Narzędzia:

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na serwisowanie urządzenia drukującego Xerox Versant 80 Digital Press
 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załączniki do SIWZ i formularza oferty - wersje edytowalne
  • JEDZ wersja edytowalna
  • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
 • Klucz publiczny - do zaszyfrowania ofert - do pobrania również z systemu miniPortal, zakładka "Lista wszystkich postępowań na stronie internetowej UZP"
 • Instrukcja użytkowania systemu miniPortal
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny dywanowej na sali posiedzeń Senatu