Narzędzia:

STATUT
KANCELARII SENATU

 

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

 

§ 2.

 1. Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.
 2. Szef Kancelarii Senatu wydaje zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Kancelarii Senatu.

 

§ 3.

 1. Szef Kancelarii Senatu kieruje Kancelarią Senatu przy pomocy dwóch zastępców Szefa Kancelarii Senatu i dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych.
 2. Szef Kancelarii Senatu określa zakres zadań zastępców Szefa Kancelarii Senatu.
 3. Szef Kancelarii Senatu może upoważnić zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, dyrektora statutowej jednostki organizacyjnej lub innego pracownika Kancelarii Senatu do działania w jego imieniu, w tym do podejmowania decyzji, w określonych sprawach.
 4. W czasie nieobecności Szefa Kancelarii Senatu, Kancelarią Senatu kieruje upoważniony przez  niego zastępca Szefa Kancelarii Senatu.
 5. Szef Kancelarii Senatu może określić zakres spraw, w których decyzje podejmowane w zastępstwie Szefa Kancelarii Senatu, wymagają odrębnego upoważnienia.

 

§ 4.

W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

 1. Gabinet Marszałka Senatu;
 2. Biuro Prac Senackich;
 3. Biuro Legislacyjne;
 4. Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;
 5.  (uchylony);
 6. Centrum Informacyjne Senatu;
 7. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;
 8. Biuro Spraw Senatorskich;
 9. Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;
 10. Biuro Finansowe;
 11. Biuro Administracyjne.
 12. (uchylony)

 

§ 5.

Organizację wewnętrzną i podstawowe zasady funkcjonowania Kancelarii Senatu oraz zakres działania jej jednostek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany, w drodze zarządzenia, przez Szefa Kancelarii Senatu.