Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Spraw Senatorskich należy organizacyjno - prawna obsługa senatorów w zakresie wykonywania mandatu, w szczególności:

  • prowadzenie senatorskich spraw osobowych i socjalnych, w tym funduszu świadczeń socjalnych;
  • prowadzenie spraw klubów, kół i zespołów senackich;
  • udzielanie senatorom pomocy w organizowaniu i prowadzeniu biur senatorskich oraz w realizacji uprawnień pracowników biur senatorskich;
  • obsługa spraw związanych z finansowaniem biur senatorskich i wypłatą środków finansowych senatorom niezrzeszonym, w tym sporządzanie list wypłat, dokonywanie rozliczeń,kontrola sprawozdań i rozliczeń senatorów z wydatkowania środków finansowych oraz kontrola dokumentacji finansowej biur senatorskich;
  • prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem senatorów i z uprawnieniami senatorów do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i przelotów w krajowym przewozie lotniczym oraz do bezpłatnej korespondencji;
  • gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji związanych z wykonywaniem mandatu oraz o senatorach i ich biurach, o klubach i kołach senackich;
  • udzielanie senatorom konsultacji, informacji i opinii prawnych, wyjaśnianie prawnych uwarunkowań wykonywania mandatu;
  • prowadzenie Rejestru Korzyści oraz spraw związanych z senatorskimi oświadczeniami o stanie majątkowym;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie działania biura.

 

 

dyrektor Anna Białkowska
tel. 22 694 95 40