Narzędzia:

STATUT
KANCELARII SENATU

 

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

 

§ 2.

  1. Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.
  2. Szef Kancelarii Senatu wydaje zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Kancelarii Senatu.

 

§ 3.

  1. Szef Kancelarii Senatu kieruje Kancelarią Senatu przy pomocy zastępcy Szefa Kancelarii Senatu i dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych.
  2. Szef Kancelarii Senatu określa zakres zadań zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, w tym zakres nadzoru nad statutowymi jednostkami organizacyjnymi Kancelarii Senatu.
  3. Szef Kancelarii Senatu może upoważnić zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Kancelarii Senatu do działania w jego imieniu, w tym do podejmowania decyzji, w określonych sprawach.
  4. W czasie nieobecności Szefa Kancelarii Senatu Kancelarią Senatu kieruje zastępca Szefa Kancelarii Senatu, a w przypadku także jego nieobecności - dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 4.

W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Marszałka Senatu;

2) Biuro Prac Senackich;

3) Biuro Legislacyjne;

4) Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;

5) (uchylony);

6) Centrum Informacyjne Senatu;

7) Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;

8) Biuro Spraw Senatorskich;

9) Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;

10) Biuro Finansowe;

11) Biuro Administracyjne;

12) Biuro Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją.

 

§ 5.

Organizację wewnętrzną i podstawowe zasady funkcjonowania Kancelarii Senatu oraz zakres działania jej jednostek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany, w drodze zarządzenia, przez Szefa Kancelarii Senatu.