Narzędzia:
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, oraz ich zwalczania. W tym celu reguluje m.in. zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zmierzających do unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zadania organów administracji publicznej w tym zakresie, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców i świadczeniodawców, a także kwestie dotyczące finansowania związanych z tym świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa zawiera rozwiązania dotyczące podejmowania przez odpowiednie organy decyzji i wydawania przez nie poleceń czy użycie Sił Zbrojnych w ramach walki z zagrożeniem.