Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


24, 25 i 26 listopada 2021 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 88 senatorów i tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu.

Szanowni Państwo…

(Rozmowy na sali)

Tak, Pani Senator?

Senator Beata Małecka-Libera:

Panie Marszałku!

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia – i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porządku obrad. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Jeśli nie usłyszę…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wniosek przeciwny, Panie Marszałku.)

Przepraszam bardzo, nie usłyszałem…

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Wniosek przeciwny. Możemy to…

(Głos z sali: Nie masz…)

Mam, mam.

(Głos z sali: To jest wniosek?)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czyli pan minister…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wniosek przeciwny.)

…zgłasza sprzeciw. No, dobrze.

Głosowanie

W związku z tym muszę zarządzić głosowanie.

Bardzo proszę o skupienie się i wysłuchanie komunikatu, czego będzie dotyczyło głosowanie.

Są 2 wnioski: pierwszy to wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, drugi – przeciwny. Wnioskiem dalej idącym jest wniosek przeciwny, w związku z czym on będzie przegłosowany.

Kto jest przeciw wprowadzeniu punktu dotyczącego uchwały o ochronie zdrowia do porządku obrad?

(Głosy z sali: Za, za.)

(Głosy z sali: Przeciw.)

(Senator Bogdan Klich: Kto jest za?)

(Głos z sali: Nie, kto jest przeciwny.)

(Głos z sali: Czyli za.)

Kto jest przeciwny wprowadzeniu tego punktu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

(Głos z sali: Przeciw?)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Kto jest za…)

(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)

(Głos z sali: Panie Marszałku, kto jest za?)

(Głos z sali: No nie, przeciw.)

(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Może powtórzmy to głosowanie, bo jest straszne zamieszanie. Był wniosek o wprowadzenie do porządku obrad tego trzeciego czytania i takie powinno być głosowanie: za wprowadzeniem punktu do porządku obrad.)

Ale wczoraj mi tłumaczono, że jak jest wniosek dalej idący, to…

(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Nie, to nie jest wniosek dalej idący, to jest po prostu głos przeciwny. Głosujemy nad wnioskiem o wprowadzenie punktu do porządku obrad.)

Okej.

Przepraszam, zarządzę reasumpcję głosowania, ale zgodną z regulaminem.

Po wyjaśnieniach pani dyrektor Konieczko… No, już nie chcę dalej mylić.

Proszę skasować to głosowanie.

(Głos z sali: Jak to?)

(Głos z sali: I skasowali.)

(Głos z sali: To nie my.)

Głosowanie ulega zmianie, polecenie marszałka. Powtórzę 2 razy.

Jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego uchwały zdrowotnej. I nad nim będziemy głosowali, czyli kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, bo jest to głosowanie nie podwójnie negatywne: przeciw – przeciw.

Powtarzam: kto…

(Głos z sali: A jak to?)

Głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem punktu dotyczącego uchwały o ochronie zdrowia do porządku obrad, niech podniesie rękę i naciśnie przycisk.

(Głosy z sali: Za, za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: My za.)

(Rozmowy na sali)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)

Uzupełnienie porządku obrad

Punkt ten będzie rozpatrzony jako ostatni punkt porządku obrad.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 566, a sprawozdania komisji – w drukach nr 566 A i 566 B.

Punkt rozpatrujemy dzisiaj na prośbę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Obrony Narodowej rekomenduję ustawę, którą na posiedzeniu komisji przyjęliśmy wyjątkowo zgodnie, jednomyślnie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej była zgodna co do tego, że tę ustawę należy ratyfikować, ponieważ przystąpienie Polski do Eurokorpusu jest w interesie bezpieczeństwa naszego kraju. Jedyna wątpliwość, jaka pojawiła się w trakcie dyskusji, dotyczyła tego, dlaczego dzieje się to tak późno. Skąd ta zwłoka? Skąd ten nagły zwrot, który nastąpił w ciągu ostatnich lat i skutkował wycofaniem wniosku o przystąpienie Polski jako kraju ramowego, wniosku, który osobiście jako minister obrony narodowej złożyłem w 2008 r.? Pan minister obrony narodowej wyjaśniał, skąd to się wzięło. Przypominam: straciliśmy 13 lat.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie?

Pan senator Rybicki ma pytanie do pana senatora Klicha.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, chciałbym jednak zapytać o przebieg posiedzenia komisji, o to, czy podczas dyskusji nad potrzebą oczywistej ratyfikacji umowy, tego traktatu była mowa o przyczynach, dla których po 13 latach ponownie przystępujemy do Eurokorpusu. Wtedy przystąpiliśmy za zgodą prezydenta i premiera. Co się stało, że ponownie musimy uczynić ten ważny krok dla bezpieczeństwa Polski?

Senator Bogdan Klich:

Tak, była mowa na ten temat. Pan minister Skurkiewicz wyjaśniał, że zmieniły się okoliczności polityczne i że wycofanie mojej decyzji jako ministra obrony, uzgodnionej z prezydentem i premierem w 2008 r., przez ministra Macierewicza było związane z innym postrzeganiem roli Unii Europejskiej i NATO w systemie bezpieczeństwa zbiorowego. Teraz to postrzeganie znowu się zmieniło. Myślę, że dobrze zrelacjonowałem wypowiedź pana ministra. Muszę powiedzieć, że w 2016 r., w momencie, kiedy minister Macierewicz wycofywał Polskę z Eurokorpusu, było to dla wielu szokiem, dlatego że Eurokorpus nigdy nie był ani organizacją wojskową Unii Europejskiej, ani organizacją wojskową NATO. Zawsze był poza strukturami Unii Europejskiej i poza strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mógł służyć zarówno jednej organizacji, jak i drugiej organizacji, a także w rozmaitych misjach zagranicznych. Z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa Polski obecność naszego kraju w strukturze Eurokorpusu, obok takich krajów założycielskich jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia czy Luksemburg, jest istotną kotwicą zabezpieczającą nasze interesy narodowe. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw zagranicznych oraz minister obrony narodowej.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Bardzo panu dziękuję, Panie Marszałku.

Dziękuję za przychylność, za to, że możemy dzisiaj rozpatrywać ten punkt. W związku z obowiązkami, które na mnie spoczywały, wczoraj wieczorem byłoby to utrudnione. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, Eurokorpus… To kwestia wyjaśnienia. Być może będzie się to wiązało z kolejnymi pytaniami. Polska nie zrezygnowała z członkostwa w Eurokorpusie, chciałbym to sprostować. Oczywiście zakończyliśmy prace nad… To była decyzja z roku 2017, odnosiła się ona do statusu państwa ramowego w strukturze Eurokorpusu, ale nigdy nie wycofaliśmy się z funkcjonowania w Eurokorpusie. My przez cały czas, przez cały ten okres, byliśmy państwem stowarzyszonym. Ta kontrybucja w postaci 69 żołnierzy to coś, co cały czas nas obowiązuje, co do tego nie ma najmniejszej dyskusji.

Dlaczego w roku 2017 zapadła decyzja ówczesnego ministra obrony narodowej, aby zakończyć procedurę ubiegania się o członkostwo w Eurokorpusie w charakterze państwa ramowego? Zacznę od wyjaśnienia kwestii państwa ramowego. Państw ramowych jest dzisiaj zaledwie 5: Francja, Niemcy, Belgia, Hiszpania oraz Luksemburg. Polska byłaby szóstym państwem ramowym w Eurokorpusie. Ta decyzja z roku 2017 została podjęta na kanwie bardzo szerokiej dyskusji toczonej w Europie, dyskusji o Unii Europejskiej, o całym Eurokorpusie, o zaangażowaniu i funkcjonowaniu Eurokorpusu jako struktury wojskowej. To była też decyzja na kanwie tej dyskusji odnoszącej się do stworzenia europejskich wojsk, europejskiej struktury wojskowej, armii europejskiej. Pragnę zwrócić państwa uwagę na bardzo kluczową kwestię. W roku 2016 był szczyt NATO w Warszawie. Na mocy decyzji podjętych podczas tego szczytu wzmocniono obecność NATO na wschodniej flance, wzmocniono zaangażowanie wojsk sojuszniczych, również wojsk amerykańskich. Wtedy Eurokorpus był nieco z boku tej całej struktury, był próbą stworzenia alternatywy dla porozumień w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Potem struktura Eurokorpusu oraz jego działalność i zaangażowanie zostały bardzo mocno zmodyfikowane, bardzo mocno zmodyfikowane. Dziś sam Eurokorpus wskazuje jednoznacznie, że gwarantem bezpieczeństwa w Europie, ale nie tylko w Europie, jest NATO, Sojusz Północnoatlantycki. W ostatnich latach widoczne jest bardzo mocne zaangażowanie Eurokorpusu w struktury i działalność NATO. Stąd też zmiana naszej filozofii i podejścia ministra obrony narodowej do Eurokorpusu.

Szanowni Państwo, w ramach tych negocjacji, które były prowadzone w ostatnich miesiącach, bardzo intensywnych negocjacji, nasz kraj został potraktowany zdecydowanie lepiej. Jeżeli Wysoka Izba zgodzi się na ratyfikację i stosowne dokumenty zostaną podpisane przez pana prezydenta, to 1 stycznia 2022 r. Polska stanie się państwem ramowym. To po pierwsze. Po drugie, 1 stycznia 2023 r. to Polak stanie na czele tej struktury jako głównodowodzący Eurokorpusem, a 1 stycznia 2024 r. to Polak będzie szefem sztabu Eurokorpusu. A więc wynegocjowaliśmy szereg takich projekcji stanowiskowych i terminowych, bardzo korzystnych dla naszej armii, dla naszego wojska, a szczególnie dla naszej ojczyzny, dla naszego kraju.

Dlatego też cieszę się, że dane mi było uczestniczyć w tych działaniach. Cieszę się również, że mogę tutaj z państwem na ten temat rozmawiać. Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy. Rozumiem, że będą pytania.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Panie Ministrze, ma pan rację, że z formalnego punktu widzenia Polska nigdy nie wycofała się z Eurokorpusu, czyli ze stowarzyszenia. Ale czy prawdą jest, że w 2017 r., po przesunięciu tej decyzji o rok, powstała mapa drogowa wycofania naszego zaangażowania z Eurokorpusu?

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja takich dokumentów nie widziałem, więc trudno jest mi się do nich odnosić. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, to nie spotkałem się z takim dokumentem, z taką właśnie projekcją czy z taką mapą drogową odchodzenia całkowicie od Eurokorpusu.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Nie widzę więcej pytań.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

I proszę o zabranie głosu pana senatora Zdrojewskiego.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja rzeczywiście cieszę się ze zmiany decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej à propos przystąpienia do Eurokorpusu jako państwo ramowe. Jednak martwię się tym, że ministerstwo obrony nie chciało się do tej zmiany przyznać. To jest tak, jakby zapadła nowa decyzja.

Chcę wyraźnie podkreślić, że uczestnictwo w Eurokorpusie, przystąpienie jako państwo stowarzyszone, jako państwo ramowe, ma ogromne znaczenie. Na skutek tych negocjacji, które rozpoczęły się w latach 2008–2009 – generalnie zostały one zamknięte, a nasze wejście miało nastąpić w roku 2016 – Polska uzyskała w hierarchii znaczenia rozmaitych stanowisk w Eurokorpusie określony harmonogram awansów naszych wysokich oficerów, łącznie z dowodzeniem Eurokorpusem w 2017 r. A wcześniej mieliśmy szansę zająć stanowiska wice- i szefa sztabu. Ponieważ w 2016 r. przesunięto decyzję na 2017 r., a w 2017 r. zrezygnowano z bycia państwem ramowym, my te stanowska de facto straciliśmy. Wiem z informacji pana ministra, że odzyskamy te stanowiska w 2023 r. To jest prawdziwa strata, jaką odnotowujemy, strata 6 lub 7 lat w zależności od tego, jak się to liczy.

Muszę powiedzieć, że byłem też troszkę zaniepokojony, a czasami zdumiony, rozmaitością uzasadnień. Uzasadnienia, które padały, były modyfikowane w drodze pomiędzy Sejmem a Senatem, pomiędzy komisją obrony a komisją spraw zagranicznych, ale w dobrym kierunku, co chcę wyraźnie podkreślić. Na samym początku mówiono, że zrezygnowaliśmy tylko z ubiegania się o bycie państwem ramowym, że mieliśmy decyzję o redukcji naszego zaangażowania. Potem mówiono, że odstąpiono do uzgodnień albo przerwano uzgodnienia na określonym stanowisku. To jest jeden element. Drugi element, według mojej oceny nieprawdziwy – on się na szczęście już nie pojawia – był taki, że ówczesny Eurokorpus był zainteresowany tylko i wyłącznie aktywnościami w samej Europie. Otóż chcę wyraźnie podkreślić, że Eurokorpus nie wykonywał żadnych czynności w Europie z wyjątkiem działań na terenie Bośni i Hercegowiny, natomiast podejmował niezwykle istotne czynności, aktywności poza Europą, w tym współdowodził w Afganistanie, a także w Mali w Środkowej Afryce etc. Trzeci element bardzo istotny to jest to uzasadnienie, które pojawiło się w 2017 r., że Eurokorpus stanowi alternatywę wobec NATO. Nie stanowi, nie stanowił i nie będzie stanowił, natomiast współdziała w rozmaitych misjach; wystarczy popatrzeć na zaangażowanie Francuzów czy Niemców. Zwłaszcza w Afganistanie widać wyraźnie, jak bardzo bliskie było to współdziałanie, współaktywność.

Ostatnie elementy znajdują się w uzasadnieniu, więc nie będę ich przytaczać. Powiem tylko o jednej ważnej rzeczy, która akurat w tej chwili może budzić satysfakcję. Otóż nasze zaangażowanie w stosunku do tego, co było deklarowane w 2016 r., ma być zwiększone dwukrotnie. Czyli, generalnie rzecz biorąc, siły Eurokorpusu – które, jeśli wziąć pod uwagę rezerwy w poszczególnych państwach, będą wynosiły około 60 tysięcy, a w samym Strasburgu ok. 1 tysiąca 100 – będą miały zwiększony udział żołnierzy polskich w stosunku do tego, co było wcześniej planowane.

I ostatnia rzecz. Zadałem panu ministrowi pytanie o mapę drogową, dlatego że pamiętam doskonale słowa ministra obrony, ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza, który wypowiedział się niezwykle negatywnie o Eurokorpusie i rzeczywiście najpierw przesunął tę decyzję o rok, a potem Centrum Operacyjne MON informowało o powstaniu mapy drogowej wyprowadzenia nas z Eurokorpusu w ogóle. Ja nie wiem, czy ten dokument powstał, bo go nie widziałem, natomiast taka informacja, która ukazała się w 2 czasopismach podlegających ministerstwu obrony, de facto rzeczywiście potwierdzała, że nasze decyzje szły w aż tak złym kierunku. Dziś jeszcze raz podkreślę, że Komisja Obrony Narodowej, której byłem sprawozdawcą, przyjęła z satysfakcją ratyfikację naszego udziału jako państwa ramowego. Jeszcze raz podkreślę: tylko państwo ramowe może mieć udział w dowodzeniu Eurokorpusem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Mnie się wydaje, proszę państwa, że musimy sobie wyjaśnić pewne pojęcia po to, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, do czego wracamy i o czym mówimy.

Otóż państwo ramowe to jest takie państwo, które daje określoną pulę oficerów do jednostek dowodzenia, w tym wypadku do dowództwa Eurokorpusu znajdującego się w Strasburgu, oraz wyznacza jednostki wojskowe, w tym wypadku związek taktyczny, jakim była jedna brygada. Otóż myśmy zdecydowali w 2008 r. – premier i prezydent, ale ja zaproponowałem podjęcie takiej decyzji i później to realizowałem – że do Eurokorpusu zostanie wysłanych kilkunastu polskich oficerów, którzy będą się w dowództwie rotować, a zatem od tamtego czasu kilkuset polskich oficerów miało szansę przejść przez najlepsze możliwe szkolenie, jakie daje uczestnictwo w planowaniu i przygotowywaniu rozmaitych działań Eurokorpusu, najlepsze jak to jest możliwe. Mielibyśmy zatem kadrę kilkuset polskich oficerów przygotowanych do tego, żeby dowodzić zarówno obroną naszego terytorium, jak i misjami zagranicznymi, bo, jak słusznie zauważył senator Zdrojewski, dowództwo Eurokorpusu przejęło przed przejęciem dowodzenia w Afganistanie przez NATO dowodzenie tą misją. Eurokorpus dowodził operacją sojuszniczą w Afganistanie, zanim NATO tam postawiło swoją flagę. Żeby takie dowodzenie móc prowadzić, trzeba być najlepiej wyspecjalizowanym dowództwem z możliwych. To tylko świadczy o tym, że dowództwo Eurokorpusu jest na medal. I kilkuset polskich oficerów miało szansę na to, żeby w tym dowództwie na zasadzie pełnoprawnych uczestników funkcjonować, przygotowywać się i szkolić. No i ta jedna brygada, czyli ok. 3 tysięcy żołnierzy, miała szansę na to, żeby w towarzystwie swoich kolegów z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Luksemburga nabyć odpowiednie umiejętności. To jest niezmiernie istotne. Bo tak naprawdę misją żołnierza w czasie pokoju jest szkolić się, szkolić się i jeszcze raz się szkolić. Czy jest lepsza szkoła umiejętności wojskowych niż nabywanie ich od tych, którzy wiedzą lepiej i są przygotowani lepiej? Nie ma. Zatem dla naszej brygady również rotującej się – czyli 3 tysiące żołnierzy razy kilka – była szansa na podniesienie ich umiejętności i profesjonalizmu. Tę szansę zaprzepaścił minister Antoni Macierewicz, wycofując nas ze statusu państwa ramowego w latach… Decyzja została podjęta w 2016 r., ale realizowana była od 2017 r. Straciliśmy bezpowrotnie, proszę państwa, 4 lata przez podjęcie tej błędnej decyzji przez ówczesnego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Rusiecki zgłosił się do dyskusji

Senator Jarosław Rusiecki:

Tak.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Kieruję słowa podziękowania do pana marszałka w związku z wprowadzeniem do porządku obrad tej niezwykle ważnej ustawy ratyfikującej traktat.

Z wielkim zdziwieniem słucham tego, co mówi pan senator Bogdan Klich, czyniący zasłonę dymną z troski o Siły Zbrojne, bo jeżeli mówić, to mówić prawdę i do końca. Dzisiaj kilkakrotnie, wczoraj również na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej i, podejrzewam, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, przedstawiana była informacja, że Polska i polskie Siły Zbrojne nigdy nie wycofały się z działań w stowarzyszeniu Eurokorpus. Z pewnością nie był to czas zaprzepaszczony, jak w swoim wystąpieniu mówił senator Bogdan Klich. Panie Senatorze, to pan jako minister obrony narodowej w 2009 r. przerwał budowane przez dziesiątki lat, ponad 50 lat, tradycje występowania Polski i polskich Sił Zbrojnych pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2009 r. to pana decyzja jako ministra obrony narodowej spowodowała, że ta tradycja i pozycja polskich żołnierzy została zniszczona i zaprzepaszczona. Dopiero aktywna działalność pana prezydenta Andrzeja Dudy i powrót Polski po 20 latach jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ odbudowały tę pozycję, a wielka aktywność ministra obrony narodowej i najwyższych polskich dowódców spowodowała, że ta tradycja, która w 2009 r. została przerwana… Po 10 latach, w 2019 r. polscy żołnierze powrócili pod błękitną flagę i teraz służą pokojowi międzynarodowemu w Libanie. Trzeba mówić do końca prawdę, ponieważ to, co pan robił jako minister obrony narodowej, do dzisiaj ma konsekwencje. Wielka aktywność generalicji, dowódców, Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również zwierzchnika Sił Zbrojnych w kwestii umacniania pozycji polskich żołnierzy…

Przy tej okazji chcę również powiedzieć, Szanowni Państwo, że polscy żołnierze, strzegąc polskiej granicy, służą ojczyźnie w najlepszym tego słowa znaczeniu i wpisują się w tradycje męstwa i dzielności polskiego oręża. Winniśmy im za to szacunek i cześć. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Przypomnienie dokonań kolejnych ministrów obrony jest istotne, ale przypomnę, że w punkcie jest ratyfikacja traktatu, i proponowałbym, żeby się na tym skupić.

W ramach repliki drugie wystąpienie, 5 minut, pana senatora Klicha.

Senator Bogdan Klich:

Ja nie chcę robić panu senatorowi Rusieckiemu wykładów, mogę to zrobić po zakończeniu posiedzenia i chętnie to zrobię, krócej niż swoim studentom. Teraz tylko króciutko powiem o tym, że jest fundamentalna różnica pomiędzy misjami peacekeepingowymi a misjami stabilizacyjnymi. Te misje, o których pan wspomniał, zarówno na Wzgórzach Golan, jak i w Libanie, UNDOF, UNIFIL, to tradycyjne misje peacekeepingowe. Nasze doświadczenia, jak pan może pamięta, z Bośni i Hercegowiny były takie, że interwencje wojskowe, które miały charakter peacekeepingowy, kompletnie nie pasowały do ówczesnego świata. Pamiętamy, co działo się w Srebrenicy. Pamiętamy, co było powodem interwencji NATO-wskiej w Bośni i Hercegowinie, gdzie żołnierze w błękitnych hełmach byli niezdolni do tego, żeby przeciwdziałać masakrom dokonywanym na miejscowej ludności. Chcę powiedzieć, że misje zarówno na Wzgórzach Golan, jak i w Libanie – o obu tych misjach pan wspominał – miały charakter peacekeepingowy, tzn. były misjami, które miały ograniczony mandat, i żołnierze nie byli w stanie, że tak powiem, zaangażować się w cokolwiek więcej aniżeli wyłącznie w stacjonowanie na linii demarkacyjnej. Czymś innym były operacje, w których uczestniczyliśmy, zarówno operacja „Deliberate Force” w Bośni i Hercegowinie, jak i operacja „Allied Force” w Kosowie, a także operacja późniejsza, czyli ta w Afganistanie, które miały charakter stabilizacyjny.

Panie Senatorze, w momencie, kiedy 2 tysiące 600 polskich żołnierzy, rotujących co pół roku, uczestniczyło w tak poważnym wyzwaniu, jakim była operacja w Afganistanie, i przechodziło przez najtrudniejszą szkołę, wykonując najtrudniejsze możliwe zadania, trzeba było zdecydować się na zrezygnowanie z misji o znacznie mniejszej skali zaangażowania, żeby skoncentrować się na tym, co wówczas było dla naszego kraju najważniejsze. A dlaczego najważniejsze? To pokazuje to, co wydarzyło się w Polsce po 2016 r. Mianowicie myśmy Afganistanem, nie Wzgórzami Golan, nie Libanem, tylko Afganistanem, a wcześniej Irakiem, za zgodą wszystkich sił politycznych w Polsce, wykupili polisę bezpieczeństwa dla naszego kraju po to, żebyśmy w sytuacji jego zagrożenia mogli liczyć – tak było w 2014 r. i tak, myślę, stanie się niebawem, jeżeli tylko rząd PiS stanie na wysokości zadania i uruchomi art. 4 traktatu waszyngtońskiego – na wzmocnienie bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję.

Zamykam dyskusję…

(Senator Jarosław Rusiecki: Jedno zdanie, Panie Marszałku.)

Ma pan prawo nawet do 5 minut. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:

Ale będzie to jedno zdanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Jeszcze raz to powiem. Czyni pan zasłonę dymną ze swojej troski o polskie Siły Zbrojne. Została przerwana tradycja. Doświadczenia, które zostały zadzierzgnięte przez dowódców, przez żołnierzy na tej niezwykle prestiżowej misji Organizacji Narodów Zjednoczonych… To było błędem, co jest podkreślane przez ówczesnych generałów i obecnych generałów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 22 minuty przerwy technicznej.

Zaczynamy głosowania o godzinie 11.00.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 38 do godziny 11 minut 03)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Czeka nas sporo głosowań.

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie! Przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 4 dni: 14, 15, 16 i 17 grudnia br. Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną. Ale będzie obfity, przynajmniej na to w tej chwili się zanosi.

Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 544 S.

Czy informatycy są gotowi?

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedna z osób głosujących zdalnie… Bardzo proszę sprawdzić, czy wysłała sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 55 – za, 10 – przeciw, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. (Oklaski)

Proszę o podejście do stołu prezydialnego pana Władysława Teofila Bartoszewskiego. Chciałbym wręczyć panu uchwałę Senatu.

(Marszałek wręcza uchwałę)

Z ogromną przyjemnością wręczam panu uchwałę upamiętniającą wielkiego Polaka, wielkiego polityka, wielkiego humanistę i wielkiego człowieka. Gratuluję. (Oklaski)

(Pan Władysław Teofil Bartoszewski: Dziękuję bardzo.)

Zapraszam.

Pan Władysław Teofil Bartoszewski:

Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie! Wnioskodawcy! Szanowna Komisjo! Sprawozdawcy!

Chciałbym w imieniu rodziny, zwłaszcza wnuczek Władysława Bartoszewskiego, a także własnym podziękować za ten honor i wyróżnienie.

Cieszę się, że mieliśmy większość. Z bólem przyjmuję to, że były głosy przeciwne, ponieważ mój ojciec był osobą dialogu i porozumienia i miał tak różnych przyjaciół, jak np. Jan Józef Lipski, którego określał jako utopijnego socjalistę, i Wiesław Chrzanowski, przewodniczący ZChN i przedwojenny endek, z obydwoma przyjaźnił się do śmierci. Mieli kompletnie różne poglądy polityczne, ale łączyła ich troska o Polskę.

Do strony prawej chciałbym skierować 3 uwagi, jeśli można.

Po pierwsze, może nie wszyscy państwo senatorowie wiedzą, że mój ojciec był Żołnierzem Wyklętym, był członkiem kadrowej organizacji wojskowej NIE, która była zwrócona wyłącznie przeciwko Sowietom, i był w niej od początku do 7 maja 1945 r., kiedy to organizacja została zlikwidowana. Za pracę w Delegaturze Sił Zbrojnych w roku 1945 dostał 8 lat więzienia. Przesiedział w sumie ponad 6 lat w komunistycznych więzieniach. Nigdy się nie przyznał, do roku 1990, że był w organizacji NIE, bo za to groziła kara śmierci, którą na szefie, panu generale Fieldorfie, zbrodniarze komunistyczni wykonali.

Po drugie, konserwatywny papież Benedykt XVI w roku 2006 przyznał ojcu Krzyż Wielki Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, najwyższe odznaczenie, jakie papież może przyznać osobie świeckiej, najwyższe.

Po trzecie, w roku 1985 mój ojciec opublikował w drugim obiegu książeczkę pod pseudonimem – bo to jeszcze były czasy komuny – ZZZ, „Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB”. I kto opublikował tę książkę w drugim obiegu w Polsce? Pan Antoni Macierewicz.

To chciałbym tak pod uwagę paniom i panom senatorom ze strony prawej ku pamięci pozostawić. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Pośle.

Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 546 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 36 – przeciw, 9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. (Oklaski)

Stosowną uchwałę dostarczymy rodzinie pana profesora odrębnie.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 553 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Jeden z senatorów głosujących zdalnie… Proszę sprawdzić wysłanie głosu.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Na co czekamy?)

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, powiem, że to oczekiwanie przez 20 sekund wynika z tego… Kiedy sygnał od głosujących zdalnie się opóźnia, te 20 sekund daje mu jeszcze czas na dotarcie do maszyny liczącej. Dobrze, gdy wszystkim udaje się wysłać głos od razu, wtedy tych 20 sekund nie czekamy.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 555 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

(Senator Halina Bieda: Zdalnie…)

Czy pani senator zdalnie jest w stanie…

Senator Sprawozdawca Halina Bieda:

Tak, jestem. Już mnie ktoś odblokował.

Dzień dobry.

Wysoka Izbo! Panie Marszałku!

Bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Infrastruktury. Na swoim posiedzeniu komisje zajęły się zgłoszonymi wcześniej wnioskami legislacyjnymi i proszą o przyjęcie poprawek nr 1–3, 5–9, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 26 i 27 oraz o przyjęcie ustawy z tymi poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Informuję, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie Marek Martynowski, Krzysztof Kwiatkowski, Halina Bieda, Joanna Sekuła, Jacek Bury, Robert Dowhan.

Ponadto sprawozdawcami komisji byli: senator Halina Bieda – Komisji Infrastruktury; senator Joanna Sekuła – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo mnie do tego upoważnicie, nie będę czytał uzasadnień poprawek, bo wszystkie były wielokrotnie omawiane na posiedzeniu komisji.

Proponuję łączne głosowanie nad poprawkami Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które nie pozostają w kolizji z innymi poprawkami i mają charakter legislacyjny. Są to poprawki nr 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13 oraz 18.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będziemy głosować nad nimi łącznie.

Kto jest za poprawkami nr 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18? Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)

Nad poprawkami nr 3, 26 i 27 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 26 się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)

Poprawka nr 4 została wykluczona, ponieważ tylko w wypadku odrzucenia poprzednich 3 poprawek byłaby przegłosowana.

Zatem głosujemy nad poprawką nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Poprawka nr 10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 43 – przeciw, 50 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Tu w ogóle nie słychać, co pan senator mówi.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 99 senatorów, 4 – za, 43 – przeciw, 52 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 14.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 45 – przeciw, 52 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)

Poprawka nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 16 została wykluczona, bo przyjęcie poprawki nr 15 wykluczyło głosowanie nad poprawką nr 16.

Tak, Panie Legislatorze?

(Głos z sali: Tak.)

Mam to w scenariuszu. Głosowanie nad poprawką nr 16 tylko w wypadku odrzucenia poprawki nr 15.

(Głos z sali: Tak jest.)

Tak jest. Panie Legislatorze, okej.

Głosujemy nad poprawką nr 17.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 92 – przeciw, 4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 19.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę 1 osobę głosującą zdalnie o sprawdzenie wysłania sygnału.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 20.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 21 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 22.

Głosujemy nad poprawką nr 21.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 46 – przeciw, 51 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 18)

W związku z tym głosujemy nad poprawką nr 22.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 44 – przeciw, 52 się wstrzymało. (Głosowanie nr 19)

Poprawka nr 23.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 24.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nr 25.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 3 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o odrzucenie ustawy, zaś mniejszość komisji przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 559 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 560 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje wnoszą o odrzucenie ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo senatorowie Jerzy Chróścikowski, Dorota Tobiszowska, Jacek Bogucki, Wojciech Konieczny.

Ponadto sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska był pan senator Wojciech Piecha.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Przypominam, że została przeprowadzona dyskusja w sprawie przedstawionego projektu ustawy.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wnosi o przyjęcie przez Senat projektu ustawy zawartego w druku nr 578. Komisja proponuje ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 552 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeden senator ze zdalnych, proszę zwrócić uwagę…

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 29)

Głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 93 było za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 30)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 556 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje wnoszą o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ustawy z poprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia, z jedną uwagą: przyjęcie poprawki nr 15 wykluczy przyjęcie poprawki nr 16. Komisja rekomenduje przyjęcie poprawki nr 15.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że byli nimi pan senator Stanisław Lamczyk z Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz pani senator Danuta Jazłowiecka z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Głosowanie

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami w pierwszej kolejności, a następnie – nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proponuję łączne głosowanie nad poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, które nie pozostają w kolizji z innymi poprawkami, gdyż mają charakter legislacyjny. Są to poprawki o numerach: 1–14, 17–22, 26, 28–31, 33, 34 i 37–44. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, zarządzimy takie głosowanie.

Kto jest za łącznym głosowaniem nad poprawkami, które przed chwilą wymieniłem?

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 31)

Nad poprawkami nr 23–25 oraz 27, 32, 35 i 36 również należy głosować łącznie.

Kto jest za?

(Głos z sali: Poprawka piętnasta…)

No, zaraz dojdziemy do poprawki nr 15, spokojnie.

Maszynę proszę włączyć. Głosujemy łącznie nad poprawkami, i tu czytam: 23–25, 27, 32, 35, 36.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Na tablicy jest inaczej.)

(Głos z sali: Na tablicy jest inna poprawka.)

Jeszcze raz… Ogłaszam reasumpcję z przyczyn technicznych. Głosujemy w tej chwili łącznie nad poprawkami nr 23–25…

(Głos z sali: Na tablicy jest błąd.)

Na tablicy proszę poprawić.

Poprawki nr 23–25, 27, 32, 35, 36. To jest łączne głosowanie nad tymi poprawkami.

(Głos z sali: Nr 27…)

32, 35, 36. Tak?

Proszę jeszcze raz uruchomić maszynę do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Nie widzę wyników głosowania zdalnego, Panie Informatyku. Proszę mi przesunąć… Nie widzę, czy wszyscy zdalni zagłosowali.

(Głos z sali: Tak.)

Widzę, że zagłosowali. Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Głosujemy nad poprawką nr 15. Przypominam, że zgodnie z zaleceniami komisji przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawką nr 16. Głosujemy nad poprawką nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 33)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 34)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 462 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 35)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Dochodzimy do półmetka.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 569 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Pęcherz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w punkcie I, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub drugi senator sprawozdawca pragną jeszcze zabrać głos? Nie

Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski zgłosili panowie senatorowie: Jacek Bury, Bogdan Klich, Marek Borowski, Marcin Bosacki i Krzysztof Kwiatkowski.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator Marek Komorowski.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Trzeba poprawiać ustawy.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)

Wobec wyników głosowania i odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Pozwolicie państwo, że nie będę czytał ich treści.

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1…

(Senator Mariusz Gromko: Panie Marszałku, a czy możemy głosować nad wszystkimi poprawkami blokowo?)

Przepraszam bardzo, jak? Może kolega zdjąć maskę? Bo tu naprawdę nie słychać.

(Senator Mariusz Gromko: Poddaję pod rozwagę przegłosowanie wszystkich poprawek łącznie.)

(Głosy z sali: Ale nie…)

Ale to nie jest uzgodnione między klubami, tak że obawiam się, że nie spotka się to z akceptacją.

(Rozmowy na sali)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kolega może sobie głosować łącznie.)

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie poprawki nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, przeciw – 47, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 37)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 3 – za, 47 – przeciw, 48 się wstrzymało. (Głosowanie nr 38)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 48 – przeciw, 48 się wstrzymało. (Głosowanie nr 39)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 5 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 6–8.

Głosujemy nad poprawką nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Głosujemy nad poprawką nr 9…

(Głosy z sali: Nr 6.)

Tak. Przepraszam bardzo.

Przypomnę, że głosowanie nad poprawką nr 6 miało odbyć się tylko w wypadku odrzucenia poprawki nr 5. To samo będzie dotyczyło poprawek nr 7 i 8.

Kto jest za poprawką nr 6? Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)

Poprawka nr 8…

(Głosy z sali: Jest wykluczona.)

Przepraszam bardzo. Jest tu pewien brak spójności w scenariuszu. Poprawka nr 8 jest wykluczona w związku z przyjęciem poprawek nr 5 i 7.

Głosujemy nad poprawką nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)

Poprawka nr 10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 15 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 2 było za, 97 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 12 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 13 i 14.

Kto jest… Głosujemy nad poprawką nr 12. Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 1 był za, 98 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 47)

Wobec tego głosujemy nad poprawką nr 13.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)

Poprawka nr 14.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 42 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 568 Z.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Hamerski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 8 poprawek złożonych do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tejże ustawy ze wszystkimi 8 poprawkami, równocześnie wnosząc o łączne przegłosowanie poprawek nr 1, 4 i 7 oraz poprawek nr 5 i 8. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie senatorowie Ryszard Świlski i Jan Hamerski.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 4 i 7 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)

Poprawki nie uzyskały większości.

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 8 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 55)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 59 – za, 36 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 554 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 57)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

(Rozmowy na sali)

Państwo Senatorowie, jesteśmy w trakcie głosowań.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk senacki nr 551 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawioną poprawką, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Ustawodawczą poprawką, która eliminuje błąd w przepisie przejściowym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 58)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 59)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 558 A.

Mniejszość Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej również wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Uwaga: nad poprawkami nr 1, 2, 3, 5 i 9 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 60)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 61)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 62)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 63)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę… A, jeszcze jedna osoba.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 64)

Wnioski mniejszości nr 1, 2 i 3 są oznaczone jako poprawki nr 10, 11 i 12. Przenoszą one do ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. do ustawy właściwej merytorycznie, zmiany dotyczące ustawowego zagwarantowania prawa do świadczenia korzystniejszego osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i złożą wniosek o określone świadczenie emerytalno-rentowe.

Należy nad nimi głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 65 – za, 16 – przeciw, 14 się wstrzymało. (Głosowanie nr 65)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 66)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 557 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Ale ich nie ma…

(Głos z sali: Jak to nie ma? Jest 11 poprawek.)

Jest 11 poprawek. Dobrze.

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Głosujemy zatem nad poprawkami.

Poprawka nr 1 uwzględnia, że złożenie prawidłowych i kompletnych rozliczeń oraz dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu jest zdarzeniem przyszłym niepewnym i w związku z tym data zaistnienia tego zdarzenia nie może być wskazana w umowie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja głosuję tak, jak głosuje marszałek.)

Głosowało 91 senatorów, 77 – za, 1 – przeciw, 13 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 67)

Proponuję głosować łącznie nad poprawkami nr 2, 3, 4 i 5, ponieważ –czytam – poprawka nr 2 eliminuje błędy językowe, poprawka nr 3 zamieszcza odesłanie we właściwym miejscu w strukturze przepisu, poprawka nr 4 dodaje brakujące odesłania i ujednolica analogiczne przepisy, a poprawka nr 5 ujednolica terminologię ustawy.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to przegłosujemy łącznie poprawki nr 2–5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 68)

Poprawka nr 6 ujednolica terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 69)

Poprawka nr 7 eliminuje lukę, uwzględniając, że dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przysługiwało nie tylko w odniesieniu do wynagrodzeń osób pozostających z pracodawcą w stosunku pracy, ale także w odniesieniu do wynagrodzeń osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem że osoby te podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 70)

Poprawka nr 8 pozwoli objąć zakresem przepisu karnego również podmiot zbiorowy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)

Poprawka nr 9 zamieszcza przepisy we właściwym miejscu w strukturze ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 72)

Poprawki nr 10 i 11 mają charakter redakcyjny i zapewniają wewnętrzną spójność przepisu. Proponuję głosować nad nimi łącznie.

(Rozmowy na sali)

Poprawki nr 10 i 11 razem, pan poprawi.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 73)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 571 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Wymienione komisje na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyły wnioski zgłoszone w trakcie posiedzenia plenarnego i wnoszą o to, aby poprzeć poprawki zawarte w punkcie II w podpunktach 1, 2, 4–25, 27 i 28.

Jeśli można… Jeśli nie zostałby przyjęty wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak jak proponuje komisja, to wnosimy, żeby łącznie głosować nad poprawkami legislacyjnymi uzgodnionymi pomiędzy prawnikami i w komisji. To są poprawki o numerach: 1, 2, 4, 6–24 i 28. Nad tymi wszystkimi poprawkami można głosować łącznie, nie sądzę, żeby był sprzeciw. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski zgłosili senatorowie Bogdan Klich, Zygmunt Frankiewicz i Ryszard Bober.

Sprawozdawcą Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej również był pan senator Zygmunt Frankiewicz.

Przypominam, że pan senator Bogdan Klich wycofał swoje wnioski zawarte w punkcie II ppkt 3 i 26 w druku nr 571 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 1 był za, 94 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 75)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zgodnie z rekomendacją komisji będziemy głosować łącznie nad poprawkami nr 1, 2, 4, 6, 7–24 i 28. Poprawki te są poprawkami uspójniającymi ustawę, a także zapewniającymi poprawność technicznolegislacyjną i redakcyjną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 76)

Poprawka nr 3…

(Głosy z sali: Nie, ta nie…)

A, przepraszam, ta jest poprawką wycofaną. Dziękuję za przypomnienie.

Teraz będzie poprawka nr 5. Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 było za, 45 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)

Dalej te poprawki, które są w ciągu. Tak, tak, tak… Sekundkę.

Będziemy głosować nad poprawką nr 25, ale dodam, że przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawką nr 26. Głosujemy nad poprawką nr 25.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 było za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nr 27.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

…1 senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 79)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 547 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 81)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 545 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 82)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 543 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 83)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Botaniki.

Stosowną uchwałę przekażemy Polskiemu Towarzystwu Botanicznemu odrębnie.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 567 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 84)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 560 A i 560 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 85)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Proszę o skupienie, powoli zbliżamy się do końca.

Punkt 24. porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu uchwały. Senat po przeprowadzonej dyskusji skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 561 X.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Beata Małecka-Libera:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia, które odnosi się do projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

Komisje na wspólnym posiedzeniu 26 listopada 2021 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku. Komisje nie poparły wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy senator wnioskodawca, pan senator Aleksander Szwed, chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma biedulki.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przyjęciem projektu uchwały przedstawionego w druku nr 561 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za?

(Głosy z sali: Za, za.)

(Głos z sali: Przeciw.)

Kto jest przeciw?

(Głosy z sali: Przeciw.)

(Głos z sali: My jesteśmy za.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 45 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu uchwały przystępujemy do głosowania nad przyjęciem przedstawionego przez komisje projektu uchwały zawartego w druku nr 561 S.

Kto jest za?

(Głosy z sali: Za, za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 87)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Przypominam, że oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Jako pierwsza głos zabierze pani senator Magdalena Kochan – 5 minut.

Senator Magdalena Kochan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

To jest skierowane do ministra zdrowia oświadczenie grupy senatorów w sprawie liczenia ciąż.

Panie Ministrze!

8 listopada został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. Projekt m.in. rozszerza katalog danych dotyczących pacjenta o kod gminy, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Do katalogu danych włączono też dane o wyrobach medycznych zaimplementowanych pacjentowi, informację o alergiach występujących u pacjenta i jego grupie krwi.

Opinię publiczną zbulwersował zawarty w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązek raportowania od dnia 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki.

W jakim celu chce pan liczyć ciąże, Panie Ministrze? Bo przecież nie o poprawę standardów i zwiększanie opieki nad ciężarnymi w Polsce w tym projekcie chodzi. Ten rząd od 6 lat zabiera i ogranicza Polkom prawa i pokazuje, że bezpieczeństwo kobiet nie ma dla ministra zdrowia i rządu najmniejszego znaczenia. Niniejszy projekt rozporządzenia ministra zdrowia jest kolejnym krokiem do zaglądania Polkom w życie. To kolejna restrykcja, przymus i kontrola, które przyłożą się do pogorszenia i tak już niepożądanych statystyk urodzeń.

Warto przypomnieć, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pseudo-Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub.r. Polki przestały rodzić, boją się wpajanej przez rządzących ideologii, która wypiera dostęp do nowoczesnej medycyny. Warto przypomnieć, że liczba urodzeń spadała w okresie ostatnich 12 miesięcy i jest najniższa od II wojny światowej.

Panie Ministrze, kto dokładnie zaproponował zmianę w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego i dopisanie do Systemu Informacji Medycznej konieczności liczenia ciąż? Czemu dokładnie to ma służyć? Kto zamiast liczeniem ciąż… Przepraszam, kiedy zamiast liczeniem ciąż zajmiemy się leczeniem pocovidowych przypadków i kiedy wreszcie zdrowie Polek, przyszłych matek i obecnych matek stanie się prawdziwą troską pana ministra?

Podpisali się pod tym oświadczeniem: pani senator Danuta Jazłowiecka, Małecka-Libera, Gorgoń-Komor, Barbara Zdrojewska, Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Joanna Sekuła, Halina Bieda, Ewa Matecka, senator Marek Borowski, Janusz Pęcherz, Ryszard Świlski, Leszek Czarnobaj, Tomasz Grodzki, Marcin Bosacki, Michał Kamiński, Bogdan Klich, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Ryszard Bober, Beniamin Godyla, Wojciech Ziemniak, Stanisław Lamczyk, Zygmunt Frankiewicz, Kazimierz Ujazdowski, Stanisław Gawłowski, Janusz Gromek, Władysław Komarnicki, Sławomir Rybicki, Bogdan Borusewicz, pan senator Szejnfeld i Wojciech Konieczny. Złożyła też osobno, ponieważ pracuje dzisiaj na tym posiedzeniu zdalnie, swoje oświadczenie do protokołu, podpisując się pod tym oświadczeniem, pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Głos zabierze pani profesor, pani senator Alicja Chybicka.

Senator Alicja Chybicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo!

Moje oświadczenie dotyczyć będzie glifosatu. Jest skierowane do co najmniej paru ministrów, po pierwsze, do ministra rolnictwa, po drugie, do ministra… do nowej pani minister, minister Moskwy, ministra środowiska i klimatu, tzn. ministerki środowiska i klimatu, a także do ministra zdrowia.

I teraz parę słów na temat glifosatu, który jest znanym środkiem. Jest to najpopularniejszy składnik aktywny herbicydów nieselektywnych na świecie. Zwiększa on ryzyko chorób nowotworowych, zwłaszcza chłoniaka nieziarniczego. Przypisuje mu się również negatywny wpływ na bakterie przewodu pokarmowego, a w efekcie problemy trawienne, zaburzenia hormonalne, autyzm, chorobę Alzheimera, depresję, chorobę Parkinsona oraz choroby wątroby. W miarę upływu czasu… Od wielu lat już toczy się batalia na świecie i w Europie o to, ażeby nie stosować tego środka.

Może przybliżę. Glifosat to jest składnik Roundupu. Jestem przekonana, że niestety wśród państwa senatorów pewnie też są osoby, które w swoim ogrodzie polewają tym chwasty, bo to jest środek m.in. chwastobójczy. Lasy Państwowe opylają lasy z samolotu tymi właśnie środkami, bo jest ich kilka, to nie tylko Roundup. Opryskiwane w wielu miastach są chwasty na placach zabaw dla dzieci. Te opryski lotnicze często zahaczają o różne gospodarstwa. Stwierdzono u rolnika w województwie dolnośląskim – bo zaczęły się badania, ludzie zaczęli się buntować, chorować – 70-krotne przekroczenie normy, czyli poziomu uznanego za bezpieczny. Ten środek nie tylko zagraża ludziom, zwierzętom, ale także niszczy inne życie biologiczne, kiedy pada np. na cały las czy całe pole. Niszczy także strukturę gleby. Norma tego środka w moczu ludzkim, bo to się bada w moczu, wynosi do 0,5 ng/ml, u świń – 7,76 ng/ml, bo okazało się, że i świnie nawet mają podwyższoną tę normę.

I teraz pytania do tych ministrów. Przede wszystkim… Z dniem 15 grudnia, ale niestety dopiero 2022 r., upływa zgoda na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej. W Polsce na szczęście w 2017 r. wprowadzono zakaz stosowania glifosatu przed zbiorem roślin uprawnych, gdy na plantacji nie występują chwasty, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają zbiór. To jednakowoż otwiera w ogóle ścieżkę do tego, ażeby zbierane rośliny także przed tym zbiorem zostały opryskane, co oznacza, że tego będzie dosyć dużo. I chcę podkreślić pytanie do pani minister: kiedy my zakażemy w ogóle stosowania tego typu środków? Czy dopiero po 2022 r.? Bo przedłużenia, o ile mi wiadomo, już nie będzie. Świat wycofuje się ze stosowania glifosfatu. Pomimo tego, że do 2022 r. jeszcze można by go stosować, zakaz jest w Luksemburgu, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, we Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii. Są także zakazy poza Europą, np. w Argentynie, Australii, Kolumbii, Kanadzie, Indiach i w Nowej Zelandii. Dlaczego Polska jak zwykle jest na szarym końcu? Już w roku 2015 – czyli ile lat temu – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała glifosfat jako prawdopodobny środek rakotwórczy. Jest to jeden z tzw. włączników, bo potrzebne są włączniki, ażeby uruchomić kaskadę nowotworzenia.

Apeluję do wszystkich państwa ministrów: do ministra rolnictwa – o wycofanie tego z rolnictwa, do ministra środowiska – o wycofanie oprysku lasów i zakaz stosowania tego w ochronie środowiska, a do ministra zdrowia – żeby temu się przyjrzał i też zainterweniował, ażeby Polacy nie chorowali z powodu tego środka. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

(Sygnał timera)

Co do sekundy wykorzystane 5 minut.

Głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiejsze oświadczenie w związku z agresją Białorusi na Polskę składam w imieniu grupy senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Po raz pierwszy po upadku żelaznej kurtyny od sierpnia bieżącego roku nasze państwo jest w sposób zaplanowany, zorganizowany i systematyczny atakowane przez inne państwo z nim graniczące. Pod pretekstem kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego w Europie władze Republiki Białorusi z Alaksandrem Łukaszenką na czele wykorzystują specjalnie sprowadzonych w tym celu drogą lotniczą obywateli państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Funkcjonariusze państwa białoruskiego pustymi obietnicami, kłamstwami i udzielaną pomocą techniczną zachęcają ich do nielegalnego przekraczania granicy z Polską, a gdy nie przynosi to skutku, zmuszają groźbami, przemocą w zorganizowanych w tym celu agresywnych grupach.

Zdecydowanie potępiamy działania reżimu Łukaszenki i jego wschodnich mocodawców. Nie tylko naruszają one wszelkie standardy międzynarodowe i godzą w podstawowe prawa i wolności człowieka, ale prowadzą też do utraty zdrowia i życia przez często niewinnych, oszukanych ludzi. W efekcie są też nieskuteczne. Zamiast deklarowanej zemsty na Polsce i Europie w miarę upływu czasu Alaksandr Łukaszenka funduje kolejny konflikt swemu państwu i obywatelom, bo za przebywających legalnie w granicach Białorusi obcokrajowców odpowiada tylko i wyłącznie Białoruś.

Oczekujemy od zaprzyjaźnionych państw, członków Unii Europejskiej, NATO oraz Ukrainy, blokady lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki na Białoruś, lotów zasilających grono potencjalnych nielegalnych imigrantów. Poza przerwaniem transportów organizowanych przez handlarzy ludźmi skuteczne dla zahamowania bezprawia będzie zaostrzenie sankcji nałożonych na reżim Łukaszenki przez społeczność międzynarodową.

Składamy podziękowania za konkretną pomoc, w tym wojskową, oferowaną przez władze m.in. Wielkiej Brytanii, Estonii i Czech – zgodnie z przysłowiem, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Jednocześnie przestrzegamy tych polityków tzw. demokratycznego Zachodu, którym wydaje się, że mogą decydować o losach Polski ponad głowami Polaków, bez ich zgody. Zawsze na koniec obraca się to przeciw rozmówcom uwiarygadniającym autorytarne systemy, w tym wypadku Alaksandra Łukaszenki. Ostrzegamy przed negocjacjami i ustępstwami wobec niego. Obecna sytuacja jest jasna: albo z Polską przeciw agresorowi, albo przeciw Polsce razem z Białorusią. Tertium non datur.

Negatywnie oceniamy postawę nielicznych polskich obywateli, organizacji i instytucji dających się oszukać białoruskim kłamstwom żerującym na ludzkich uczuciach. W ten sposób osoby te faktycznie współdziałają z Białorusią, wpisują się w scenariusze tam nakreślone. Za niedopuszczalne, balansujące na granicy zdrady stanu uważamy ataki polskojęzycznych mediów na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy wykonujących na granicy z Białorusią swój szlachetny obowiązek obrony ojczyzny.

Wyrażamy uznanie dla przeważającej większości polskiego społeczeństwa rozumiejącej obecną sytuację polityczną. Dziękujemy za wsparcie i solidarność z obrońcami polskiej granicy. Apelujemy do Polaków o zachowanie jedności, o nieuleganie prymitywnej, kłamliwej białoruskiej propagandzie.

Przede wszystkim zaś wyrażamy najwyższy szacunek i uznanie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, za ich postawę i działanie w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona granicy to walka o integralność terytorialną naszego państwa, zgodna z najlepszymi historycznymi wzorcami polskiego oręża.

Pod oświadczeniem podpisali się następujący senatorowie: Rafał Ambrozik, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Dorota Czudowska, Wiktor Durlak, Ewa Gawęda, Stanisław Gogacz, Mariusz Gromko, Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, Maria Koc, Marek Komorowski, Małgorzata Kopiczko, Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Jarosław Rusiecki, Janina Sagatowska, Michał Seweryński, Wojciech Skurkiewicz, Aleksander Szwed, Rafał Ślusarz, Dorota Tobiszowska, Kazimierz Wiatr, Alicja Zając. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, swoje oświadczenie kieruję do polskiego ministra spraw zagranicznych.

W Moskwie trwa w tej chwili proces delegalizacji Memoriału, organizacji, która powstała w 1989 r. Jest to zasłużona, najstarsza organizacja dokumentująca zbrodnie stalinowskie i zajmująca się obroną praw człowieka. Memoriał jest organizacją, którą w Rosji zakładała stara opozycja, działająca jeszcze w czasach komunizmu, w warunkach, w których, wydawało się, jej funkcjonowanie było niemożliwe. Memoriał zakładał m.in. Andriej Sacharow, a czynny był w niej także zmarły w tym roku Siergiej Kowalow. Ta organizacja skupiała najlepsze siły Rosji, najlepszych ludzi, ludzi otwartych, ludzi, dla których zbrodnie stalinowskie były tą częścią historii ZSRR, o której wszyscy Rosjanie powinni pamiętać. To, co się dzieje obecnie z Memoriałem, który wcześniej został wpisany na listę obcych agentów i poddany szeregowi ograniczeń, pokazuje, w jakim kierunku obecna Rosja podąża.

Dla nas, dla Polaków, Memoriał jest także niezmiernie zasłużony. Zajmował się sprawą mordu katyńskiego, obławy w Gibach, w której przepadło ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Przekazywał materiały na temat mordu katyńskiego jeszcze przed przekazaniem oficjalnych materiałów przez prezydenta Jelcyna. Dlatego uważam, że Polska powinna w tej kwestii zabrać głos. Memoriał to ludzie, którzy pamiętają o zbrodniach, Rosjanie, którzy działają w tej sytuacji, w której obecna władza rosyjska o tych zbrodniach nie chce pamiętać albo je w ogóle neguje. Memoriał zebrał listę 3,5 miliona osób, które były represjonowane, w większości rozstrzelane.

Pytam: co pan minister spraw zagranicznych Rau zamierza w tej kwestii robić? Czy zabierze głos i powie, że ta decyzja to nie jest tylko decyzja o zlikwidowaniu najważniejszej organizacji rosyjskiej, niezależnej organizacji rosyjskiej, lecz także decyzja, która wskazuje, w jakim kierunku idzie obecna władza Rosji?

Dlatego oczekuję, że pan minister w tej kwestii zabierze w sposób zdecydowany głos. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Jako ostatni głos zabierze pan senator Wojciech Konieczny.

Senator Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Panie Ministrze!

Narasta czwarta fala epidemii. Mamy zmianę organizacyjną w szpitalnictwie, dotyczącą sposobu walki z pandemią. I apeluję do pana ministra, aby przywrócić trzeci stopień obsługi pacjentów z COVID-19, tzn. aby pacjenci, którzy mają być leczeni specjalistycznie, nie w oddziałach covidowych, tylko w oddziałach specjalistycznych, np. neurologicznych, kardiologicznych czy chirurgicznych, trafiali do wyznaczonych oddziałów, aby nie wszystkie oddziały szpitalne były obciążone leczeniem pacjentów z COVID-19. Epidemia przybrała takie rozmiary, że możemy się spodziewać, że na każdy szpitalny oddział specjalistyczny będą trafiać pacjenci z COVID-19. Rozwiązanie, które było stosowane dotychczas, we wcześniejszych falach, było prawidłowe. To, że tworzyliśmy np. oddziały udarowe dla pacjentów z COVID-19, pozwalało na to, że w innych oddziałach mogliśmy leczyć większą liczbę pacjentów, ponieważ tam albo pacjentów z COVID-19 nie było, albo byli oni zaraz przekazywani do tych oddziałów trzeciego stopnia. Proszę o przywrócenie tego typu rozwiązań lub uzasadnienie, dlaczego takie rozwiązanie w tej fazie epidemii nie zostało wprowadzone. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Informuję, że protokół trzydziestego trzeciego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 04)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.