Narzędzia:

19. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3
retransmisja 2 dnia  posiedzenia


 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem

Senat w dniu 17 października 2012 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem.
Druki senackie: 133133 S
Uchwała: 133.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem.

druki senacki nr 133, 133 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 3 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 133 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


2.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

Senat w dniu 17 października 2012 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.
Druki senackie: 176
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

druk senacki nr 176

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 7 sierpnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 sierpnia 2012 r. skierował informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Komisja na posiedzeniu w dniu 19 września 2012 r. wysłuchała Informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 18 października 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 640641do druku 640do 640-641do 640-641732do 732
Druki senackie: 198198 A198 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 198.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki sejmowe nr 640, 641, do druku nr 640, do druku nr 640 i 641, 732, do druku nr 732

druki senackie nr 198, 198 A

Był to poselski i senacki projekt ustawy.

Celem nowelizacji ustawy jest uregulowanie kwestii opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie, a nie - jak dotychczas - w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 198 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Senat w dniu 18 października 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 716do 716747do 747
Druki senackie: 196196 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 196.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

druki sejmowe nr 716, do druku nr 716, 747, do druku nr 747

druki senackie nr 196, 196 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy o SKOK z 2009 r., która ma wejść w życie 27 października 2012 r., do zmian prawnych zaistniałych w tym okresie. Zmiany zaproponowane w ustawie wynikają m.in. z wejścia w życie nowej ustawy o kredycie konsumenckim oraz dostosowują przepisy do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 196 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

Senat w dniu 18 października 2012 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 707731do 731
Druki senackie: 197197 A197 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 197.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

druki sejmowe nr 707, 731, do druku nr 731

druki senackie nr 197, 197 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja ustawy zmierza do dostosowania prawa polskiego do zmienionych przepisów unijnych, które ograniczają wsparcie finansowe dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw oraz wprowadzają zmiany w zasadach funkcjonowania grup już istniejących. Ponadto zmianie uległa procedura ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów. Do tej pory marszałek województwa podejmował jedną decyzję w sprawie wstępnego uznania grupy, jednak regulacje unijne wymagają procedury dwuetapowej. Marszałek województwa będzie również zawiadamiał grupy producentów o przyznanym przez KE na dany rok tzw. współczynniku przydziału.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 października 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się
16 października 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 197 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 18 października 2012 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: do 591do 591do 591do 591698698 A
Druki senackie: 208208 A208 B208 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 208.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 591, do druku nr 591, 698 i 698-A

druki senackie nr 208, 208 A, 208 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Nowelizacja ustawy zmierza do wprowadzenia rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, który wynosiłby połowę kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej tj. obecnie 42 764 zł. Ponadto ustawa zakłada likwidację ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz zmianę zasad przyznawania ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczenie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem poprzez wprowadzenie limitu dochodów (osiągnięcie dochodu przekraczającego 112 tys. zł oznaczać będzie w tym przypadku brak możliwości skorzystania z ulgi).

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 208 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 października 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 208 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Ponadto mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 208 B).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny

Senat w dniu 18 października 2012 r. podjął uchwałę z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny.
Druki senackie: 149149 S
Uchwała: 149.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny.

druki senackie nr 149, 149 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senator Helenę Hatkę.

Marszałek Senatu w dniu 4 lipca 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 września 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 149 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej

Senat w dniu 18 października 2012 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 177177 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały - stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej.

druki senackie nr 177, 177 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Marszałek Senatu w dniu 24 sierpnia 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 25 września 2012 r.

Komisja wnosi o odrzucenie projektu uchwały (druk nr 177 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


9.

Informacja rządu na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej

Senat w dniu 17 października 2012 r. zapoznał się z Informacją rządu na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej.
Druki senackie: 211
więcej informacji o punkcie

Informacja rządu na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej.

druk senacki nr 211


10.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Senat w dniu 17 października 2012 r. zapoznał się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Druki senackie: 88do 88
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druki senackie nr 88, do druku nr 88

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 30 marca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował informację do:

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. wysłuchała Informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. wysłuchała Informacji i poinformowała o tym Marszałka Senatu.