Narzędzia:

45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Obrady w dniach 14 i 21 lipca 2017 r. zakończyły się po północy.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 2 dnia  posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 4 dnia posiedzenia

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz.2

 


11.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1625do druku 1625do druku 1625do druku 162516411641 A
Druki senackie: 548548 A548 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 548uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

druki sejmowe nr 1625, do druku 1625, 1641, 1641-A

druki senackie nr 548, 548 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+” i ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zjawisk z nim związanych, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, w celu wyłączenia dochodu drugiego z rodziców, pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. Ponadto w ustawie zawarto rozwiązania, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dostosowują Kartę Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań cyfrowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 548 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1605do druku 1605do druku 16051640
Druki senackie: 546546 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 546uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 1605, do druku 1605, 1640

druki senackie nr 546, 546 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i wszelkich świadczeń przysługujących im z tego tytułu. Dla osiągnięcia tego celu zdefiniowane zostało w sposób bardziej szczegółowy pojęcie faktycznego zaprzestania działalności, przez doprecyzowanie przypadków, w których możliwa będzie wypłata zaliczek na poczet przyszłych świadczeń pracowniczych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 546 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (34) do ustawy
Druki sejmowe: 162416661666 A
Druki senackie: 551551 A551 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 551uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

druki sejmowe nr 1624, 1666, 1666-A

druki senackie nr 551, 551 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków TK poprzez uregulowanie warunków nabywania dawnych tzw. mieszkań zakładowych oraz określenie zasad rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Ponadto nowelizacja realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 551 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1560do druku 1560do druku 156016781678 A
Druki senackie: 552552 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 552uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1560, do druku 1560, 1678, 1678-A

druki senackie nr 552, 552 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa dotyczy m.in. skatalogowania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, ujednolicenia praktyki stosowania przepisów w zakresie zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne; określania dochodu na potrzeby udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 552 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1637do druku 163716841684 A1684 E
Druki senackie: 553553 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 553uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

druki sejmowe nr 1637, 1684, errata do druku 1684, 1684-A

druki senackie nr 553, 553 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie składania wniosków o dofinasowanie wkładu własnego w przypadku, gdy limit środków przeznaczonych na dany rok wyniesie 100 % środków przeznaczonych na realizację spłaty części kredytu dla beneficjentów programu - dotychczas wnioski można było składać jeśli kwota ta osiągnie  równowartość 95% limitu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Infrastruktury

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 553 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


16.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 164916651665 A
Druki senackie: 550550 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 550uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1649, 1665, 1665-A

druki senackie nr 550, 550 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych - tzw. programu dla szkół. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych mających na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, rolnika jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Nowelizacja wprowadza również zmiany w podziale wybranych kompetencji między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz tworzonym z dniem 1 września 2017 r. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 550 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


17.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1562do druku 1562do druku 1562do druku 15621645
Druki senackie: 545545 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 545uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 1562, do druku 1562, 1645

druki senackie nr 545, 545 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest umożliwienie uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 545 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik


18.

Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1603do druku 16031660
Druki senackie: 547547 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 547uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

druki sejmowe nr 1603, do druku 1603, 1660

druki senackie nr 547, 547 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Do zadań Agencji będzie należała: promocja polskiej gospodarki; wspieranie napływu inwestycji zagranicznych, wspieranie inwestycji polskich za granicą; dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prowadzenie portalu informacyjnego; organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą; działalność wydawnicza. Dotychczas zadania te były wykonywane przez wydziały promocji handlu i inwestycji przy ambasadach i konsulatach RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 547 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


19.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych – Senat przyjął Informację
Druki senackie: 463463 S463 X
Uchwała: 463uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

druki senackie nr 463, 463 S
 

Informacja została przekazana w dniu 29 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2017 r. skierował Informację do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazuw tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie Informacji (druk nr 463 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


20.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Senat przyjął Sprawozdanie
Druki senackie: 468468 S468 X
Uchwała: 468uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku.

druki senackie nr 468, 468 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane w dniu 31 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazuw tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania (druk nr 468 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


Poprzednia strona