Narzędzia:

Opis trybu pracy Komisji Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o petycjach dział X a Regulaminu Senatu określa sposób rozpatrywania petycji w Senacie. Obywatele mogą nadsyłać petycje do marszałka Senatu, który następnie przekazuje je przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.  Przewodniczący komisji kieruje petycję do rozpatrzenia na posiedzenie komisji albo jeżeli uzna, że jej przedmiot nie mieści się w zakresie kompetencji Senatu, przekazuje właściwemu organowi władzy publicznej, informując o tym marszałka Senatu i członków komisji. Komisja po rozpatrzeniu petycji i stwierdzeniu związku przedmiotu petycji z funkcjami Izby może skorzystać z jednego z trzech uprawnień: złożenia do marszałka Senatu wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej (uchwałodawczej) wraz z projektem ustawy (uchwały), upoważnienia jednego z członków komisji do złożenia wniosku o charakterze legislacyjnym podczas dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu, przedstawienia marszałkowi Senatu opinii w sprawie celowości skorzystania przez Senat lub jego organ z uprawnień określonych w konstytucji, ustawie lub Regulaminie Senatu. Po rozpatrzeniu petycji komisja ma także prawo niepodejmowania działań, ale w takim wypadku informuje o tym marszałka Senatu i wskazuje przyczyny swojej decyzji. Ważnym obowiązkiem komisji wobec podmiotu wnoszącego petycję jest zawiadamianie go o podejmowanych przez nią działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia.