Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
474 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
473 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
472 Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
471 Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych
470 Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw
469 Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
468 Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
467 Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
466 Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu
465 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce