Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu RP X kadencji

29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217 cz.2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia ,sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 4 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia, sala 217


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Senat w dniu 29 września 2020 r. podjął uchwałę w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
Druki senackie: 218
Uchwała: 218uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
druk senacki nr 218

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 30 września 2020 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 562591591 A
Druki senackie: 205205 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 205uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
druki sejmowe nr 562, 591, 591-A
druk senacki nr 205, 205 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza do prawa krajowego przepisy unijne stanowiące tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego, w zakresie działalności jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 205 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Senat w dniu 30 września 2020 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 260540
Druki senackie: 204204 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 204uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
druki sejmowe nr 260, 540
druki senackie nr 204, 204 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu przeprowadzenie zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 204 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


4.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.

Senat w dniu 30 września 2020 r. odrzucił Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku
Druki senackie: 140140 S
Uchwała: 140uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.
druki senackie nr 140, 140 S

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 29 maja 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 czerwca 2020 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie sprawozdania (druk nr 140 S). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka. 


5.

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Senat w dniu 30 września 2020 r. odrzucił Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
Druki senackie: 144144 S
Uchwała: 144uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
druki senackie nr 144, 144 S

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 15 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 czerwca 2020 r. skierował Informację do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie Informacji (druk nr 144 S).  
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka. 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Senat w dniu 30 września 2020 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 605617617 A
Druki senackie: 211211 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 211uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
druki sejmowe nr 605, do druku nr 605, 617, 617-A
druki senackie nr 211, 211 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Piotr Babinetz.

Ustawa reguluje zagadnienia związane z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji, umożliwiając klubom opozycyjnym zgłoszenie kandydata.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 211 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.


7.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Senat w dniu 29 września 2020 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 105
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
druk senacki nr 105

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2020 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.
Komisja zapoznała się z Informacją.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Senat w dniu 30 września 2020 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
Druki sejmowe: 590590A622622 A
Druki senackie: 207207 A207 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 207uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
druki sejmowe nr 590, 590-A, 622, 622-A
druki senackie nr 207, 207 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA oraz portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto ustawa wprowadza zmiany do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii. Ustawa umożliwia także wydłużenie o kolejny rok możliwości realizowania wydatków budżetowych zaplanowanych na 2020 rok.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 207 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Senat w dniu 30 września 2020 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 133do druku 133do druku 133
Druki senackie: 212212 A212 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 212uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
druki sejmowe nr 133, do druku 133, 533
druki senackie nr 212, 212 A, 212 B

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy została upoważniona pani poseł Krystyna Skowrońska.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r.  
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do: 
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  KomisjiRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 212 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 212 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 września 2020 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 484589589 A
Druki senackie: 213213 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 213uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 484, do druku 484, 589, 589-A
druki senackie nr 213, 213 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu implementację do porządku prawnego zmian dotyczących Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, a także zmianę polskich przepisów wizowych dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 213 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.