Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 4 2019-10-18 Punkt 38. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

83 3 2019-08-02 Punkt 41. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

82 3 2019-07-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

82 2 2019-07-11 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

82 2 2019-07-11 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

81 1 2019-06-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

79 1 2019-05-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Środowiska

66 1 2018-10-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przemówienie złożone do protokołu

65 2 2018-09-27 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

65 2 2018-09-27 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

Dyskusja

65 1 2018-09-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkty 10. i 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

61 1 2018-06-06 Punkt 9. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

54 1 2018-01-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o rynku mocy

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2017-12-05 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

50 1 2017-11-14 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Prawo wodne

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

45 3 2017-07-14 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkty 14. i 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 864; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 861

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2016-09-22 Punkt 7. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 2 2016-03-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (cd.)

Sprawozdanie Komisji Środowiska

13 1 2016-03-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 10. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

2 1 2015-11-18 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Zapytania i odpowiedzi

1 2 2015-11-13 Punkt 8. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska