Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
146 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

145 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

            retransmisja posiedzenia

144 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 1087, druki sejmowe nr 3876 i 3920).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii  Senatu

            retransmisja posiedzenia

143 22.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk senacki nr 1068, druk sejmowy nr 3809).
  retransmisja posiedzenia

142 22.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1058, druki sejmowe nr 3585 i 3795).

 2. Rozpatrzenie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1075, druki sejmowe nr 3677, 3788 i 3788-A).
  retransmisja posiedzenia

141 03.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów".
140 02.09.2015 r.
 1. Warunki funkcjonowania polskich i europejskich branż energochłonnych.
 2. Możliwości powstrzymania utraty konkurencyjności przez polskie branże energochłonne.
139 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054). 
  Materiały:
  Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

           retransmisja posiedzenia

138 06.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1035, druki sejmowe nr 3667 i 3741).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia
 

137 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk senacki nr 989, druki sejmowe nr 3244, 3563 i 3563-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan
  Towarowa Giełda Energii S.A.
  Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
  ElektroOdzysk Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów
  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Prawcodawców
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
  Ekologia Stowarzyszenie GPP Ekologia
  Prezentacja  Stowarzyszenie GPP Ekologia
  CECED Polska Związek Pracodawców AGD
  ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektronicznego i Elektronicznego SA
  Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem
  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
  Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT
  "Pol-lighting" Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego

           retransmisja posiedzenia