Narzędzia:

64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.2


31.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25892752
Druki senackie: 926926 A926 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 926uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

druki sejmowe nr 2589, 2752

druki senackie nr 926, 926 A, 926 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy ratyfikacji Umowy, która po stronie polskiej obejmuje zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia w razie choroby i macierzyństwa, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 926 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 926 B)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


32.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 26692766
Druki senackie: 927927 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 927uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

druki sejmowe nr 2669, 2766

druki senackie nr 927, 927 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technoogii oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu rozwiązanie umowy intra-EU BIT na podstawie porozumienia dwustronnego ze względu na m.in. niezgodności z prawem Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 927 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.


33.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27252767
Druki senackie: 928928 A928 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 928uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

druki sejmowe nr 2725, 2767

druki senackie nr 928, 928 A, 928 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu zgodnej z zasadami WTO, wzmacniającej wymianę handlową i obustronny przepływ inwestycji; pozwalającej na usunięcie wysokich ceł i barier technicznych w handlu, liberalizacji rynku usług, ochrony cennych oznaczeń geograficznych UE, otwarcia rynku zamówień publicznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 928 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 928 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki


34.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Druki senackie: 801801 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 801u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki senackie nr 801, 801 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Celem projektu jest umożliwienie poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom żądania zwrotu nieruchomości (gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie) wywłaszczonej w trybie rokowań i umowypoprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie  Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 801 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


35.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Druki senackie: 802802 S
Uchwała: 802u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druk senacki nr 802, 802 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Celem projektu jest umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależnie od tego czy wniosek taki złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie  Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 802 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


36.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 934934 S934 X
Uchwała: 934uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 934, 934 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Słoń.
 

Projekt uchwały wprowadza zmiany, wynikające z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dotyczące zasad obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do diety senatorów, którzy naruszają swoim zachowaniem porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. Ponadto projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące utajnienia obrad komisji, procedury zmiany Konstytucji oraz instytucji wniosków mniejszości komisji zgłaszanych podczas pierwszego czytania inicjatyw senackich.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2018 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk nr 934 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


37.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji.
Druki senackie: 884
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji.

druk senacki nr 884

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła Sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


38.

Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

Senat w dniu 26 lipca 2018 r. podjął uchwałę w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
Druki senackie: 877877 S
Uchwała: 877uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

druki senackie nr 877, 877 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 czerwca 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 877 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


39.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 roku

Senat w dniu 26 lipca 2018 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 777
więcej informacji o punkcie

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 roku.

druk senacki nr 777
 

Informacja została przekazanaw dniu 30 marca 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 kwietnia 2018 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2018 r.

Komisja zapoznała się z Informacją. 


40.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego
Druki senackie: 904
Uchwała: 904uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego.

druk senacki nr 904
 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2018 r. skierował wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie komisjiw tej sprawie odbyło się w dniu 10 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku (druk nr 904).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


z4
Poprzednia strona