Narzędzia:
Lp. Petycja
538 Petycje z dnia 30 listopada i 1 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącejzmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-121/20).
537 Petycja z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, celem wprowadzenia możliwości realizacji posiedzeń organizacji związkowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (P10-120/20).
536 Petycje z dnia 17, 26 i 27 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia treści przepisów wymienionych ustaw (P10-119/20).
534 Petycja z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-117/20).
518 Petycja z dnia 5 października 2020 r. (uzupełniona 15 października 2020 r.) w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawy z dnia 3  stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-101/20).
517 Petycja z dnia 14 października 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku zbierania i publikowania przez Ministerstwo Finansów danych związanych z podatkiem VAT (P10-100/20).
515 Petycje z dnia 30 września i 1 października 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów tych ustaw (P10-98/20).
513 Petycje z dnia 16 i 18 września 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w celu uporządkowania przepisów zawartych w tych ustawach (P10-96/20).
511 Petycja z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (P10-94/20).
509 Petycja z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, celem rozszerzenia katalogu cudzoziemców-dzieci ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce na czas nieoznaczony (P10-92/20).