Narzędzia:

44. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja pierwszego dnia posiedzenia cz.2

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.1

retransmisja drugiego dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Senat w dniu 4 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17881850do 18501850 A
Druki senackie: 485485 A485 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 485.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 1788, 1850, do druku nr 1850, 1850-A

druki senackie nr 485, 485 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przyszłorocznego budżetu poprzez m.in.:

- utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, posłów i senatorów, a także płac w tzw. „budżetówce” na poziomie roku 2013,

- zamrożenie na poziomie 2013 r. funduszu świadczeń socjalnych,

-uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty minimalnego wynagrodzenia,

- podwyższenie akcyzy na alkohol etylowy, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 485 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17891837do 18371837 A
Druki senackie: 487487 A487 B487 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 487.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1789, 1837, do druku nr 1837, 1837-A

druki senackie nr 487, 487 A,  487 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej, która zapewni długookresową stabilność finansów państwa i będzie sprzyjać stabilności makroekonomicznej. Nowa reguła m.in ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB, zastąpi obowiązującą tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową oraz dotychczasowe sankcje przewidziane po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny 50 proc. PKB, zmieni zasadniczo prowadzenie polityki fiskalnej przez nałożenie wiążącego prawnie limitu na poziom około 2/3 wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się
21 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 487 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 487 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17871854do 1854do 18541854 A
Druki senackie: 486486 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 486.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1787, 1854, do druku nr 1854, 1854-A

druki senackie nr 486, 486 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przewiduje utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się
21 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 486 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.


4.

Ustawa o cudzoziemcach

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. wprowadził poprawki (55) do ustawy.
Druki sejmowe: 1526 cz.11526 cz.2do 15261853do 18531853 A
Druki senackie: 489489 A489 B489 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 489.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o cudzoziemcach.

druki sejmowe nr 1526, 1853, do druku nr 1853, 1853-A

druki senackie nr 489, 489 A, 489 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa zawiera systemowe zmiany zgodne z kierunkami polskiej polityki migracyjnej. Proponuje wiele rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium kraju oraz wprowadza przepisy zapobiegające sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (49) (druk  nr 489 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (54) (druk  nr 489 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1799do 1799do 1799do 1799do 17991836do 1836
Druki senackie: 488488 A488 B488 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 488.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

druki sejmowe nr 1799, do druku nr 1799, 1836, do druku nr1836

druki senackie nr 488, 488 A, 488 B, 488 C

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Ustawa zakłada wsparcie w latach 2013-2015 budżetu miasta stołecznego Warszawy środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji (corocznie kwotą 200 milionów zł). Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, przeszły na własność państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się
21 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 488 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 488 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 488 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

 

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16501804do 18041804 Ado 1804 A
Druki senackie: 490490 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 490.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym.

druki sejmowe nr 1650, 1804 , do druku nr 1804, 1804-A, do druku nr 1804-A

druki senackie nr 490, 490 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Przedstawiona ustawa ma na celu przekazanie zadań Ministra właściwego ds. transportu z zakresu homologacji Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Wnioskodawcy proponują ponadto, aby określone w zmienianych przepisach opłaty i kary stanowiły przychód Transportowego Dozoru Technicznego, a nie były dochodem budżetu państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 490 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

 


7.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1795do 1795do 17951855do 1855
Druki senackie: 492492 A492 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 492.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1795, do druku nr 1795, 1855, do druku nr 1855

druki senackie nr 492, 492 A,  492 B

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu implementację do polskiego prawa przepisów unijnych regulujących wymianę informacji drogą elektroniczną przez System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI). Proponowane przepisy umożliwią włączenie polskich instytucji do systemu elektronicznej wymiany danych, co przyspieszy weryfikację uprawnień, a w efekcie zapewni wypłacanie świadczeń jedynie osobom uprawnionym. Istotnym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym ma być tzw. punkt kontaktowy, którego zadaniem będzie wysyłanie i otrzymywanie drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Jeden punkt kontaktowy zostanie utworzony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, drugi powstanie w ZUS, trzeci w NFZ.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 492 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 492 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1505do 15051573do 15731798do 17981798 A
Druki senackie: 491491 A491 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 491.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 1505, do druku nr 1505, 1573, do druku nr 1573, 1798, do druku nr 1798, 1798-A

druki senackie nr 491, 491 A, 491 B
 

Były  to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu przywrócenie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, zgodnie z którą zyski z opłat środowiskowych gminy były przekazywane związkom międzygminnym. W wyniku obecnie proponowanej zmiany wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowiłyby dochód jednostek samorządu terytorialnego (50% gmin i 10% powiatu), na których obszarze składowane są odpady.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 491 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 491 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Senat w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1656do 16561656 Ado 1656 Ado 1656 A1856do 1856
Druki senackie: 493493 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 493.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1656, do druku nr 1656, 1656-A, do druku 1656-A , 1856, do druku nr 1856

druki senackie nr 493, 493 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza obowiązek powoływania dyrektorów w sądach, w których jest co najmniej 10 etatów sędziowskich oraz ustala zasady wynagradzania dyrektorów i zastępców dyrektorów przez przywrócenie uprawnień jakie przysługiwały tej grupie zawodowej do 31 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 493 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat w dniu 4 grudnia 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1816do 1816do 1816do 1816do 1816
Druki senackie: 494494 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 494.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 1816, do druku nr 1816 i 1838

druki senackie nr 494, 494 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa zmienia termin wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w związku z niezakończeniem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego umożliwiającego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych realizację wszystkich zadań wskazanych w ww. ustawie. Wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie 1 lipca 2014 r., a nie 30 listopada 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na  53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada  2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 grudnia 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 494 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.