Narzędzia:
Poprzednia strona
Lp. Petycja
632 Petycja z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, w celu doliczenia do emerytury deputatu węglowego w sytuacji, gdy pracownik otrzymywał deputat węglowy w okresie zatrudnienia w Polskich Kolejach Państwowych (P10-82/21).
631 Petycja z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, celem wprowadzenia obowiązku służby wojskowej dla kobiet i mężczyzn przez okres 1,5 roku (P10-81/21).
630 Petycja z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej dwóm osobom, którym przysługuje prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności (P10-80/21).
629 Petycja z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w celu wprowadzenia możliwości (wyjątku) wniesienia skargi konstytucyjnej dla zaskarżenia przepisu prawa zamykającego drogę sądową lub uniemożliwiającego wniesienie określonego środka odwoławczego (P10-79/21).
628 Petycja z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą (P10-78/21).
627 Petycja z dnia22 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przez dodanie po wyrazach „gminnych jednostek organizacyjnych” wyrazów „oraz organów jednostek pomocniczych gminy” (P10-77/21).
626 Petycja z dnia 9 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 9a i dodania art. 9b w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmiany art. 1 § 2 i dodania art. 1a w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (P10-76/21).
625 Petycja z dnia 4 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez wprowadzenie do postępowania karnego instytucji sędziego śledczego (P10-75/21).
624 Petycja z dnia 1 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej (P10-74/21).
623 Petycja z dnia 24 września 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w celu dodania w art. 523 § 1a możliwości wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary (P10-73/21).