Narzędzia:

4. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.4


1.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 97do druku 97do druku 97do druku 97129
Druki senackie: 3535 A
Uchwała: 035uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

druki sejmowe nr 97, do druku nr 97, 129

druki senackie nr 35, 35 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy rekompensowania ubytku wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w roku 2020, z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018 i 2019 części rekompensaty. Środki z rekompensaty mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 3 lutego 2020 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 35 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


2.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA

Senat w dniu 5 lutego 2020 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA.
 

W dniu 22 stycznia 2020 r. senatorowie Bogdan Borusewicz oraz Kazimierz Kleina – zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu -  przedstawili wnioski o umieszczenie powyższej Informacji w porządku obrad 4 posiedzenia Senatu.
 

Marszałek Senatu uwzględnił wnioski senatorów.


3.

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 118do druku 118148148 A
Druki senackie: 3636 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 036uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

druki sejmowe nr 118, do druku nr 118, 148, 148-A

druki senackie nr 36, 36 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa zapewnia wsparcie dla emerytów i rencistów w formie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 36 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. przyjął ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 117do druku 117117 A149
Druki senackie: 3737 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 037uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 117, 117-A, 149

druki senackie nr 37, 37 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa modyfikuje obecnie obowiązujące zasady waloryzacji emerytur i rent poprzez podwyższenie najniższych świadczeń oraz zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki świadczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 37 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 46do druku 46110110 A
Druki senackie: 5252 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 052uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 46, do druku nr 46, 110, 110-A

druki senackie nr 52, 52 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 52 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


6.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 6060 A60 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 060uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

druki sejmowe nr 113, do druku nr 113, 113-A, do druku nr 113-A, 174

druki senackie nr 60, 60 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020.
 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 60 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 7 lutego 2020 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 6161 A61 Z61 A261 Z2
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 061uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 158, do druku nr 158, 158-A, 192

druki senackie nr 61, 61 A, 61 A-2
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja zakłada m.in. wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej – „aktywa państwowe” oraz „klimat”, a także przewiduje zmiany w zakresie spraw objętych działem „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Ponadto ustawa dokonuje zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powierzając  we wskazanym zakresie opiekę nad Polonią i Polakami za granicą  Senatowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów. Opieka ma być realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanymi podmiotami i polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.


 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami nie uzyskał większości głosów (druk nr 61 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wadim Tyszkiewicz.

 

Senat w dniu 6 lutego 2020 r.– na podstawie art. 54 ust. 5 Regulaminu Senatu – skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w celu ponownego rozpatrzenia.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyłosię 6 lutego 2020 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 61 A-2).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy
Druki sejmowe: 45do druku 45do druku 4545 Ado druku 45 Ado druku 45 A122
Druki senackie: 3838 A38 B38 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczyOE-283
Uchwała: 038uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 45, do druku nr 45, 45-A, 122

druki senackie nr 38, 38 A, 38 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu przede wszystkim stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (20) do ustawy (druk nr 38 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 217.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (21) do ustawy (druk nr 38 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Ujazdowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 439191 A
Druki senackie: 3939 A39 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 039uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 43, 91

druki senackie nr 39, 39 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa ma na celu m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, uregulowanie kwestii połączeń kolejowych na granicach województw, a także wprowadzenie zmian, które postulowali uczestnicy rynku kolejowego, a które mają na celu usunięcie barier i problemów dla efektywnej realizacji inwestycji kolejowych funkcjonujących w praktyce.
 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

PosiedzenieKomisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 39 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 lutego 2020 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 155166
Druki senackie: 5757 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 057uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 155, 166

druki senackie nr 57, 57 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem nowelizacji jest umożliwienie wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) działania „Dobrostan zwierząt”. Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.
 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2020 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 57 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.