Narzędzia:

16. posiedzenie Senatu RP X kadencji

29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217 cz.2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217 cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia ,sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 4 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia, sala 217


11.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 września 2020 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 574593593 A
Druki senackie: 208208 A208 B208 C208 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 208uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 574, do druku nr 574, 593, 593-A
druki senackie nr 208, 208 A, 208 B, 208 C

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu.

Ustawa stwarza warunki do podjęcia działań w celu eliminacji zjawiska smogu, w tym przede wszystkim tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W tym celu przewiduje się m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, poprawę efektywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych przez zmianę zasad uczestnictwa i realizacji programu „Stop Smog”, usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 208 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 25 września 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 208 B). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 208 C).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


12.

Ustawa o Funduszu Medycznym

Senat w dniu 30 września 2020 r. wprowadził poprawki (37) do ustawy.
Druki senackie: 210210 A210 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 210uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Funduszu Medycznym.
druki sejmowe nr 457, do druku 457, 604, 604-A
druki senackie nr 210, 210 A

Był  to prezydencki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pani Anna Surówka-Pasek oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP pan Paweł Mucha.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa tworzy Fundusz Medyczny, który będzie finansowo wspierał poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków, zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia oraz profilaktykę.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia. 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 24 września 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 210 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny. 


13.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Senat w dniu 30 września 2020 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 573602
Druki senackie: 206206 A206 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 206uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
druki sejmowe nr 573, 602
druki senackie nr 206, 206 A, 206 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Ustawa ma na celu regulację trzech głównych aspektów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, funkcjonowania sił zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcia infrastrukturalnego i logistycznego dla tych sił w Polsce.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Obrony Narodowej,
─  KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 28 września 2020 r. Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 206 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marcin Bosacki.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 września 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 206 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.


14.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Senat w dniu 30 września 2020 r. zapoznał się z Informacją.
więcej informacji o punkcie

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Wniosek w sprawie przedstawienia stosownej informacji złożył – zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu – senator Bogdan Klich. 


15.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 października 2020 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy
Druki senackie: 209209 A209 B209 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 209uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 378, 597, do druku nr 597, 625, do druku nr 625
druki senackie nr 209, 209 A, 209 B

Były to poselskie projekty ustaw.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 378 projektu ustawy została upoważniona pani poseł Katarzyna Maria Piekarska.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 597 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Waldemar Buda.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony pan Michał Dworczyk, Minister – członek Rady Ministrów.

Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt i poprawienie ich dobrostanu. W tym celu przewiduje się m.in. wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek; organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt; chowu i hodowli zwierząt futerkowych. Ustawa przewiduje ponadto zwiększenie uprawnień Inspekcji Weterynaryjnej i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Sejm uchwalił ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2020 r. skierował ustawę do:
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się w dniach 24 września oraz 9 i 12 października 2020 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 209 A
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawekdo ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 23 września oraz 8 i 12 października 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 209 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski. 
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki
do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski


z2
Poprzednia strona