Narzędzia:

12. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3


1.

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki senackie: 135135 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 135uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

druki sejmowe nr 268, do druku 268, 354, do druku 268, 354, 354-A

druki senackie nr 135, 135 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie systemu homologacji typu UE i nadzoru rynku w odniesieniu do silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszającychsię po drogach, do których zaliczane są np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 135 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


2.

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki sejmowe: 406do druku 406do druku 406do druku 406
Druki senackie: 143143 A143 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 143uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

druki sejmowe nr 406, do druku 406

druki senackie nr 143, 143 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Anna Surówka-Pasek oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 czerwca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 lipca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 143 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


3.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (45) do ustawy.
Druki sejmowe: 300do druku 300363
Druki senackie: 132132 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 132uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 300, do druku 300, 363

druki senackie nr 132, 132 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa ustanawia trzy formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej tj.: 1) pomoc na ratowanie przedsiębiorcy, 2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorcy oraz 3) pomoc na restrukturyzację. Ustawa wprowadza również nową formę pomocy w postaci ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Podmiotem udzielającym wparcia przedsiębiorcom w myśl ustawy będzie minister właściwy do spraw gospodarki, który będzie mógł powierzyć to zadanie Agencji Rozwoju Przemysłu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (45) do ustawy (druk nr 132 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 28 maja 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 383392392 A
Druki senackie: 137137 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 137uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 383, 392, 392-A

druki senackie nr 137, 137 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Nowelizacja wprowadza katalog zdarzeń wyłączających stosowanie reguły wydatkowej w związku z obecną sytuacją związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zaproponowane działanie jest spójne z rozwiązaniem zastosowanym w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie 2 zwalczania skutków związanych z epidemią.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 137 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 28 maja 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 281do druku 281365365 A
Druki senackie: 130130 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 130uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

druki sejmowe nr 281, do druku 281, 365, 365-A

druki senackie nr 130, 130 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z innego niż Polska państwa członkowskiego UE wykonujących na terytorium RP działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 czerwca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 130 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 28 maja 2020 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 208do druku 208do druku 208364364 A
Druki senackie: 131131 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 131uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 208, do druku 208, 364, 364-A

druki senackie nr 131, 131 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa implementuje szereg unijnych dyrektyw, mających na celu m.in. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. dyrektywa ATAD2), zmiany w ustawie o VAT (w zakresie określonym w dyrektywie 2018/1910), a także dopełnienie transpozycji dyrektywy 2018/822 („dyrektywy MDR”) oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie informacji o schematach podatkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r. 
 

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 131 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 64do druku 64257257 A
Druki senackie: 134134 A134 B134 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 134uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 64, do druku 64, 257, 257-A

druki senackie nr 134, 134 A, 134 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju poprzez budowę zintegrowanego systemu planowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W ustawie przewidziano m.in., że na każdym poziomie zarządzania (krajowym, wojewódzkim, funkcjonalnym, lokalnym) będzie przygotowywany jeden zintegrowany dokument strategiczny, zawierający zarówno problematykę społeczno-gospodarczą, jak i przestrzenną. Ponadto w ustawie stworzono podstawy do aplikowania o środki unijne przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz przez różnego rodzaju związki, porozumienia i stowarzyszenia gmin.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 134 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 134 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 334do druku 334386
Druki senackie: 136136 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 136uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 334, do druku 334, 386

druki senackie nr 136, 136 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu implementację nowego rozporządzenia UE, które wprowadza nowe przepisy odnoszące się do sposobu klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin i substancji chemicznych. Ponadto na mocy ustawy organ - Inspektor do spraw Substancji Chemicznych zmieni nazwę na Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 136 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.
Druki senackie: 133133 A133 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 133uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 172, do druku 172, 172-A, do druku 172-A, 387, 387-A

druki senackie nr 133, 133 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa wprowadza rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską) oraz wprowadza możliwość zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto w ustawie przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 czerwca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (23) do ustawy (druk nr 133 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

 

 


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Senat w dniu 18 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Druki senackie: 7777 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 77uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

druki senackie nr 77, 77 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Adam Szejnfeld.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie możliwości stwierdzenia w odniesieniu do decyzji o scalaniu i wymianie gruntów, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Umożliwi to stronie takiej decyzji żądania odszkodowania.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2020 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 21 maja 2020 r.

Komisje wprowadziły poprawkę do projektu ustawy (druk nr 77 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.