Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Obrady w dniach 14 i 21 lipca 2017 r. zakończyły się po północy.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 2 dnia  posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 4 dnia posiedzenia

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 1410do druku nr 141016001600 A
Druki senackie: 537537 A537 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 537uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

druki sejmowe nr 1410, do druku 1410, 1600, 1600-A

druki senackie nr 537, 537 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa rozszerza definicję ustawową sportu o aktywność intelektualną, której celem jest osiągniecie wyniku sportowego, co spowoduje zaliczenie do sportu takich dyscyplin jak: szachy, warcaby, brydż sportowy oraz sporty elektroniczne (e-sporty). Nowelizacja wprowadzono również możliwość przyznawania przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej stypendium sportowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gdy niemożliwe jest osiągnięcie wyników sportowych z np. powodu kontuzji. Ponadto ustawa wprowadza zakaz sprawowania funkcji w zarządach i organach kontroli wewnętrznej polskich związków sportowych  przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.   
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(8) do ustawy (druk nr 537 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1630do druku 163016691669 A
Druki senackie: 549549 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 549uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1630, do druku 1630, 1669, 1669-A

druki senackie nr 549, 549 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Energii.
 

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku w stosunku do obowiązującego prawa tak, aby w nowym sezonie magazynowym możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 549 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 1494do druku 1494do druku 1494do druku 149415951595 A
Druki senackie: 535535 A535 B535 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 535uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1494, do druku 1494, 1595, 1595-A

druki senackie nr 535, 535 A, 535 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu wykonanie prawa UE poprzez wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pracę dla cudzoziemców tj. zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia te będą wydawane na pracę w sektorze turystycznym, ogrodnictwie i rolnictwie przez starostę na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto ustawa zmienia obecnie funkcjonującą instytucję oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, określa szczególną procedurę wydawania takich zezwoleń dla cudzoziemców przebywających za granicą, wprowadza nowe przesłanki odmowy udzielania zezwoleń na pracę oraz tworzy rejestr pracy cudzoziemców czyli spis wydanych zezwoleń i oświadczeń przez organy państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 535 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(6) do ustawy (druk nr 535 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1561do druku 1561do druku 156115941594 A
Druki senackie: 533533 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 533uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1561, do druku 1561, 1594, 1594-A

druki senackie nr 533, 533 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa zawiera rozwiązania, które mają wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego zgodnie z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego. Proponuje się m. in. podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym czynszu oraz złagodzenie warunku wynajęcia 50 % lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko.

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 533 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 538538 A538 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 538uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1403, do druku 1403, 1403-A, 1620, 1620-A

druki senackie nr 538, 538 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa zwiększa kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków oraz rozszerza środki nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu organowi ochrony zabytków w stosunku do organów, dla których jest organem nadrzędnym. Ponadto w ustawie przewidziano udzielenie tymczasowej ochrony tym zabytkom nieruchomym, wobec których wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków.

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 538 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kobiak.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 159816701670 A
Druki senackie: 558558 A558 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 558uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1598, 1670, 1670-A

druki senackie nr 558, 558 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Celem ustawy jest wyłączenie stosowania części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz w postępowaniach konkursowych w sprawie przyznania środków finansowych prowadzonych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Narodowym Centrum Nauki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.


7.

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1550do druku 15501671
Druki senackie: 557557 A557 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 557uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

druki sejmowe nr 1550, do druku nr 1550, 1671

druki senackie nr 557, 557 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa likwiduje Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i w jego miejsce tworzy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja będzie realizować zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Do jej zadań należeć będzie m.in. inicjowanie międzynarodowej wymiany akademickiej, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1602do druku 1602do druku 160217011701 A
Druki senackie: 554554 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 554uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 1602, do druku nr 1602, 1701, 1701-A

druki senackie nr 554, 554 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawadotyczy umożliwienia corocznego jednorazowego rozliczenia przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Ponadto rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 554 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1636do druku 163616951695 A
Druki senackie: 556556 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 556uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1636, 1695, 1695-A

druki senackie nr 556, 556 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Celem ustawy jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń w procedurach wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Proponuje się m.in. ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia; skrócenie terminów na rozpatrywanie środków odwoławczych; ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych oraz utworzenie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów, związanych z realizacją programów operacyjnych, mających wpływ na usprawnienie systemu ich wdrażania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 556 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 166116681668 A
Druki senackie: 555555 A555 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 555uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 1661, 1668, 1668-A

druki senackie nr 555, 555 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza możliwość powoływania i odwoływania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez wojewodów, jeżeli w ustawowym terminie nie uczynią tego zarządy województw lub rady nadzorcze wojewódzkich funduszy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie do ustawy (druk nr 555 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.