Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 2) w dniu 19-11-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (2.)

w dniu 19 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Proszę łaskawie o zamknięcie drzwi i zajęcie miejsc.

(Rozmowy na sali)

Czy mogę prosić panią senator o zajęcie miejsca?

(Rozmowy na sali)

Proszę, proszę.

(Senator Stanisław Kogut: …Mało w tej komisji…)

12 osób, Panie Przewodniczący, czyli tyle samo, ile w poprzedniej kadencji.

(Senator Stanisław Kogut: Ale zmieniło się, nie widzę… Nie widzę Kraski…)

No, Kraska został przewodniczącym Komisji Zdrowia.

(Senator Stanisław Kogut: Jest mój nowy kolega, Słoń…)

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Zdziwiłem się, bo nareszcie w komisji gospodarki jest kolega Augustyn…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, dobrze, dyskusje będą potem.

Kłaniam się, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa na drugim posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Na początku proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że dwukrotnie zapowiadałem zwołanie tej komisji, ale… Niestety, czasy są dynamiczne, jak widać, były bardzo różne powody tego, że nie mogliśmy się wcześniej spotkać, za co przepraszam. Myślę, że to będzie, że tak powiem, incydentalne…

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad drugiego posiedzenia komisji obejmuje punkt dotyczący wyboru zastępcy, zastępców przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Skoro nie ma głosów w sprawie porządku obrad, to stwierdzam, że komisja zatwierdziła ten porządek.

Punkt 1. porządku obrad: wybór zastępców przewodniczącego komisji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór zastępców przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu, komisja wybiera ze swojego składu zastępcę, zastępców przewodniczącego komisji. Wybór zastępcy, zgodnie z Regulaminem Senatu, odbywa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał następująco. Za chwilę poproszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego komisji. Następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego. Po przerwie w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Mam zaszczyt zgłosić na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej panią senator Bogusławę Orzechowską. Jest ona znanym, cenionym lekarzem pediatrą, jest również wieloletnim społecznikiem, organizatorką wielu inicjatyw. Jest też osobą, która pracowała w samorządzie. Jej doświadczenie, jak również umiejętność współpracy z organizacjami pozarządowymi na pewno przyczynią się do dobrej pracy naszej komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję panu senatorowi.

Czy ktoś z państwa jeszcze…

Pan senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt zgłosić kandydaturę pana Antoniego Szymańskiego na zastępcę przewodniczącego naszej komisji. Jest to człowiek od lat znany jako wielki społecznik. Nie w tej, ale poprzednich kadencjach był w komisji rodziny. Jest osobą doradzają w wielu organizacjach, nawet przy Episkopacie, w sprawach społecznych, w sprawach rodzinnych, w sprawach osób niepełnosprawnych. To, co ja bym tu powiedział, to i tak… Słowa są za małe, żeby opisać to, co ten człowiek osiągnął w związku z działalnością społeczną. Tak że ja zdecydowanie popieram kandydaturę pana Antoniego Szymańskiego na wiceprzewodniczącego komisji. Proszę też komisję o poparcie jednej i drugiej kandydatury. Dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Chciałbym zapytać panią Bogusławę Orzechowską, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Senator Bogusława Orzechowska:

Wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo. Pani senator wyraziła zgodę.

Chciałbym zapytać pana senatora Antoniego Szymańskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Senator Antoni Szymański:

Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.

Chciałbym tutaj zauważyć, że państwo nie konkurujecie, to znaczy jesteście zgłoszeni jako kandydaci na dwóch zastępców przewodniczącego komisji.

Dziękuję serdecznie.

Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pani senator Bogusława Orzechowska i pan senator Antoni Szymański zostali zgłoszeni na kandydatów na zastępców przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.

Bardzo proszę o zgłoszenie się trzech senatorów z naszej komisji do przeprowadzenia głosowania nad wyborem zastępców przewodniczącego komisji. Kto z państwa… Pan senator Krzysztof Słoń, pan senator Stanisław Kogut i pan senator Aleksander Szwed. Bardzo serdecznie dziękuję.

Teraz zarządzam przerwę…

(Głos z sali: Dziesięciominutową.)

…na ukonstytuowanie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

My musimy jeszcze przygotować karty, Panie Senatorze, to nie jest takie proste.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.

Przystępujemy do wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

Komisja została powołana w składzie 12 senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej 4 senatorów. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do wyboru zastępców przewodniczącego.

Przystępujemy do tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Proszę o rozdanie… To nastąpiło…

Przypominam, że przy nazwisku kandydata powinien znaleźć się znak „x”.

Proszę, aby wyznaczeni senatorowie przystąpili do aktu wyborczego, a państw – do oddawania głosów.

Zarządzam kilkuminutową przerwę na policzenie głosów.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.

Odczytuję protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Krzysztof Słoń, Stanisław Kogut i Aleksander Szwed stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senator Bogusławy Orzechowskiej na zastępcę przewodniczącego komisji oddano głosów 10, w tym głosów ważnych 10; za głosowało 10 senatorów – zatem jednogłośnie. W sprawie wyboru senatora Antoniego Szymańskiego na zastępcę przewodniczącego komisji oddano głosów 10, w tym głosów ważnych 10; za głosowało 10… Również jednogłośnie.

Serdecznie gratuluję państwu senatorom, pani senator, panu senatorowi, wyboru na funkcje zastępców przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Czy państwo senatorowie chcieliby zabrać głos? Bardzo proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:

Serdecznie dziękuję za zaufanie. Obiecuję pracować… Ja jestem nowym senatorem, więc we wszystko się wdrażam. Liczę na waszą pomoc w kwestiach, które będą dla mnie jeszcze całkowicie obce, ale obiecuję uczciwie pracować na swoim stanowisku.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękujemy pani senator i gratulacje raz jeszcze.

Pan senator, pan przewodniczący Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Bardzo dziękuję za zaufanie i bardzo dziękuję za ten wybór. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Bardzo państwu dziękuję.

Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany.

Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie13 minut 52)