Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Przemówienia z dnia następnego Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym w Senacie nowelizujemy ustawę o transporcie kolejowym. Celem nowelizacji ustawy jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową.

Opiniowana ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ich istotą jest wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Nowela odnosi się m.in. do następujących zagadnień: możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom; sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu; zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury; zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej; elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury; zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo; przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi.

W opinii naszego Biura Legislacyjnego przedłożona nowelizacja ustawy nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Dlatego w pełni popieram przedłożoną nowelizację.

Korzystając jednak z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować stronie rządowej, Ministerstwu Infrastruktury za inwestycje kolejowe, jakie są przeprowadzane w moim regionie, tj. w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim. Mówię tu m.in. o wielkich inwestycjach w postaci przebudowy dworca Kłodzko Miasto i trakcji kolejowej Kłodzko Główne, wielkiej inwestycji w Ścinawce Średniej oraz o odnowieniu wielu linii kolejowych, w tym m.in. niedawno otwartej na nowo linii do Bielawy. A w planach są kolejne wielkie inwestycje. Życzę ich pełnej realizacji. Dziękuję bardzo.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym rozpatrujemy punkt: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Jest w niej mowa o tym, że w roku 2018 r. Polacy zgłosili się do rzecznika praw obywatelskich 57 tysięcy razy, co przekłada się na liczbę próśb o interwencje o 5 tysięcy większą niż w roku poprzednim. Niemal połowa wpływów odnotowanych w roku 2018 to były sprawy nowe – reszta to korespondencja dotycząca problemów, które rzecznik praw obywatelskich zidentyfikował wcześniej i rozpoczął nad nimi rzetelną pracę.

Według informacji głównymi problemami trapiącymi polskich obywateli są kwestie związane m.in. z wysokością emerytur, niepełnosprawnością, przyznawaniem świadczeń 500+, problemy mieszkaniowe, a przede wszystkim sprawy dotyczące przewlekłości postępowań sądowych – i to pomimo tego, że wiele w tym zakresie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zmieniło się na lepsze.

W obszernym dokumencie rzecznik praw obywatelskich pochyla się nad wieloma kwestiami dotyczącymi funkcjonowania prawa w różnych dziedzinach życia, przedstawiając konkretne przypadki i sprawy. Wypunktowuje też kwestie związane ze służbą zdrowia. Dlatego zasadne jest działanie rządu w kwestii systematycznego wzrostu wydatków w tym zakresie.

Wydatki na służbę zdrowia mamy rekordowo wysokie – w budżecie na rok 2020 wyniosą one 108 miliardów zł, w stosunku do 75 miliardów zł z 2015 r., czyli jeszcze z czasu rządów PO-PSL. Na samą zaś onkologię wydatki wzrosną do ponad 11 miliardów zł, w stosunku do 7,1 miliarda zł z końca rządów PO-PSL. Dodatkowo należy pamiętać, że już w maju 2019 r. pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Realizacja strategii daje szansę na zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, obniżenie umieralności oraz kosztów, jakie ponoszą pacjenci. W tym roku Krajowa Sieć Onkologiczna powinna objąć całą Polskę, a na jej realizację rząd Prawa i Sprawiedliwości zaplanował 5 miliardów 250 milionów zł w 2020 r., 450 milionów zł rocznie w latach 2021–2023 oraz 500 milionów zł rocznie w latach 2024–2030.

Poza tym programy takie jak 500+, po wysłuchaniu głosów Polaków, zostały zmodyfikowane – od lipca ubiegłego roku 500 zł wypłaca się już także na pierwsze dziecko. Podsumowując: od początku programu 500+ do grudnia 2019 r. przeznaczyliśmy na ten cel 95 miliardów 400 milionów zł. W 2015 r. na Polską rodzinę przeznaczane było 1,75% PKB, a w 2020 r. jest to 4%. 46 miesięcy programu za nami, do przeciętnej polskiej rodziny na jedno dziecko trafiły 23 tysiące zł.

W ramach wielu działań dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest m.in. świadczenie w wysokości 500 zł dla osób niesamodzielnych.

Również inne problemy trapiące polskie rodziny, tj. sprawy związane z niepłaceniem alimentów, zmierzają dzięki działaniu Ministerstwa Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji w pozytywnym kierunku. Obecnie osoby zalegające z alimentami odpracowują swój dług w ramach prac społecznie użytecznych.

Pochylając się nad trapiącymi Polaków sprawami wysokości emerytur, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził trzynastą emeryturę, która daje znaczne wsparcie i poprawia byt seniorów.

To kilka z wybranych działań, jakie strona rządowa podjęła w celu eliminacji problemów, które wskazuje w swojej informacji rzecznik praw obywatelskich.