Narzędzia:

44. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz.2

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.1

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1820do 1820do 1820do 1820do 18201893do 1893
Druki senackie: 504504 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 504.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

druki sejmowe nr 1820, do druku 1820, 1893, do druku 1893

druki senackie nr 504, 504 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wydłuża o rok okres, w którym zachowują moc wpisy w dotychczasowych rejestrach sądowych, co ma zagwarantować pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W odniesieniu do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów, mają mieć zastosowanie przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do rejestracji, dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do rejestru.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 504 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1909do 19091920
Druki senackie: 505505 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 505.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1909, do druku 1909, 1920

uki senackie nr 505, 505 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zmianę terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 1 stycznia 2014 r. na dzień 1 lipca 2014 r. Ustawa reguluje możliwość składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Rejestru drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą samą drogą odpowiedzi. Jednakże ze względu na zmianę terminu zakończenia prac nad systemem teleinformatycznym Rejestru nie będzie możliwe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. usług związanych ze składaniem wniosków i zapytań.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 505 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17941894
Druki senackie: 502502 A502 B502 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 502.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

druki sejmowe nr 1794, 1894

druki senackie nr 502, 502 A, 502 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Nowelizacja ustawy zakłada przedłużenie funkcjonowania starego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o 3 lata (tj. do 1 marca 2017) i wykorzystywanie danych gromadzonych w tym systemie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między jednostki samorządu terytorialnego w latach 2014-2016. W ramach wzajemnej współpracy dwóch systemów - SIO i PESEL - przeprowadzona zostanie korekta rozbieżności między danymi uczniów i nauczycieli gromadzonymi w SIO a danymi obywateli zgromadzonymi w rejestrze PESEL.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

 Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

 Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 502 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 502 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


14.

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1892do 1892do 18921934do 1934
Druki senackie: 508508 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 508.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego.

druki sejmowe nr 1892, do druku 1892, 1934, do druku 1934

druki senackie nr 508, 508 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa normuje kompleksowo zagadnienia dotyczące systemu powiadamiania ratunkowego. System ten ma być oparty na centrach powiadamiania ratunkowego
i polega na rozdzieleniu funkcji odbioru zgłoszeń od funkcji dysponowania odpowiednimi do sytuacji służbami ratowniczymi. W ustawie określono także zadania systemu powiadamiania ratunkowego, z których podstawowym pozostaje obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów 112, 997, 998 i 999 w taki sposób, aby zapewnić dzwoniącym łatwy i skuteczny dostęp do alarmowych numerów oraz umożliwić właściwym podmiotom odpowiednio szybkie zaangażowanie zasobów ratowniczych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

·Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 508 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.


z2
Poprzednia strona