Narzędzia:
Nr druku Projekt
477 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
475 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
462 Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
458 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
460 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
413 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
396 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
395 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
394 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym