Narzędzia:

64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 25 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 932932 A932 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 932uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2731, do druku 2731, 2781

druki senackie nr 932, 932 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa nowelizuje osiem ustaw i wprowadza uregulowaniamające charakter dostosowawczy i uzupełniający. W ustawie określono m. in. kompetencje prokuratora generalnego do delegowania prokuratorów oraz do wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora, który ukończył 65 lat; uprawnienia prezesa sądu do podziału czynności w sądzie, w tym skutkujących przeniesieniem sędziów i asesorów do innych wydziałów. W nowelizacji uregulowano zasady wyboru i przedstawienia Prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 lipca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 932 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy oraz o odrzucenie ustawy (druk nr 932 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą senator Aleksander Pociej oraz senator Jan Rulewski.


2.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Senat w dniu 25 lipca 2018 r. nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum
Druki senackie: 933933 A
Uchwała: 933uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum.

druk senacki nr 933
 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Paweł Mucha.
 

W dniu 20 lipca 2018 r. Prezydent RP przekazał do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Projekt postanowienia zawiera 10 pytań referendalnych, które dotyczą:

 • kwestii uchwalenia nowej Konstytucji lub wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującej,
 • unormowania w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzania referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli oraz określenia ważności tego referendum przy 30% frekwencji,
 • wprowadzenia w Konstytucji zmian w umocowaniu władzy wykonawczej (pozycji ustrojowej Prezydenta, Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów),
 • wprowadzenia w Konstytucji zapisu dotyczącego wyborów do Sejmu RP (w jedno lub wielomandatowych okręgach wyborczych),
 • podkreślenia w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego,
 • konstytucyjnego unormowania członkostwa Polski w UE i NATO,
 • zagwarantowania ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski,
 • zagwarantowania ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa oraz praw nabytych rodziny,
 • ochrony pracy oraz określenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn,
 • podziału jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa).
   

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Marszałkowi Senatu projekt postanowienia  w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin podjęcia przez Senat uchwały w tej sprawie upływa 3 sierpnia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2018 r. skierował projekt postanowienia do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja rekomenduje Senatowi niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum (druk nr 933 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2377do druku 237725372537 A
Druki senackie: 891891 A891 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 891uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 2377, do druku 2377, 2537, 2537-A

druki senackie nr 891, 891 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Ustawa wprowadza zasady kontrolowania jakości paliw stałych zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeniami w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 891 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2333do druku 233326872687 A
Druki senackie: 900900 A900 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 900uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2333, do druku 2333, 2687, 2687-A

drukI senackie nr 900, 900 
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Inwestycji i Rozwoju.
 

Ustawa ma na celu zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Ponadto celem ustawy jest podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych w Polsce. W tym celu m.in. wzmacnia się kompetencje ministra do spraw rozwoju regionalnego oraz wprowadza się ścisłe mierniki efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 900 A ).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

 


5.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 267327292729 A
Druki senackie: 910910 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 910uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

druki sejmowe nr 2673, 2729, 2729 A

druki senackie nr 910, 910 A


 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Inwestycji i Rozwoju.

W myśl ustawy z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 910 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27192748
Druki senackie: 916916 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 916uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2719, 2748

druki senackie nr 916, 916 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja zakłada m.in.: likwidację państwowej instytucji kultury Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego oraz zmienia nazwę Instytutu Solidarności i Męstwa na „Instytut  Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego". Ponadto w ustawie uszczegółowiono cele działalności Instytutu i wskazano że współpracuje on z IPN.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 916 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2674 27502750 A
Druki senackie: 915915 A915 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 915uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2674, 2750, 2750 A

druki senackie nr 915, 915 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu m.in.: wprowadzenie przepisów dotyczących Internetowego Konta Pacjenta (IKP), umożliwienie pacjentowi dostępu do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta, udostępnionego przez NFZ również za pośrednictwem IKP; modyfikację przepisów dotyczących identyfikatorów używanych w systemie informacji w ochronie zdrowia; wprowadzenie mechanizmu określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 67.  posiedzeniu w dniu 20 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 915 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 274627802780 A
Druki senackie: 930930 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 930uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

druki sejmowe nr 2746, 2780, 2780-A

druki senackie nr 930, 930 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.


Ustawa wprowadza uregulowania mające na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia publicznego oraz ograniczenie dostępu do nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy), które będą traktowane na równi z narkotykami.

 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 930 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2668do druku 26682776
Druki senackie: 919919 A919 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 919uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

druki sejmowe nr 2668, do druku nr 2668, 2776

druki senackie nr 919, 919 A, 919 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

W ustawie doprecyzowano zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednoznacznie wskazano, że umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach nie należących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych).
 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 919 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 lipca  2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 919 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat w dniu 27 lipca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25472629
Druki senackie: 894894 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 894uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

druki sejmowe nr 2547, 2629

druki senackie nr 894, 894 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informacji miesięcznych dotyczących ilości skupionego mleka – z dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych KOWR.
 

Sejm uchwalił ustawę na 66.  posiedzeniu w dniu 5 lipca  2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 lipca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 894 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chruścikowski