Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
272 07.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne” (cd.).
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego Kancelari Senatu
  Materiały:

  Wyrok TK
  Komunikat Trybunału Sprawiedliwości UE

  Opinia dr. M. Taborowskiego
  Projekt ustawy
  Odpowiedź Rządowego Centrum Legislacji
  Opinia MSW
  Opinia Fundacji Panoptikon

  Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (cd.) (P8-05/15).
  Materiały:
  Odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej (P8-07/15).

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia, mającej na celu nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów (P8-08/15).

         retransmisja posiedzenia

271 07.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.” (druk senacki nr 896).
  Materiały:
  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - prezentacja

          retransmisja posiedzenia

270 02.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 933, druki sejmowe nr 3325 i 3438).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk senacki nr 946, druki sejmowe nr 2540 i 3420).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiał porównawczy
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 947, druki sejmowe nr 2826 i 3421).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
  Projekt Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  Materiały:
  Pismo MPiPS
  Pismo MPiPS
  Odpowiedź MPiPS
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).

         retransmisja posiedzenia

269 02.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku” (druk senacki nr 927).

         retransmisja posiedzenia

268 24.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

             retransmisja posiedzenia

267 12.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
   retransmisja posiedzenia

266 12.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. (druk senacki nr 923, druki sejmowe nr 3337 i 3381).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 3362 i 3404).

            retransmisja posiedzenia

265 12.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

            retransmisja posiedzenia

264 12.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

            retransmisja posiedzenia

263 11.06.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 854).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Obrony Narodowej
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Rzecznik Ubezpieczony
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Instytut Pamięci Narodowej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Minister Zdrowia

           retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona