Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu RP X kadencji

29 i 30 września 2020 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

Projekt

Początek posiedzenia w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11.00


1.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Druki senackie: 209
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 378, 597, do druku nr 597, 625, do druku 625
druk senacki nr 209

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 378 projektu ustawy została upoważniona pani poseł Katarzyna Maria Piekarska.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 597 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Grzegorz Puda.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony pan Michał Dworczyk, Minister – członek Rady Ministrów.

Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt i poprawienie ich dobrostanu. W tym celu przewiduje się m.in. wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek; organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt; chowu i hodowli zwierząt futerkowych. Ustawa przewiduje ponadto zwiększenie uprawnień Inspekcji Weterynaryjnej i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:

  • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbędzie się 23 września 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w sali plenarnej Senatu.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 176.


2.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Druki sejmowe: 590590A622622 A
Druki senackie: 207
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
druki sejmowe nr 590, 590-A, 622, 622-A
druk senacki nr 207

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA oraz portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto ustawa wprowadza zmiany do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii. Ustawa umożliwia także wydłużenie o kolejny rok możliwości realizowania wydatków budżetowych zaplanowanych na 2020 rok.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali 217.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Druki sejmowe: 133do druku 133do druku 133
Druki senackie: 212212 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
druki sejmowe nr 133, do druku 133, 533
druk senacki nr 212, 212 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy została upoważniona pani poseł Krystyna Skowrońska.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  KomisjiRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 września 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 212 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali 217.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Druki sejmowe: 484589589 A
Druki senackie: 213
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 484, do druku 484, 589, 589-A
druk senacki nr 213

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu implementację do porządku prawnego zmian dotyczących Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, a także zmianę polskich przepisów wizowych dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 217.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Druki sejmowe: 260540
Druki senackie: 204
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
druki sejmowe nr 260, 540
druk senacki nr 204

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu przeprowadzenie zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 217.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Druki sejmowe: 562591591 A
Druki senackie: 205
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 562, 591, 591-A
druk senacki nr 205

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza do prawa krajowego przepisy unijne stanowiące tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego, w zakresie działalności jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali 176.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Druki sejmowe: 574593593 A
Druki senackie: 208208 A208 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 574, do druku nr 574, 593, 593-A
druk senacki nr 208

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu.

Ustawa stwarza warunki do podjęcia działań w celu eliminacji zjawiska smogu, w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W tym celu przewiduje się m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, poprawę efektywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych przez zmianę zasad uczestnictwa i realizacji programu „Stop Smog”, usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk nr 208 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 25 września 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 208 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 176.


8.

Ustawa o Funduszu Medycznym.

Druki senackie: 210
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Funduszu Medycznym.
druki sejmowe nr 457, do druku 457, 604, 604-A
druk senacki nr 210

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Surówka-Pasek oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP pan Paweł Mucha.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa tworzy Fundusz Medyczny, który będzie finansowo wspierał poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków, zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia oraz profilaktykę.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali 182.


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Druki sejmowe: 573602
Druki senackie: 206
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
druki sejmowe nr 573, 602
druk senacki nr 206

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Ustawa ma na celu regulację trzech głównych aspektów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, funkcjonowania sił zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcia infrastrukturalnego i logistycznego dla tych sił w Polsce.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 182.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbędzie się 29 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali 176.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Druki sejmowe: 605617617 A
Druki senackie: 211
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
druki sejmowe nr 605, do druku nr 605, 617, 617-A
druk senacki nr 211

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Piotr Babinetz.

Ustawa reguluje zagadnienia związane z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, umożliwiając klubom opozycyjnym zgłoszenie kandydata.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 182.