Narzędzia:
Lp. Petycja
584 Petycje z dnia 29 i 30 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu uporządkowania treści przepisów (P10-34/21).
583 Petycje z dnia 19, 24 i 26 marca 2021 r., w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu zwiększenia jawności działalności organów jednostek pomocniczych gminy poprzez dodanie nowego art. 11b; - z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych poprzez: a) dodanie do art. 18a ust. 4 nowego pkt 1a w celu wprowadzenia dodatkowego wymogu niekaralności dla bycia członkiem Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, b) zastąpienie w art. 20 ust. 2 wyrazów „biura notarialnego” wyrazami „sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych”; - z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń w celu usunięcia art. XV i XVI ze względu na ich bezprzedmiotowość wynikającą z wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego wykonawczego; - z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy poprzez usunięcie art. 137 § 1 (przedawnienie alimentów).
582 Petycje z dnia 19, 20 i 24 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-32/21).
581 581. Petycja z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu wskazania, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym (P10-31/21).
580 Petycje z dnia 12, 13 i 14 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zmiany ustaw: z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-30/21).
579 Petycja z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (P10-29/21).
578 Petycje z dnia 8 i 9 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich uaktualnienia oraz osiągnięcia zgodności przepisów z zasadami techniki prawodawczej (P10-28/21).
577 Petycja z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zamiany kategorii czynu zabronionego przewidzianego w tym przepisie z występku na zbrodnię (P10-27/21).
576 Petycje z dnia 1, 2 i 4 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (P10-26/21).
575 Petycja z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, celem wzmocnienia mechanizmów skargowych w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami (P10-25/21).