Narzędzia:
Lp. Petycja
606 Petycje z dnia 7 i 13 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (P10-56/21).
603 Petycje z dnia 28 i 29 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu uporządkowania treści przepisów wymienionych ustaw (P10-53/21).
602 Petycje z dnia 19 i 27 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zmiany ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw; ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, w celu uaktualnienia przepisów tych ustaw (P10-52/21).
596 Petycja z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem umożliwienia właścicielom nieruchomości dokonania wyboru metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, według rzeczywistej ilości śmieci wygenerowanych w gospodarstwie domowym (P10-46/21).
595 Petycje z dni 12, 16 oraz 18 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; uchylenia art. 39 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; uchylenia art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw; oraz zmiany art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu porządkowania systemu prawa (P10-45/21).
593 Petycje z dnia 5, 6 oraz 9 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-43/21).
592 Petycje z dnia 1, 2 oraz 5 maja 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w celu uporządkowania systemu prawa (P10-42/21).
591 Petycje z dnia 23, 29 i 30 kwietnia 2021 r. (uzupełnione 18 maja 2021 r.) w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, w celu wprowadzenia zmian porządkujących przepisy ustaw oraz umożliwienia wznowienia postępowania konsularnego po wyroku TSUE (P10-41/21).
590 Petycja z dnia 19 kwietnia 2021 r.w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w celu wprowadzenia szczególnych warunków uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów nie będących pojazdami uprzywilejowanymi, gdy kierujący pojazdem - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej - udaje się na wezwanie do uczestniczenia w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia (P10-40/21).
589 Petycja z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu zobowiązania podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego do umieszczania na stronie internetowej informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) odpowiedzi na petycję, która została wniesiona w interesie publicznym (P10-39/21).