Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Statut Kancelarii Senatu

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

 

§ 2.

1.      Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.

2.      Szef Kancelarii Senatu wydaje zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Kancelarii Senatu.

 

§ 3.

1.      Szef Kancelarii Senatu kieruje Kancelarią Senatu przy pomocy:

             1) dyrektora generalnego;

             2) dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych.

2.      W zastępstwie Szefa Kancelarii Senatu Kancelarią Senatu kieruje dyrektor generalny, a w przypadku jego nieobecności - dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

§ 4.

W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

     1)   Gabinet Marszałka Senatu;

     2)    Biuro Prac Senackich;

     3)    Biuro Legislacyjne;

     4)    Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;

     5)    Biuro Polonijne;

     6)    Centrum Informacyjne Senatu;

     7)    Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;

     8)    Biuro Spraw Senatorskich;

     9)    Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;

    10)   Biuro Finansowe;

    11)   Biuro Administracyjne;

    12)   Biuro Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją.

 

§ 5.

Szczegółową organizację wewnętrzną Kancelarii Senatu, zakres zadań osób, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz zakres działania jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany, w drodze zarządzenia, przez Szefa Kancelarii Senatu.

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito