Narzędzia:
Nr druku Projekt
310 Projekt ustawy o zmianie ustawy o petycjach
308 Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
307 Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
286 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
271 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
273 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
272 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
247 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
246 Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
239 Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego