Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
136 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1014, druki sejmowe nr 3523 i 3641).

         retransmisja posiedzenia

135 21.07.2015 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin.
  Materiały:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa

          retransmisja posiedzenia
 

134 09.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

            retransmisja posiedzenia

133 08.07.2015 r.
 1. Rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 856).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Sąd Najwyższy

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Środowiska
  Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

  Minister Administracji i Cyfryzacji
  Izba Architektów RP
  Minister Infrastruktury i Rozwoju
  Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  Związek Powiatów Polskich

        retransmisja posiedzenia

132 24.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 940, druki sejmowe nr 3388 i 3455).

 retransmisja posiedzenia

131 17.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk senacki nr 934, druki sejmowe nr 3151 i 3418).
  Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 retransmisja posiedzenia

130 11.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

129 11.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Zasadność budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na trasie A2 i innych wybranych odcinkach dróg”.
  Informacja Prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

128 28.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 906, druki sejmowe nr 2656, 3375 i 3375-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały - nadesłane po posiedzeniu Komisji
  Polska Federacja Związkowa  Pracowników Socjalnych i Opieki Społecznej
  Marszałek Województwa Pomorskiego

            retransmisja posiedzenia

127 21.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

            retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona