Narzędzia:

12. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3


11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o samorządzie gminnym.
Druki senackie: 7979 S79 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 79uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 79, 79 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wadim Tyszkiewicz.
 

Projektowana ustawa ma na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów ochrony osób pełniących funkcje organów samorządu lokalnego – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (albo odpowiednio ich zastępcy), w przypadku zastosowania wobec tych osób, w postępowaniu przygotowawczym, środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych na podstawie art. 276 k.p.k.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2020 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 i 26 maja 2020 r.

Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 79 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.


12.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (126) do ustawy.
Druki senackie: 142142 A142 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 142uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

druki sejmowe nr 382, do druku 382, 382-A, do druku 382-A, 390, 390-A

druki senackie nr 142, 142 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa wdraża kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ustawa wprowadza m.in. dopłaty do odsetek kredytów dla firm, ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE, rozwiązania dotyczące rynku pracy tj. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość odpraw i odszkodowań wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi oraz doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Zaproponowane zmiany mają też na celu wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (tzw tarcza samorządowa).
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 czerwca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 lipca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 czerwca 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 i 17 czerwca 2020 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (100) do ustawy (druk nr 142 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 142 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


13.

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej.
Druki senackie: 8484 S84 X
Uchwała: 84uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

druki senackie nr 84, 84 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Michała Kamińskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 marca 2020 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2020 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu uchwały (druk nr 84 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.


14.

Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wybrał senator Marię Koc na przewodniczącą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Druki senackie: 145
Uchwała: 145uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

druk senacki nr 145
 

Marszałek Senatu na wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawił wniosek w sprawie wyboru senator Marii Koc na Przewodniczącą Komisji (druk nr 145).

Kandydaturę  na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Wojciech Piecha.


z2
Poprzednia strona