoby to sprzeczne z samą ideą nowelizacji budżetu, w której musimy zwiększyć maksymalny poziom deficytu o 3 miliardy 900 milionów zł. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Pani Dyrektor.

Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem…

(Brak nagrania)

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący, ad vocem, do pana ministra. W mojej wypowiedzi brałem pod uwagę opcję dotycząca następnego roku. Pan minister dobrze odczytał moje intencje. Tak więc nie było to nie à propos i nie było to niemożliwe. Oczywiście zdaję sobie sprawę z dalszych skutków i uważam, że warto wziąć je pod uwagę przy budżecie na rok 2016, a nawet trzeba.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Tak jest.

Zamykam dyskusję. Myślę, że pan minister i pan przewodniczący wyjaśnili sobie tę kwestię.

Chciałbym przejść do części dotyczącej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, witając jednocześnie panią prezes Janinę Pszczółkowską, którą proszę o zabranie głosu lub wskazanie osoby referującej.

Bardzo proszę.

Pełniąca Obowiązki Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska:

Witam państwa.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Chcę powiedzieć, że na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy kasa zgłosiła zmniejszenie kwoty wydatków w odniesieniu do planu. Zmniejszenie to nastąpiło w rozdziale 75313 „Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” i dotyczyło świadczeń dla kombatantów. Zmniejszenie wynosiło 13 milionów 500 tysięcy zł i zostało spowodowane większym spadkiem liczby świadczeniobiorców, niż założono w planie, oraz niższą od ujętej w planie wysokością przeciętnego świadczenia.

Poza tym dokonano blokady w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – również dotyczącej grupy kombatantów – na kwotę 500 tysięcy zł. To zmniejszenie również było spowodowane większym, niż przewidziano, ubytkiem członków tej grupy.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Pani Prezes.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Pan minister nie, jak rozumiem? Ministerstwo Finansów też nie?

A zatem uznaję, nie słysząc głosów sprzeciwu, że opiniujemy tę część nowelizacji pozytywnie.

Dziękuję.

Bardzo dziękuję pani prezes oraz jej współpracownikom.

Przechodzimy do części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bardzo proszę.

Pan prezes, tak?

Proszę uprzejmie, Panie Prezesie, o zabranie głosu.

Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek:

Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Podobnie jak w przypadku KRUS, nowelizacja ustawy budżetowej dotyczy kwot, których blokady Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał po zweryfikowaniu dotychczasowego wykonania planu na rok 2015. Przewidzieliśmy zmniejszenie wydatków bieżących w części 73 o 281 milionów 538 tysięcy zł, czyli z ponad 50 miliardów 684 milionów 349 tysięcy zł do 50 miliardów 402 milionów 811 tysięcy zł.

Jeżeli chodzi o szczegóły, to zmniejszenie nastąpiło w dziale 753 „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”, w rozdziale 75309 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, w paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”. Wynikało to z mniejszej, niż zakładano, liczby osób korzystających z urlopów wychowawczych, osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem oraz niań sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Zmniejszenie wyniosło w tym wypadku 190 milionów zł.

W tym samym dziale, w rozdziale 75310 „Fundusz emerytur pomostowych”, w paragrafie 2430 „Dotacja z budżetu dla funduszu celowego”, w związku z niższą, niż planowano, liczbą wypłaconych świadczeń, na których sfinansowanie wykorzystano środki ze składek na FEP, bez konieczności skorzystania z dotacji z budżetu państwa… Dotacja była planowana na kwotę 6 milionów 538 tysięcy zł. Ta dotacja nie będzie w tym roku potrzebna.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to odniosę się również do pktu 4, bo stanowi on jak gdyby lustrzane odbicie tej zmiany, o której mówiłem. Dokładnie w…

(Przewodniczący Jarosław Duda: Zaraz, zaraz. Pan prezes odnosi się do planu finansowego…)

…FEP.

(Przewodniczący Jarosław Duda: …Funduszu Emerytur Pomostowych. Proszę uprzejmie.)

O taką samą kwotę, o jaką zostały zmniejszone wydatki w rozdziale 75310, w paragrafie 2430, obniżono przychody w planie finansowym FEP. Jak już wspomniałem, wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia liczby wypłacanych świadczeń. O taką samą kwotę zmniejszono koszty w pozycji „Emerytury pomostowe”.

Jeśli chodzi o rozdział 75313 „Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”, to w paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne”, wskutek mniejszych, niż planowano, ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe dla byłych pracowników kolei, mniejszych kwot ryczałtu energetycznego oraz mniejszej, niż planowano, liczby osób pobierających te świadczenia, dokonano zmniejszenia wydatków o 80 milionów zł.

Kolejny dział, w którym nastąpiło zmniejszenie, to dział 851 „Ochrona zdrowia”. W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, w paragrafie 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”, w związku z niższą, niż planowano, liczbą niań sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób korzystających z urlopów wychowawczych, dokonano zmniejszenia wydatków o 5 milionów zł.

Można powiedzieć, że jesteśmy również dawcą dodatkowych środków do budżetu, bo w ramach tej nowelizacji zaproponowaliśmy podwyższenie dochodów w części 73 o kwotę 201 milionów 5 tysięcy zł poprzez dostosowanie dochodów zaplanowanych w tej części do faktycznego wykonania budżetu po 10 miesiącach. Podwyższenie wynika z faktu, że część osób jest uprawniona do przejścia na emeryturę i rezygnacji z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym – w wypadku takiej rezygnacji zgromadzone w funduszu środki przekazywane są do budżetu państwa. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję za przedstawienie tych dwóch punktów.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

Według kolejności zgłoszeń – pan senator Augustyn, a potem pan senator Kogut.

Senator Mieczysław Augustyn:

Wszyscy mamy w pamięci wiecznie powtarzane w mediach słowa, może co drugi dzień, że ZUS jest bankrutem.

(Głos z sali: Nie jest.)

Oczywiście nie zgadzam się z tym twierdzeniem, ale źródło pewnego niepokoju stanowi fakt, że ZUS jest w 35% finansowany z dotacji budżetowej. W związku z tym chciałbym dopytać: czy te zmiany w budżecie oznaczają, że te pieniądze będą zmniejszały deficyt ZUS, który, o ile pamiętam, zaciąga kredyty? Czy może jest tak, że dotacja do ZUS będzie o tę kwotę zmniejszona? Jak to jest? Czy te zmiany poprawią kondycję ZUS, czy zostanie on utrzymany w tej samej, złej kondycji, a pieniądze wrócą do budżetu?

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję.

Bardzo proszę, pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Chciałbym się ustosunkować… Od 10 lat, jak wielu obecnych tu kolegów, jestem członkiem komisji rodziny. Pracowaliśmy nad tym, Panie Ministrze, Panie Pełnomocniku Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, żeby pracodawcy zatrudniali osoby niepełnosprawne, żeby przedsiębiorcy przyjmowali do pracy osoby niepełnosprawne. Ja, w przeciwieństwie do senatora Augustyna, mam bardzo pozytywne zdanie o ZUS. Uważam, że to media wyrabiają ZUS tę niedobrą opinię…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mówiłem, że nie zgadzam się z tą opinią.)

…bo, Państwo Drodzy, mówią o nim tak, jakby tworzyli go, w cudzysłowie, najwięksi przestępcy, przepraszam. Tak samo mówi się o PFRON. Powiem tak: ogromnie się cieszę, że przez te 10 lat, czy to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy ostatniej koalicji, traktowaliśmy osoby niepełnosprawne jako podmiot. I bardzo pozytywnie oceniam – co niektórych zdziwi – zarząd PFRON, bo były w nim osoby kompetentne, jak choćby pan Janusz Wesołowski, pani prezes czy wielu innych. Ale Państwo Drodzy, coraz bardziej…

Może zwrócę się nawet do pana przewodniczącego – musimy podjąć jakąś inicjatywę legislacyjną. Zaraz powiem, w jakiej sprawie. Panie Ministrze, Panie Prezesie ZUS, wy w ZUS macie swoje przepisy, zgodnie z którymi każda korekta dokumentu rozliczeniowego jest przez was traktowana jako wpłata nieterminowa, mimo że główna wpłata deklaracji została opłacona w terminie. Z czym to się, Drodzy Państwo, wiąże? Nigdzie w prawie nie został, Panie Przewodniczący, podany termin wpłaty związanej z korektą. I czasem jest tak –zwracają się z tym do nas przedsiębiorcy – że płatnik wpłaca główną kwotę, przykładowo 100 tysięcy zł, a potem robi korektę na 7 zł 50 gr. A jeśli na przykład zatrudnia osoby niepełnosprawne, to jest warunek, że żeby PFRON mógł udzielić dofinansowania, Panie Ministrze, Panie Pełnomocniku i Panie Prezesie, do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, wszystko musi być rozliczone w terminie. I dochodzi do paranoi. Ktoś płaci 100 tysięcy zł głównej należności, a przecież konieczność korekty na te 7 zł 50 gr czy nawet na 300 zł może powstać chociażby nawet z powodu jakiegoś błędu pracownika, a firmie każe się zwracać całe dofinansowanie. Panie Przewodniczący, według mnie to jest rozbój w biały dzień. I, Panie Ministrze, przedsiębiorcy mówią głośno tak: nie zatrudnimy ani jednej osoby niepełnosprawnej, skoro ZUS tak nas traktuje. Trzeba jasno określić termin korekty. Ważne, że główna wpłata jest dokonana w terminie. Korekta może się zdarzyć. A ZUS, kiedy PFRON wystąpi o informacje, pisze jednoznacznie: nieterminowo zapłacone. To jak się ma te 100 tysięcy zł głównej wpłaty do 7 zł 50 gr czy 400 zł? Nie wywołujmy paranoi, naprawdę.

Panie Przewodniczący, wnoszę o to – bo to jest jedyna okazja, kiedy obecne są obie strony – żeby podjąć natychmiastowe działania w celu nowelizacji tej ustawy i żeby jasno określić, Drodzy Państwo, ten termin. Bo nasza praca, mimo że robiliśmy nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, naprawdę pójdzie na marne. Przecież takie bzdury naprawdę trzeba korygować. A w ZUS, Panie Prezesie, ludzie naprawdę podchodzą do tego w ten sposób, że jest przepis… I czasem piszą brednie, bo według mnie to są brednie, że korekta to jest nieterminowa wpłata. Jak się ma 7 zł 50 gr do 100 tysięcy zł głównej wpłaty dokonanej na podstawie deklaracji, zgodnie z terminem?

Korzystam z tej okazji, żeby powiedzieć, że bardzo wysoko cenię PFRON, bo to nie są złodzieje ani oszuści. Ogromnie się cieszę, że w poprzedniej kadencji udało się obronić podmiotowość PFRON, bo zawsze byłem przeciwnikiem tego, że PFRON nie miał podmiotowości, którą nadawano BOŚ i innym instytucjom. Ogromnie się cieszę. I jednoznacznie chwalę. ZUS też robi ogromne oszczędności. A kiedy media atakują, mówiąc, jakież to pomieszczenia ma ZUS, i kiedy jadę na tę Szamocką raz na rok i patrzę… Państwo Drodzy, niech przyjadą zobaczyć nasze pomieszczenia, to zobaczą, że nasze pomieszczenia to jest Ameryka, a ZUS ma pomieszczenia… jak Ukra… Przepraszam, nie będę ubliżał żadnemu państwu. Serdecznie przepraszam, nie będę ubliżał.

Panie Przewodniczący, przekazuję apel pracodawców z całej Polski. Nie może być tej totalnej bzdury. Bo jak można zabierać dofinansowanie? Niepełnosprawni będą zwalniani. Trzeba jasno ustalić… Trzeba podjąć prace legislacyjne. Apeluję do pana i do pana pełnomocnika, bo akurat cenię pana pełnomocnika bardzo wysoko i ogromnie się cieszę, że nareszcie właściwa osoba jest na właściwym stanowisku. Nie jest to klakierstwo. Bo pamiętam jakie decyzje były podejmowane w latach 2005–2007, kiedy był pan ministrem.

Panie Ministrze, składam prośbę o szybką nowelizację. Dla mnie ta sprawa jest jednoznaczna. A kiedy dojdzie do protestów, to PFRON słusznie odbije piłeczkę, mówiąc: to jest sprawa ZUS, bo my wysyłamy zapytania do ZUS, a ZUS pisze, że wpłaty były nieterminowe. No jak to nieterminowe? To piszą ponownie i dopiero wtedy ZUS odpisuje, że wszystko zostało wpłacone w terminie, i wycofuje się tym przedsiębiorcom nakazy, żeby zwracali pieniądze przekazane na osoby niepełnosprawne.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Panie Senatorze, myślę, że znamy…

(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo. Znamy już… Wyłuszczył pan problem.

Czy chcieliby się państwo odnieść do tych dwóch kwestii poruszanych przez panów senatorów Augustyna i Koguta?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Ja może odniosę się do tej kwestii ogólniejszej, poruszonej przez pana senatora Koguta, a pan prezes odpowie panu senatorowi Augustynowi.

Przede wszystkim chciałbym podziękować panu senatorowi za jego znaną wrażliwość, przede wszystkim na potrzeby osób niepełnosprawnych. Oczywiście pan prezes musiałby odpowiedzieć, że takie są przepisy, na podstawie których funkcjonuje ZUS, ale rozumiem, że przepisy to także nasza odpowiedzialność i słuszne jest to, co pan senator mówił, że warto zrobić przegląd i poprawić przepisy tam, gdzie trzeba, aby ułatwić pracodawcom funkcjonowanie. Wiem, że i poprzedni pełnomocnik, i obecny pełnomocnik, i senatorowie, którzy znani są z tego, że te kwestie są im bliskie, na pewno przyjmą to z otwartością. Poczekajmy tylko na odpowiedni moment, żeby podjąć takie prace. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Bardzo proszę.

Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować i panu senatorowi Augustynowi, i panu senatorowi Kogutowi za te dobre słowa skierowanie pod adresem instytucji, w której mam zaszczyt pracować, a w szczególności pod adresem pracowników, którzy naprawdę ciężką i wytężoną pracą dokładają wszelkich starań, aby klienci byli dobrze obsługiwani. Dorzucając się do wypowiedzi pana senatora Koguta, mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to my, jako zakład, zatrudniamy ich z roku na rok coraz więcej. I tak: na koniec ubiegłego roku przeciętne poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił prawie 1410 osób, a teraz, już na koniec października, jest to prawie 1469 osób.

A odnosząc się już konkretnie do pytania pana senatora Augustyna, śpieszę wyjaśnić, że blokady, o których mówiłem, nie dotyczą świadczeń wypłacanych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na który zbierane są składki od wszystkich pracujących. Dotyczą one tylko i wyłącznie części finansowanej wprost z budżetu, czyli świadczeń wypłacanych z budżetu, a nie świadczeń ubezpieczeniowych.

A jeśli chodzi o samą kondycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a właściwie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to również podzielam pogląd pana senatora, że dziennikarze dokonują pewnej nadinterpretacji. Bo gdybyśmy zestawili wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tym, jaka część wydatków finansowana jest z dotacji, to zobaczylibyśmy, że ta część jest procentowo coraz mniejsza. W 2015 r. z dotacji finansowane jest około 25% wydatków. Jest to całkiem dobry poziom.

Z naszych projekcji, z naszych prognoz długoterminowych nie wynika, żeby ta sytuacja miała się pogorszyć, a jeżeli odnieść się do produktu krajowego brutto, to nawet się ona poprawia. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi.

Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem uznaję…

(Głos z sali: Jest jeszcze.)

Jest jeszcze?

(Głos z sali: Tak.)

Senator Stanisław Kogut:

Panie Przewodniczący, mnie nie zadowala odpowiedź pana prezesa.

Panie Prezesie, jak nie ma określonego terminu odnośnie korekty, to prawo powinno chyba działać na korzyść przedsiębiorców, a nie na ich niekorzyść? Ja powiedziałem na wstępie, że macie swoje przepisy. Jak to skorygować, żeby ludzie nie płacili? Bo PFRON nie płaci, działając na podstawie waszego zaświadczenia. Główna zapłata jest wpłacona. I można powiedzieć, Państwo Drodzy, że w tych 100 tysiącach zł przedsiębiorca wpłaca pieniądze za osoby niepełnosprawne, a te 3 zł 50 gr czy 300 zł to mogą być pieniądze za osobę zdrową, a nie niepełnosprawną. A PFRON kategorycznie żąda zwrotu pieniędzy za dofinansowanie. Przecież prawo powinno działać na korzyść przedsiębiorców.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Panie Senatorze, ale pan już to…

(Senator Stanisław Kogut: Nie, bo to jest zbycie, Panie Przewodniczący.)

Nie, to nie jest zbycie, w moim przekonaniu. Proszę wybaczyć. Pan minister zasygnalizował potrzebę głębokiej analizy tych przepisów. Skierował pan ten apel również do mnie, jako przewodniczącego komisji, a zatem ten temat, bądź to z inicjatywy komisji, bądź z inicjatywy rządowej, zostanie w najbliższym czasie, mogę pana przewodniczącego o tym zapewnić, podniesiony, żeby dokładnie tę sprawę zbadać. A mnie, jak pan wie, jako wieloletniemu pełnomocnikowi rządu do spraw osób niepełnosprawnych, ten temat jest szczególnie bliski. Zależy mi na tym, aby stworzyć przyjazne otoczenie, aby jak najwięcej osób z niepełnosprawnością mogło być zatrudnianych.

(Senator Stanisław Kogut: …Na dzień dzisiejszy.)

Na dzień dzisiejszy możemy zapytać zarówno ZUS, jak i PFRON, co możemy w tej kwestii zrobić. A działania o charakterze legislacyjnym trzeba podjąć jak najszybciej.

Czy pan przewodniczący przyjmie takie zapewnienie? Dziękuję bardzo.

A zatem uznaję…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Rozumiem, że będzie mówił pan dyrektor Śliwonik, tak?

Tak, Panie Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak.)

Bardzo proszę.

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Ale proszę, żebyście nie tworzyli podgrupy, bo trwa posiedzenie komisji.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Chciałbym powiedzieć jeszcze tylko jedno zdanie do pana senatora.)

Dobrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Chciałbym zaprosić go do ministerstwa, gdzie będziemy omawiać ten temat.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jarosław Duda:

…Usłyszeliśmy, zatem myślę, że ten temat zostanie podjęty w szybkim tempie.

Dziękuję, Panie Ministrze.

Rozumiem, że głos zabierze pan dyrektor Śliwonik.

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Piotr Śliwonik:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Punkt piąty odnosi się do rezerw celowych. Ja oczywiście, z racji tego, że reprezentuję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skupię się tylko na tych rezerwach, które są właściwe dla tego ministerstwa. Ogólna kwota oszczędności w tych rezerwach to 916 tysięcy zł. Na tę kwotę składają się oszczędności: w poz. 15 „Środki na realizację Karty Dużej Rodziny” – w wysokości 54 tysięcy zł, w poz. 33 „Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych” – kwota oszczędności wynosi 471 tysięcy zł, w poz. 53 „Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” – na kwotę 161 tysięcy zł, i w poz. 58 „Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3” – w tej pozycji mamy do czynienia ze zmniejszeniem o kwotę 230 tysięcy zł. To byłoby tyle, w telegraficznym skrócie, na temat tych zmniejszeń.

Myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o uruchomienie rezerw celowych, to do 30 września z rezerw celowych możemy zasilać budżety wojewodów, a do 15 października części takie jak 31, 44, 63. Tak że te oszczędności to po prostu nieuruchomione środki, które pozostały po upłynięciu tych terminów. Jeżeli będzie trzeba jeszcze dokładniej omówić poszczególne kwestie, to służę, ale nie chciałbym zanudzać komisji szczegółami dotyczącymi tych rezerw.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze.

Czy ktoś z państwa…

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Pan senator Majer, proszę.

Senator Ryszard Majer:

Panie Przewodniczący! Drodzy Państwo!

Czy pan dyrektor byłby łaskaw przybliżyć kwestię oszczędności dotyczącej Karty Dużej Rodziny i polityki senioralnej? Z czego wynikają oszczędności w tych dwóch pozycjach?

Przewodniczący Jarosław Duda:

Pan senator Augustyn, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Rozumiem, że koledze chodziło o oszczędności w Rządowym Programie na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, prawda? Ja chciałbym zapytać o to samo, dlatego że ta kwota nie jest mała, zważywszy na to, że tak niewielu spośród tych, którzy oczekiwali dotacji, mogło ją otrzymać – właśnie z braku środków. A tu nagle okazuje się, że pieniądze zostały.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję.

Proszę uprzejmie, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Piotr Śliwonik:

Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o Kartę Dużej Rodziny, to w ustawie budżetowej na 2015 r. rezerwa w tej pozycji wynosiła 67 milionów 350 tysięcy zł, z czego 15 milionów 620 tysięcy zł było przeznaczane na zadania wtedy ministra pracy i polityki społecznej, a obecnie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a kwota 51 milionów 720 tysięcy zł pozostawała do dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu. Skupię się na naszej części. Po pierwsze, 8 milionów 280 tysięcy zł z tej kwoty 15 milionów zł zostało decyzją Komisji Finansów Publicznych przeznaczone na działalność wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, po prostu w związku z koniecznością przeznaczenia wyższych środków na działania tych zespołów.

Zaraz powiem, na co my wydaliśmy naszą część, i skąd są oszczędności. Z pozostałych środków, czyli 7 milionów 296 tysięcy zł, 3 miliony 792 tysiące zł dostały gminy na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, czyli tak naprawdę teren. Kolejna kwota, czyli 3 miliony zł, została przeznaczona na zadania ministra związane z wydrukiem, personalizacją kart, czyli rozliczenie umowy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. I jest jeszcze trzecia część wydatków – wynikające z ustawy zadania, które realizują wojewodowie. I właśnie w tej części powstały oszczędności, bo 54 tysiące zł zostały… oddane to może za dużo powiedziane, w każdym bądź razie niewykorzystane przez wojewodów śląskiego – 18 tysięcy zł, i wielkopolskiego – 36 tysięcy zł. Z tego, co pamiętam, były to środki przeznaczone między innymi na obsługę. Wojewodowie po prostu…

(Przewodniczący Jarosław Duda: To są te oszczędności, dobrze.)

Teraz, jeżeli mogę…

(Przewodniczący Jarosław Duda: Proszę bardzo.)

Wysoka Komisjo, jeżeli chodzi o środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, to kwota rezerwy wynosiła 32 miliony 500 tysięcy zł, a teraz zmniejszamy ją do 32 milionów 29 tysięcy zł, ale chciałbym przypomnieć, że cała kwota przeznaczona na program to oczywiście 40 milionów zł. 7 milionów 500 tysięcy było od samego początku z różnych względów zawarte w części 44. Chodziło o to, żeby pewne środki można było uruchomić niezwłocznie, nie czekając na uruchamianie rezerwy – Ministerstwo Finansów wyszło nam w tej kwestii naprzeciw – żebyśmy mieli możliwość i rozliczenia poprzedniej edycji, i podjęcia kroków związanych z udzielaniem dotacji na bieżąco.

Myślę, że to ciekawe: w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych podpisano 460 umów z 484 beneficjentami. Program ten zakładał dotacje celowe w wysokości 38 milionów zł. Na chwilę obecną wykorzystane zostało 37 milionów 995 tysięcy zł, tak że tak naprawdę oszczędności na dotacjach wynoszą 5 tysięcy zł. Najprawdopodobniej…

(Przewodniczący Jarosław Duda: Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Myślę, że pokazuje to…)

Pozostała kwota to oszczędności ministerstwa na obsłudze.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dobrze, dziękuję.

Nie dostrzegam więcej zgłoszeń, zatem uznaję, że część 83 „Rezerwy celowe” zostaje zaopiniowana pozytywnie.

Przechodzimy do części 85 „Budżety wojewodów ogółem”.

Proszę pana dyrektora, jak rozumiem, Panie Ministrze, o kontynuowanie. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak.)

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Piotr Śliwonik:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jeśli chodzi o tę część, to do omówienia są dwa punkty. Jeden dotyczący załącznika nr 1 „Dochody budżetu”, a drugi załącznika nr 2 „Wydatki budżetu”. Jeżeli chodzi o dochody, to mamy do czynienia z uaktualnieniem poziomu wykonania dochodów przez poszczególnych wojewodów. Jeżeli chodzi o dział „Pomoc społeczna”, to zwiększenie dochodów wynosi nieco ponad 40 milionów zł, jeżeli chodzi o „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, to jest to nieco ponad 1 milion zł. Te dochody zostały już przez wojewodów uzyskane, a więc dostosowanie do faktycznego stanu pozwala na zwiększenie kwot zapisanych w budżecie.

Jeżeli chodzi o plany wydatków zapisanych w części 85, to mamy do czynienia ze zmniejszeniem o 21 tysięcy zł. Zmniejszenie występuje w dwóch rozdziałach: w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 9 tysięcy zł, i w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 12 tysięcy zł. Tak że kwoty są niewielkie…

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dobrze. Koncentrujmy się na istotnych kwestiach. Oczywiście 9 tysięcy zł to też istotna kwota, ale ona nie oddaje całości.

(Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Piotr Śliwonik: …Wspomnieć.)

Dobrze, wspomniał pan…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: …Powiedzieć, bo to wojewoda lubelski oddał.)

A, rozumiem, to sprawa szczególnie bliska panu ministrowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Jest mi tym bardziej przykro.)

Rozumiem, że to trzeba było pokazać. Dziękuję, dobrze. Ale widocznie musiał.

Zatem uznaję, że część 85 „Budżety wojewodów ogółem” zostaje zaopiniowana pozytywnie.

Czy możemy coś połączyć, czy każdy z tych punktów musimy omawiać… Macie jakąś propozycję? Bo to są takie rzeczy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie…)

O, przepraszam, pan senator, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Szanowni Państwo!

Pozwolę sobie na wyrażenie pewnej opinii. Oczywiście dyskutujemy o kwotach bardzo niewielkich i, prawdę powiedziawszy, przez lata o takich kwotach przy nowelizacji budżetu nie mówiliśmy. Na ogół do tej nowelizacji nie dochodziło. Jak wiemy, wydatki niezrealizowane szły na zmniejszenie deficytu. Jest taki zapis w ustawie budżetowej. Wobec tego po co to robimy?

(Głos z sali: To jest pytanie?)

To jest pytanie.

I jeszcze jedna wątpliwość. Według mojej wiedzy deficyt wynikający z niedoboru wpływów z VAT, którego stan na październik podano w uzasadnieniu, w listopadzie nie był już tak wysoki w stosunku do planu. A zrealizowanie wydatków jest na poziomie znacząco niższym, aniżeli poprzednio zakładano. Wobec tego nie łudźmy się, że przesuwanie po parę tysięcy tu, tam i gdzieś jest istotą tej zmiany. Istota tej zmiany leży gdzie indziej. Z niezrozumiałych względów zwiększa się deficyt, wychodząc poza próg 3%, co może nas wepchnąć w procedurę nadmiernego deficytu. Dlatego wolałbym, żebyśmy grali tutaj w otwarte karty i mówili, jakie są zamiary rządu, jeżeli chodzi o zwiększenie deficytu w kontekście przyszłorocznych wydatków, a nie koncentrowali się na kwestiach w sumie mało istotnych i nie odpowiadających na pytanie podstawowe.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o odpowiedź.

Pan minister Michałkiewicz.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Nie dziwię się trosce pana senatora Augustyna o budżet państwa, ale sądzę, że nie jest to temat na posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, tylko na posiedzenie komisji finansów albo na sesję plenarną, gdzie pan senator powinien zadać takie pytania ministrowi finansów. Sądzę, że rozmawiamy tutaj o bardzo ważnych rzeczach. Jak powiedziałem, 9 tysięcy zł to niedużo, ale 2 lata temu wojewoda lubelski z dożywiania dzieci oddał 100 milionów zł. Uważam, że w kontekście polityki społecznej, która dotyczy indywidualnych potrzeb konkretnych osób, nawet te niewielkie kwoty warto jednak śledzić i monitorować. Uważam, że przedstawianie państwu aktualnego wykonania dochodów i wydatków nie jest niczym złym. Uważam, że komisje senackie i sejmowe mają prawo zobaczyć, jak wygląda realizacja dochodów, ale przede wszystkim jak wygląda realizacja wydatków budżetu państwa. Bo mówimy o konkretnych potrzebach osób, których los leży nam przecież na sercu. W tych komisjach pracują senatorowie i posłowie, którzy są szczególnie wrażliwi na ludzkie potrzeby. I nawet jeżeli 9 tysięcy zł to nie jest duża kwota dla ministra finansów, to w przypadku pomocy społecznej może to być kwota bardzo, bardzo istotna. Uważam, że nad „dużą” polityką finansową możemy sobie podyskutować na posiedzeniu komisji finansów, a na tym posiedzeniu prezentujemy państwu to, co wiemy, jeśli chodzi o wykonanie wydatków w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Pan senator Majer. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za tę wypowiedź, ale po wystąpieniu pana senatora Augustyna odnoszę wrażenie, że senatorowie nie rozumieją, o co chodzi.

Panie Senatorze, to jest jakby odpowiedź na pana… My doskonale rozumiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że zmieniamy budżet, żeby sprawniej zarządzać państwem. I tym powodowana jest każda zmiana budżetu. Tak jest w samorządzie, z którego się wywodzę, i tak samo jest w administracji rządowej. Rząd przedkłada projekt, żeby sprawniej zarządzać państwem. I po to tu jesteśmy. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, my jesteśmy tu po to, żeby oceniać te posunięcia.)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Panie Senatorze…

(Senator Mieczysław Augustyn: Inaczej nie bylibyśmy w ogóle potrzebni.)

Panie Senatorze Augustyn, bardzo proszę…

(Senator Stanisław Kogut: Państwo Drodzy…)

Już, już oddaję panu głos.

Apeluję tylko o to, żebyśmy nie wchodzili w polemikę wykraczającą poza zakres omawianego dzisiaj przedłożenia. O to chcę prosić. Dziękuję bardzo.

Czy pan senator chciałby jeszcze zabrać głos?

Proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Pan przewodniczący wyjął mi to z ust. Proponuję, żeby te ostatnie 6 punktów omówić, Drodzy Państwo, łącznie, bo przecież… Kolego Senatorze Augustyn, będzie budżet na rok 2016 i wtenczas będziemy dyskutować o sprawach społecznych. Na marginesie powiem, że wszyscy tutaj troszczymy się o inne rzeczy, tworzymy prawo, a nie troszczymy się na przykład o pracowników Kancelarii Senatu, którzy od 2008 r. nie dostali żadnej podwyżki. Proponuję, Panie Przewodniczący – miałem powiedzieć to samo – żeby nie wychodzić poza temat dzisiejszego posiedzenia i żeby te 6 punktów omówić łącznie i przegłosować, Drodzy Państwo, projekt tych zmian. Taka jest moja propozycja.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję.

Zaraz zapytam pana ministra i pana dyrektora Piotra Śliwonika, czy z ich punktu widzenia jest to możliwe. Jeśli państwo nie…

Oczywiście już za chwilę oddam głos panu senatorowi Augustynowi.

Panie Senatorze, bardzo proszę, jeśli można, o podsumowującą wypowiedź – bo rozumiem, że do tego pan zmierza.

Senator Mieczysław Augustyn:

Tak. Generalnie wyczuwaliście państwo moją troskę o to, ażeby pieniądze, które są przeznaczone na realizację bardzo ważnych zadań z dziedziny polityki społecznej, mogły pozostać w tym – nazwijmy to tak – sektorze. A ta nowelizacja tego nie przewiduje.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Myślę, że będziemy pytać o to – pan senator już to pytanie zadał – zarówno na sesji plenarnej, jak również na posiedzeniu komisji finansów publicznych. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli zadać takie pytania ministrowi finansów lub przewodniczącemu komisji.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za tę wypowiedź.

Czy państwo senatorowie mają uwagę do wniosku pana senatora Koguta o przeprowadzenie…

(Głosy z sali: Akceptujemy.)

Akceptujecie państwo. Dziękuję bardzo.

A zatem jeżeli pan minister uzna, że możemy to zrobić w ten sposób, to poproszę, żeby państwo omówili pozostałe zmiany w bloku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!

Dziękujemy za tę propozycję. Pozostałe punkty faktycznie dotyczą niewielkich zwiększeń i zmniejszeń, a w niektórych przypadkach nie ma ich już w ogóle. Tak więc pan dyrektor szybciutko je przedstawi, bo już naprawdę niedużo zostało, jeśli chodzi o pozostałe punkty.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Proszę bardzo.

Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Piotr Śliwonik:

Jeżeli chodzi o punkt siódmy, to dotyczy on „Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”. To omówiliśmy. Chodziło o 21 tysięcy zł, które oszczędził wojewoda lubelski oraz wojewoda opolski – to był ten drugi wojewoda, który oszczędził 12 tysięcy zł na usługach opiekuńczych. Co za tym idzie, kwoty w załączniku nr 5, w części dotyczącej zadań powiatowych, musiały zostać odpowiednio zmniejszone.

Jeżeli chodzi o punkty od ósmego do dwunastego, to w zakresie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej nie zmieniło się nic, tak że tutaj nie mamy nic do dodania. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję.

Rozumiem, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia?

Chciałbym zapytać, kto chciałby być senatorem sprawozdawcą, odpowiedzialnym za zaprezentowanie pozytywnej opinii…

(Głos z sali: …Głosować?)

Panie Sekretarzu, czy głosowanie było przewidziane?

(Głos z sali: Jeśli jest taka wola…)

Jeśli jest wola? Nie uzgadnialiśmy…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Jest wniosek.

Chcę zapytać panie i panów senatorów: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych przez ministra pracy, przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmian w budżecie państwa na rok 2015? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję. A zatem…

Pan senator się wstrzymał?

(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie.)

Przepraszam. Przepraszam bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Senatora sprawozdawcę…)

Senatora sprawozdawcę? Chciałby pan być senatorem sprawozdawcą?

(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie. Nie chciałbym.)

Najpierw powiem, że Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pozytywnie zaakceptowała zmiany w budżecie na rok 2015.

Pan senator Stanisław Kogut, proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Musimy wiedzieć jedno, Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, że jest to tylko nasze stanowisko, które ma zostać przedstawione na posiedzeniu komisji finansów.

(Głos z sali: Dokładnie tak.)

Proponuję, żeby senator Antoni Szymański przedstawił stanowisko Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Panie Przewodniczący? Bo rozmawialiśmy o tym wcześniej.

Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:

Jest pewien problem. Mam zaplanowane inne spotkanie na jutro na 9.30 i dlatego…

(Senator Stanisław Kogut: To pan przewodniczący.)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Ja mam posiedzenie Komisji Zdrowia, dlatego prosiłem pana przewodniczącego. I stąd mały kłopot.

(Senator Stanisław Kogut: To proponuję panią wiceprzewodniczącą.)

(Senator Bogusława Orzechowska: Ja też mam posiedzenie Komisji Zdrowia, ale dobrze.)

Pani wiceprzewodnicząca została wybrana przez aklamację, żeby zaprezentować stanowisko komisji.

Pani Przewodnicząca, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest zaplanowane na jutro na 9.30.

Czy tak, Pani Dyrektor?

(Głos z sali: Jak na razie tak.)

Jak na razie tak.

Dziękuję państwu za udział w dzisiejszym posiedzeniu.

Zamykam czwarte posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 01)