Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
262 11.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 920, druki sejmowe nr 3104 i 3356).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

             retransmisja posiedzenia

261 10.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 925, druk sejmowy nr 3410).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.) (druk senacki nr 901, druki sejmowe nr 3084, 3348 i 3348-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Opinia Państwowej Komisji Wyborczej
 3. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014” (druk senacki nr 897).
 4. Rozpatrzenie „Uwag o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie” (druk senacki nr 898).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (cd.) (P8-20/14).
  Materiały:
  Minister Finansów
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (P8-05/15).
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (P8-06/15).
 8. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2014 roku petycji.

           retransmisja posiedzenia

260 10.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk senacki nr 915, druki sejmowe nr 1590, 3397 i 3397-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Naczelna Rada Adwokacka
  Komitet Nauk Prawnych PAN
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Śląski Związek Gmin i Powiatów
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 918, druki sejmowe nr 2678, 3355 i 3355-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Materiał porównawczy

             retransmisja posiedzenia cz.1

            retransmisja posiedzenia cz.2

 

259 27.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia2014 r. (druk senacki nr 914).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 900, druki sejmowe nr 3027, 3332 i 3332-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie informacji na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacji i danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2014 rok (druk senacki nr 895).
  Materiał  Kancelaria Sejmu
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy(druk senacki nr 901, druki sejmowe nr 3084, 3348 i 3348-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 912, druki sejmowe nr 3194 i 3340).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

258 19.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela” (druk senacki nr 893).
 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne” (cd.).
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego Kancelari Senatu
  Materiały:

  Wyrok TK
  Komunikat Trybunału Sprawiedliwości UE

  Opinia dr. M. Taborowskiego
  Projekt ustawy
  Odpowiedź Rządowego Centrum Legislacji
  Opinia MSW
  Opinia Fundacji Panoptikon
 3. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Raport NIK
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
  Opinia prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materialy:
  Wyrok Trybunału Konstytucyjego
  Pismo MPiPS
  Autorzy petycji
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
 6. Materiały:
  Pismo MPiPS
  Pismo MPiPS
  Odpowiedź MPiPS
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym (cd.) (P8-03/15).
  Materiały:
  Opinia MS
  Opinia MAiC
 8. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2014 roku petycji.

          retransmisja posiedzenia

257 14.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 899).

 retransmisja posiedzenia

256 06.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

           retransmisja posiedzenia

255 06.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

254 05.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (cd.) (druk senacki nr 871, druki sejmowe nr 2824, 3275 i 3275-A).
  Opinia  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  Zestawienie propozycji poprawek do ustawy -Prawo restrukturyzacyjne Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  Materiały:
  List otwarty Instytut Allerhanda
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, oddział we Wrocławiu
  Krajowa Izba Syndyków
  Federacja Syndyków Rzeczypospolitej Polskiej
  Narodowy Bank Polski
  Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce
  Kasa Krajowa
  Związek Banków Polskich (wpłynęło po posiedzeniu komisji)
  materiał porównawczy

          retransmisja posiedzenia

253 23.04.2015 r.
 1. Realizacja polityki postpenitencjarnej państwa.
  Porządek obrad seminaryjnego posiedzenia

            retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona