Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-06-2017 na 42. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 15:51:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:54:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 15:55:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 15:56:18 za Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:57:15 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Poprawka 1

8 15:57:46 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Poprawka 2

9 15:58:12 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 15:59:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 15:59:52 za Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 16:00:53 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu

13 16:02:11 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu