Narzędzia:
Nr druku Projekt
233 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
232 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
228 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
227 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
224 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
223 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
222 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
221 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
217 Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
216 Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw