Narzędzia:

STATUT
KANCELARII SENATU

 

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

 

§ 2.

 1. Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.
 2. Szef Kancelarii Senatu wydaje zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Kancelarii Senatu.

 

§ 3.

 1. Szef Kancelarii Senatu kieruje Kancelarią Senatu przy pomocy zastępcy Szefa Kancelarii Senatu i dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych.
 2. Szef Kancelarii Senatu określa zakres zadań zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, w tym zakres nadzoru nad statutowymi jednostkami organizacyjnymi Kancelarii Senatu.
 3. Szef Kancelarii Senatu może upoważnić zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Kancelarii Senatu do działania w jego imieniu, w tym do podejmowania decyzji, w określonych sprawach.
 4. W czasie nieobecności Szefa Kancelarii Senatu Kancelarią Senatu kieruje zastępca Szefa Kancelarii Senatu, a w przypadku także jego nieobecności - dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 4.

W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

 1. Gabinet Marszałka Senatu;
 2. Biuro Prac Senackich;
 3. Biuro Legislacyjne;
 4. Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;
 5.  (uchylony);
 6. Centrum Informacyjne Senatu;
 7. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;
 8. Biuro Spraw Senatorskich;
 9. Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;
 10. Biuro Finansowe;
 11. Biuro Administracyjne.
 12. (uchylony)

 

§ 5.

Organizację wewnętrzną i podstawowe zasady funkcjonowania Kancelarii Senatu oraz zakres działania jej jednostek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany, w drodze zarządzenia, przez Szefa Kancelarii Senatu.