Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja zakłada m.in. wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej – „aktywa państwowe” oraz „klimat”, a także przewiduje zmiany w zakresie spraw objętych działem „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Ponadto ustawa dokonuje zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powierzając  we wskazanym zakresie opiekę nad Polonią i Polakami za granicą  Senatowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów. Opieka ma być realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanymi podmiotami i ma polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.