Narzędzia:

W jaki sposób odbywa się powoływanie i odwoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Senat wybiera i odwołuje trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Uchwałę w tej sprawie Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wniosek w sprawie  powołania osób w skład RPP zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw. Wnioski składa się do Marszałka Senatu. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni przed upływem kadencji członków RPP, albo nie późnej niż 30 dni od dnia odwołania. Marszałek Senatu kieruje wnioski do  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisja przedstawia Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o przeprowadzone przesłuchania kandydatów. Senat przed podjęciem uchwały w sprawie powołania osób na stanowiska państwowe może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie.

Odwołanie członków Rady Polityki Pieniężnej następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o NBP ( art. 13). Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie. Marszałek kieruje ten projekt do właściwej komisji - Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisja opiniuje  projekt i trafia on pod obrady Senatu. Uchwałę w tej sprawie Senat podejmuje (podobnie jak przy powołaniu) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jedną z przesłanek ustawowych odwołania jest skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo. Senat niezwłocznie po zaistnieniu takiej przesłanki wdraża procedurę odwoławczą. Zgodnie z ustawą o NBP Senat, od momentu odwołania, powołanego wcześniej członka Rady Polityki Pieniężnej, ma trzy miesiące na uzupełnienie składu RPP.

Kiedy odbywa się pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji ?

Zgodnie z Konstytucją RP pierwsze posiedzenie nowej kadencji zwołuje Prezydent RP, nie później niż 30 dni od dnia wyborów. Nowe kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Ile wynosi odprawa parlamentarna?

Senatorowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli senator został wybrany na następną kadencję. Kwestie odpraw reguluje art.39.1. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Obecnie miesięczne uposażenie senatora wynosi 8016 zł 64 gr. brutto.

Jak wybierany jest marszałek Senatu?

Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu jawnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli jeden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejsza liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów, o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.

Ile wynosi uposażenie i dieta senatora?

Wysokość diet i uposażenia parlamentarzystów reguluje ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Uposażenia dotyczy art. 25 ustawy. Zgodnie z nim senatorom w czasie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie wypłacane miesięcznie. Odpowiada ono wysokości 80% wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 8016 zł 64 gr. brutto.

Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie przysługuje ono senatorom, którzy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego a także prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz tym senatorom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty. Do uposażenia przysługują dodatki w wysokości:

20% uposażenia dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji, 15% - dla pełniących zastępców przewodniczącego komisji, 10% - dla przewodniczących stałych podkomisji. Marszałek zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o 1/30 za każdy dzień m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu lub Komisji.

Diet parlamentarnych dotyczy art. 42 ww ustawy. Diety są to środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, wypłacane w zryczałtowanej wysokości 25% uposażenia miesięcznego. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich) i nie może być zajęta w drodze egzekucji.

Cała dieta parlamentarna to obecnie 2505 zł 20 gr.

Ile trwa debata w Senacie?

Marszałek Senatu udziela głosu senatorom według kolejności zapisu. Pierwszym przemawiającym jest sprawozdawca, a jeżeli w komisji istniała rozbieżność, kolejnymi przemawiającymi są sprawozdawcy mniejszości komisji.

Przemówienie sprawozdawcy komisji nie może trwać dłużej niż 20 minut, a przemówienie senatora w dyskusji - dłużej niż 10 minut, chyba że marszałek Senatu dopuści dłuższy czas przemówień.

W dyskusji nad daną sprawą senator może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie senatora w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

O przedłużeniu czasu przemówienia lub o dodatkowym udzieleniu mówcy głosu decyduje marszałek.

Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą też zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy w związku z referowanym projektem lub problemem. Na zapytania sprawozdawca udziela odpowiedzi.

Senatorowie mogą również zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania związane z omawianym punktem porządku obrad, do obecnych na posiedzeniu osób i w sprawach kierowanych przez nie urzędów lub instytucji.

Marszałek Senatu może zwrócić uwagę senatorowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem senatora "proszę do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu senatora "proszę do rzeczy" marszałek może odebrać mu głos.

Na objęcie jakich stanowisk wyraża zgodę Senat?

Na objęcie jakich stanowisk wyraża zgodę Senat ?

Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na:
1) powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich ( ma na to miesiąc od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu),
2) powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Dziecka (w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu),
3) Powołanie i odwołanie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Senat przed podjęciem tych uchwał może wezwać kandydata na stanowisko albo osobę zajmującą stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. Uchwały w tych sprawach marszałek Senatu przekazuje marszałkowi Sejmu.

Jak wybierani są wicemarszałkowie Senatu?

Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu jawnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej wiekszości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.

Jak wybierani są senatorowie do Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury

Senat wybiera i odwołuje: dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa i dwóch senatorów do Krajowej Rady Prokuratury. W tych sprawach Senat podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wniosek w sprawie wyboru poszczególnych osób na stanowiska państwowe zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów. Każdy senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do KRS i KRP. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw.
Wnioski składa się do Marszałka Senatu. Marszałek ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków, następnie kieruje je do  właściwych komisji w celu zaopiniowania. Komisje przedstawiają Senatowi kandydatury oraz opinie sformułowane w oparciu o przesłuchania kandydatów.
Senat przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.  Jeśli w głosowaniu nie zostaną wybrani kandydaci na stanowiska senatorom przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od głosowania.
Odwołanie członków Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury może nastąpić na złożony do Marszałka Senatu wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie

Ile wynosi ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura senatorskiego?

Wysokość miesięcznego ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura poselskiego, senatorskiego lub poselsko-senatorskiego określa Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i  Marszałka Senatu z 9 stycznia 2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. ryczałt ten wynosi 15 200 zł.

Dodatkowo senatorowie jeden raz w kadencji otrzymują pieniądze na remont lokalu biura i na wyposażenie w meble i inne przedmioty.

Senatorowie, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji, otrzymują – 11.000 zł.

Senatorowie wybrani ponownie otrzymują – 6.500 zł.

Jak powoływani są członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej?

Senat powołuje i odwołuje dwóch spośród dziewięciu członków Kolegium IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków.

Wniosek w sprawie powołania członków Kolegium składa grupa co najmniej siedmiu senatorów. Na tym etapie senator może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Uchwała w sprawie wyboru członków Kolegium jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Senatorowie mogą poprzeć dwóch kandydatów. Jeśli senatorom nie uda się wybrać swoich przedstawicieli do Kolegium, mogą ponownie zgłaszać kandydatury w ciągu siedmiu dni od dnia głosowania.

Pozostałych członków powołuje Sejm i prezydent.

Ile wynosi ryczałt na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem senatorów?

Senatorowi, który nie jest właścicielem mieszkania ani nie jest zameldowany w Warszawie, przysługuje prawo do zakwaterowania w Domu Poselskim. Kancelaria Senatu pokrywa te koszty w wysokości 100 zł za dobę hotelową

Gdy możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim nie ma, senator  może wynająć mieszkanie w Warszawie. Kancelaria Senatu bezpośrednio przekazuje czynsz za to mieszkanie na ręce jego właściciela do wysokości 3000 zł miesięcznie.

Kwestie uprawnień senatorów do zakwaterowania w Warszawie reguluje zarządzenie nr 1 Szefa Kancelarii Senatu z 28 stycznia 2020 r.