Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
577 Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
576 Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
575 Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
574 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
573 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
572 Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
571 Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
570 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
569 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
568 Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa