Narzędzia:

W skład zasobu Archiwum Senatu wchodzi przede wszystkim dokumentacja wytworzona przez Senat RP i jego kancelarię - protokoły posiedzeń Senatu, komisji senackich, akta biur Kancelarii Senatu, biur senatorskich, a także zapisy audio i wideo z przebiegu posiedzeń Senatu i komisji oraz bogaty zbiór fotografii. Uzupełnieniem zbiorów archiwum jest kolekcja plakatów z okresu polskiej transformacji lat 1989-1991 oraz dokumentacja Komitetów Obywatelskich i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) Archiwum Senatu jest archiwum wyodrębnionym. Tryb udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum Senatu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. Nr 196, poz. 1161, z późn. zm.). Rozporządzenie reguluje również wysokość opłat w wypadku poniesienia przez archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem materiałów archiwalnych czy sporządzaniem ich reprodukcji.

Od momentu wytworzenia większości dokumentacji przechowywanej w Archiwum Senatu nie upłynęło jeszcze 30 lat. W myśl rozporządzenia, mogą one być udostępniane do celów badań naukowych, do przygotowywania materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych przez nadawców programów radiowych i telewizyjnych, na potrzeby produkcji filmów dokumentalnych, do celów własnych osób fizycznych, jeżeli udostępnianie materiałów dotyczących tych osób nie narusza prawnie chronionych interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli, danych osobowych zawartych w tych materiałach lub innych informacji podlegających ograniczonemu dostępowi. Materiały archiwalne mogą być udostępniane, jeżeli są niezbędne do wykonywania określonych w ustawach zadań organu władzy publicznej lub jednostki organizacyjnej.

Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenia. Należy je złożyć do dyrektora Biura Prawnego, Kadr i Organizacji (tel. (22) 694 90 33 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
  • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości jej upoważnionego przedstawiciela, któremu mają być udostępnione materiały archiwalne - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  •  wskazanie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą;
  •  określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych;
  •  propozycję sposobu udostępnienia materiałów archiwalnych.

Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla przedstawiciela.

Archiwum Senatu jest dostępne dla użytkowników zewnętrznych w godzinach 8.30-15.30.

W dni posiedzeń Senatu możliwość korzystania z zasobu Archiwum Senatu należy uzgodnić z kierownikiem Archiwum Senatu, tel. (22) 694 90 06.