Narzędzia:

5. posiedzenie Senatu RP X kadencji

   zapis video 1. dnia posiedzenia

  zapis video 2. dnia posiedzenia

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 1.

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 2.

zapis video 3. dnia posiedzenia, część 3.
 zapis video 3. dnia posiedzenia, część 4.


1.

Ustawa budżetowa na rok 2020

Senat w dniu 27 lutego 2020 r. wprowadził poprawki (94) do ustawy.
Druki senackie: 7070 A pop70 Z
Uchwała: 070uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2020.

druki sejmowe nr 112, 112-A, 204, 204-A
druki senackie nr 70 i 70 A poprawiony

 

Był to rządowy projekt ustawy. 
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 lutego 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich orazw sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 21 i 25 lutego 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 70 A-poprawiony).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lutego 2020 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 171do druku 171198198 A
Druki senackie: 6969 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 069uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 171, do druku nr 171, 198, 198-A

druki senackie nr 69, 69 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

 

Ustawa ma celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ustawa rozszerza uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz zapewnia wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.

 

Do Senatu została przekazana w dniu 14 lutego 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2020 r.

 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 69 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.

 


3.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018

Senat w dniu 26 lutego 2020 r. zapoznał się z Informacją.
Druki senackie: 51
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018.

druk senacki nr 51
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 21 stycznia 2020 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2020 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2020 r.

Komisja zapoznała się z Informacja.


4.

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Senat w dniu 27 lutego 2020 r. zapoznał się z Informacją.

5.

Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Senat w dniu 27 lutego 2020 r. podjął uchwałę w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości.
Druki senackie: 7878 S
Uchwała: 078uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości.

druki senackie nr 78, 78 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Zdrojewski.

 

Marszałek Senatu w dniu 25 lutego 2020 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 lutego 2020 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 78 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


6.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 27 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 62
Uchwała: 062uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 62
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 4 lutego 2020 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.