Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


24, 25 i 26 listopada 2021 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym, podczas trzydziestego trzeciego posiedzenia Senatu rozpatrujemy ustawę o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa, zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Eurokorpus jest przeznaczony do prowadzenia misji i operacji pod auspicjami UE, NATO i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Może być również użyty w obronie kolektywnej NATO, zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (DzU z 2000 r. poz. 970). Przystąpienie do Eurokorpusu na prawach państwa ramowego będzie wyrazem znaczenia, jakie Rzeczpospolita Polska przykłada do wzmacniania bezpieczeństwa europejskiego oraz podkreśleniem woli współpracy wojskowej z państwami Unii Europejskiej. Status pełnoprawnego członkostwa w Eurokorpusie zapewnia wspólne decydowanie o zadaniach, strukturze i rozwoju Eurokorpusu oraz jego wykorzystaniu w operacjach zarządzania kryzysowego. W efekcie przyjęcie statusu państwa ramowego umożliwi Rzeczypospolitej Polskiej skuteczniejsze oddziaływanie na kierunki zaangażowania Eurokorpusu, w tym w ramach kolektywnej obrony NATO, oraz na utrwalenie zaangażowania jego Dowództwa w łańcuch dowodzenia NATO, z możliwością udziału w realizacji polityki odstraszania i obrony na flance wschodniej. Ocenia się, że przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Eurokorpusu przyczyni się do wzmocnienia jego użyteczności i zdolności do efektywnej realizacji pełnego spektrum zadań przewidzianych dla elementów struktury sił NATO, a w konsekwencji stanowić będzie istotny czynnik wspierający komplementarność wysiłków obronnych UE i NATO. Oczekuje się, że wymiernym skutkiem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Eurokorpusu będzie wzrost interoperacyjności systemów dowodzenia oraz kompatybilności procedur planowania i prowadzenia misji i operacji wojskowych we współpracy z NATO i UE”.

Będę głosował za wyrażeniem zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. Dziękuję bardzo.