Narzędzia:
Lp. Petycja
680 Petycja z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT na opał (P10-38/22).
679 Petycja z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 121 § 9 oraz art. 124 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez umożliwienie stosowania przepisów Kodeksu pracy o wymiarze urlopu wypoczynkowego do osób skazanych podejmujących pracę, podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych (P10-37/22).
678 Petycja indywidualna z dnia 9 maja 2022 r. (uzupełniona 23 maja 2022 r.) w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, w celu wprowadzenia przepisu o każdorazowej możliwości wykupu mieszkań zakładowych na wniosek najemcy oraz wprowadzenia nowych zasad bonifikat (P10-36/22).
677 Petycja z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zmianę w sposobie przyznawania ulgi podatkowej dla małżeństw na jedno małoletnie dziecko (P10-35/22).
676 Petycja z dnia 20 kwietnia 2022 r., uzupełniona pismami z 4 i 9 maja 2022 r., dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uchwalenia ustawy o służbie parlamentarnej, regulującej funkcjonowanie administracji parlamentarnej (P10-34/22).
675 Petycja z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej określenia wysokości renty socjalnej, zbiegu renty socjalnej i rodzinnej, zmiany zasad wyliczania oraz podwyższania zasiłku pielęgnacyjnego oraz waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego i waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. (P10-33/22).
674 Petycja z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (P10-32/22).
673 Petycja z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 160, 202 i 203 oraz załącznika nr 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, celem wprowadzenia zmian w przeprowadzaniu wyborów do Sejmu RP (P10-31/22).
672 Petycja z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poprzez wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych osób dochodzących roszczeń w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych (P10-30/22).
671 Petycja z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, celem zmiany sposobu wyboru starosty (P10-29/22).