Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Obrady w dniach 14 i 21 lipca 2017 r. zakończyły się po północy.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 2 dnia  posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 4 dnia posiedzenia

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz.2

 


21.

Punkt skreślony z porządku obrad


22.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016

Senat w dniu 12 lipca 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 503
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

druk senacki nr 503
 

Informacja została przekazana w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2017 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


23.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1423do druku nr 1423do druku nr 142315551555 A
Druki senackie: 562562 A562 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 562uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1423, do druku 1423, 1555 i 1555-A

druki senackie nr 562, 562 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza nowe zasady wyboru członków KRS spośród sędziów oraz nowe zasady dokonywania przez Radę oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 562 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


24.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 563563 A563 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 563uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1491, do druku 1491, 1591, 1591-A

druki senackie nr 563, 563 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza m.in. do: zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym; wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami; zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych; zrównania wieku przejścia kobiet będących sędziami lub prokuratorami w stan spoczynku z powszechnym wiekiem emerytalnym kobiet, tj. 60 lat; wprowadzenia możliwości delegowania sędziego także do Kancelarii Prezydenta oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 563 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


25.

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1647do druku 164717061706 A
Druki senackie: 564564 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 564uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1647, do druku 1647, 1706, 1706 – A

druki senackie nr 564, 564 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na ujednolicenie i dostosowanie przepisów krajowych do przepisów UE, dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu certyfikacji i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). W efekcie zostaną ujednolicone obowiązki m.in. nakładane na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Do najistotniejszych zmian należą: rozszerzenie obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 18 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 564 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


26.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938
Druki senackie: 523523 S
Uchwała: 523uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

druki senackie nr 523, 523 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały doKomisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały(druk nr 523 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


27.

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
Druki senackie: 539539 S
Uchwała: 539uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego.

druki senackie nr 539, 539 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały(druk nr 539 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


28.

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
Druki senackie: 522522 S
Uchwała: 522uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

druki senackie nr 522, 522 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jerzego Czerwińskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 522 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


29.

Ustawa – Prawo wodne

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki senackie: 565565 A565 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 565uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo wodne.

druki sejmowe nr 1529, do druku nr 1529, 1679, 1679-A

druki senackie nr 565, 565 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa wdraża do prawa krajowego Ramową Dyrektywę Wodną i wprowadza zmiany w strukturze prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w miejsce Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powstanie nowy podmiot państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako właściwy w sprawach gospodarowania wodami). Głównym zadaniem Wód Polskich będzie pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych generowanych przez gospodarkę wodną, jak również ich wydatkowanie na inwestycje w gospodarce wodnej oraz utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2017.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


30.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 22 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 567567 A567 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 567uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 1727, do druku 1727, 1769

druki senackie nr 567, 567 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza nowe zasady funkcjonowania i organizacji Sądu Najwyższego.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 20 i 21 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 567 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Michał Seweryński.

Mniejszość Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcami mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą:

- senator  Jan Rulewski  - wniosku o odrzucenie ustawy,

- senator Aleksander Pociej- wniosków o wprowadzenie poprawek do ustawy.


z3
Poprzednia strona