Narzędzia:
Lp. Petycja
550 Petycja z dnia 17 grudnia 2020 r. (uzupełniona 31 grudnia 2020 r.), w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w celu uporządkowania systemu prawnego (P10-133/20).
549 Petycja z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (P10-132/20).
548 Petycja z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (P10-131/20).
547 Petycje z dnia 16 i 18 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (P10-130/20).
546 Petycja z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia wszystkich obywateli z obowiązku wnoszenia opłat za abonament RTV (P10-129/20).
545 Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (P10-128/20).
544 Petycja z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (P10-127/20)
543 Petycja z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawyz dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, uzyskania większej przejrzystości i pewności prawa oraz ujednolicenia orzecznictwa sądowego w zakresie postępowania egzekucyjnego (P10-126/20).
542 Petycje z dnia 8, 9 i 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w celu uaktualnienie przepisów odwołujących się do innych ustaw (P10-125/20)
541 Petycje z dnia 8 i 11 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-124/20).