Narzędzia:

Poczta elektroniczna

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /Kancelaria_Senatu/SkrytkaESP

Adres do korespondencji:
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8,
00-902 Warszawa
 

Mapa dojścia do biura podawczego

Dział Kontaktu z Mediami i Komunikacji Społecznej

Obsługa mediów, informacje dla dziennikarzy:
tel. 22 694 95 22

e-mail 

Informacja publiczna dotycząca Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu
tel. 22 694 95 12
e-mail lub

lub ePUAP - /Kancelaria_Senatu/SkrytkaESP.
 

SPIS TELEFONÓW

 

Szef Kancelarii Senatu

Minister Adam Niemczewski
tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24
 

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu
dr Karolina Zioło-Pużuk
tel. 22 694 90 22

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu
Jarosław Stolarczyk
tel. 22 694 90 22Sekretariat Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

tel. 22 694 94 39, 22 694 94 59
fax 22 694 91 01
e-mail


Sekretariaty Wicemarszałków Senatu

Sekretariat Wicemarszałka Marka Pęka
tel. 22 694 94 15, 22 694 93 63
fax 22 694 94 16
e-mail

Sekretariat Wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej
tel. 22 694 94 47, 22 694 94 46
fax 22 694 94 17
e-mail

Sekretariat Wicemarszałka Bogdana Borusewicza
tel. 22 694 95 63, 22 694 95 61
fax 22 694 93 27
e-mail 

Sekretariat Wicemarszałka Michała Kamińskiego
tel. 22 694 91 51, 22 694 91 54
fax 22 694 93 75
e-mail


Gabinet Marszałka Senatu
dyrektor Małgorzata Daszczyk
tel. 22 694 94 39
fax 22 694 91 01
e-mail:

 

Biuro Prac Senackich

dyrektor Ignacy Grodecki
wicedyrektor Wiesława Obermeier
tel. 22 694 91 85
fax 22 694 90 85
e-mail:

 • Dział Posiedzeń Senatu
  tel. 22 694 95 17
  tel. 22 694 91 28
 • Dział Komisji Senackich
  tel. 22 694 92 20
 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
  tel. 22 694 90 45
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
  tel. 22 694 91 13
 • Komisja Infrastruktury
  tel. 22 694 92 51
  fax 22 694 93 54
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
  tel. 22 694 95 31
  fax 22 694 93 26
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu
  tel. 22 694 91 57
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych
  tel. 22 694 94 07
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
  tel. 22 694 93 55
  fax 22 694 94 38
 • Komisja Obrony Narodowej
  tel. 22 694 91 62
  fax 22 694 91 88
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  tel. 22 694 95 09
  fax 22 694 93 58
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
  tel. 22 694 90 93, 22 694 95 13
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
  tel. 22 694 91 80
  fax 22 694 93 12
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  tel. 22 694 90 50
  fax 22 694 91 39
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
  tel. 22 694 92 67
  fax 22 694 93 75
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  tel. 22 694 93 14, 22 694 92 02
  fax. 22 694 93 19
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
  tel. 22 694 94 34
  fax 22 694 94 33
 • Komisja Środowiska
 • tel. 22 694 93 35
  fax 22 694 92 81
 • Komisja Ustawodawcza
  tel. 22 694 95 76
  Komisja Zdrowia
 • tel. 22 694 93 01
  fax 22 694 92 21
 • Dział Stenogramów
  tel./fax 22 694 90 18

Biuro Legislacyjne

dyrektor Roman Kapeliński
wicedyrektor Katarzyna Konieczko
tel. 22 694 90 11
e-mail:

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej

dyrektor Leszek Kieniewicz
wicedyrektor Leszek Biera
wicedyrektor Robert Bobrowski
tel. 22 694 92 75
fax 22 694 93 03
e-mail:

 • Dział Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  tel. 22 694 93 15
  Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
  tel. 22 694 93 14, 22 694 92 02
  fax. 22 694 93 19

Centrum Informacyjne Senatu

dyrektor Anna Paradowska-Naturska
tel. 22 694 90 34
e-mail:

 • Dział Kontaktu z Mediami i Komunikacji Społecznej
  tel. 22 694 95 22
 • Dział Wydawniczy
  tel. 22 694 91 73

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska
wicedyrektor Danuta Antoszkiewicz
tel. 22 694 94 32
fax 22 694 94 28
e-mail:

 • Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
  tel. 22 694 95 33
 • Dział Edukacji Obywatelskiej
  tel. 22 694 95 20
 • Dział Petycji i Korespondencji
  tel. 22 694 93 21

Biuro Spraw Senatorskich

dyrektor Anna Białkowska
tel. 22 694 95 40
e-mail:

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

dyrektor Aleksandra Skorupka
tel. 22 694 90 33
e-mail:

 

 • Sprawy zamówień publicznych
  tel. 22 694 90 35
 • Sprawy prawne
  tel. 22 694 93 22
 • Sprawy pracownicze
  tel. 22 694 94 48
 • Dział Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją
  tel. 22 694 93 25
 • Kancelaria Ogólna
  tel. 22 694 95 46

Biuro Finansowe

dyrektor Agnieszka Szlązak
tel. 22 694 92 23
tel./fax 22 694 91 45
e-mail:

wicedyrektor, główna księgowa Milena Gorzkowska
tel. 22 694 92 23

Biuro Administracyjne

dyrektor Piotr Kosiński
tel. 22 694 90 49
fax 22 694 91 11  
e-mail:

 • Dział Gospodarczy
  tel. 22 694 90 32
 • Ośrodek Informatyki
  tel. 22 694 90 30
 • Dział Transportu
  tel. 22 694 91 02
 • Dział Obsługi Administracyjnej
  tel. 22 694 95 48

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

pełnomocnik Maria Łopatek-Zakrzewska
tel. 22 694 90 98

Sekretariat Szefa Kancelarii Senatu  

tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24
 

Sekretariat Zastępców Szefa Kancelarii Senatu

tel. 22 694 90 22

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Skolimowski
e-mail 

Koordynator do spraw dostępności

Robert Borzecki
e-mail:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej ,,RODO”, przekazujemy poniższe informacje:
1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b. e-mail: iodo@senat.gov.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję.
4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości lub w celu uzyskania informacji koniecznych do udzielenia odpowiedzi.
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane) i będą usuwane po upływie okresu niezbędnego do realizacji celów przetwarzania, nie krótszego niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Prawa osób, których dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych i prawo do ich sprostowania,
b. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
c. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Dobrowolność podania danych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie jednak skutkowało nieudzieleniem odpowiedzi.