Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 1) w dniu 13-11-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (1.)

w dniu 13 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmuje punkt dotyczący wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.

Wobec braku głosów stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Punkt 1. porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego komisji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór kandydata, zgodnie z Regulaminem Senatu, odbywa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał następująco. Za chwilę poproszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji, a następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego. Po przerwie w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym zaproponować kandydaturę pana senatora Jarosława Dudy, znanego z ogromnego doświadczenia w zakresie polityki społecznej, byłego wiceministra. Nie muszę chyba uzasadniać, że jest to kandydatura dobra. Składam tę propozycję także w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator Jarosław Duda wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Jarosław Duda:

Tak, Panie Marszałku, wyrażam zgodę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że senator Jarosław Duda został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziękuję.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wyznaczam senatora Słonia, senatora Szymańskiego oraz senatora Kamińskiego.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków. Komisja została powołana w składzie 12 senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej 4 senatorów. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Proszę o wrzucanie wypełnionych kart do głosowania tajnego do urny.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie wrzucili karty? Tak.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.

Odczytuję protokół głosowania tajnego w dniu 13 listopada 2015 r. w sprawie wyboru senatora Jarosława Dudy na kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie, senator Krzysztof Słoń, senator Antoni Szymański i senator Andrzej Kamiński, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Jarosława Dudy na kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oddano głosów 10, w tym głosów ważnych 10. Za głosowało 10 senatorów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wybrała pana senatora Jarosława Dudę na kandydata na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Gratuluję.

Czy pan senator Jarosław Duda, kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać głos?

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Pani Senator… przepraszam, nie zauważyłem… Panie Senator! Panowie Senatorowie! Wysoka Komisjo!

Bardzo dziękuję za tak ogromne zaufanie. Postaram się go nie zawieść. Ci z państwa, którzy mnie znają z ośmiu lat mojego funkcjonowania jako sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wiedzą, że zawsze starałem się, aby w tym obszarze budować jak najlepsze rozwiązania, ponieważ jesteśmy po to, aby ci, którzy są naszymi… Nie chcę powiedzieć „beneficjentami”, bo to jest złe słowo, więc powiem, że te środowiska, dla których jesteśmy, naprawdę oczekują od nas takich rozwiązań. A wiem też, że i plany są bardzo bogate. Zatem jestem przekonany, że będziemy mieć co robić, a ja deklaruję swoje jak największe zaangażowanie. Dziękuję raz jeszcze za poparcie i wybór na kandydata. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, i jeszcze raz gratuluję.

Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Jarosława Dudy na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu? Pan senator Augustyn. Bardzo dziękuję.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji został wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 22)