Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia cz. 1


21.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Senat w dniu 17 czerwca 2021 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 388
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
druk senacki nr 388

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. zapoznała się z Informacją.


22.

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 1264
Druki senackie: 425425 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 425u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.
druki sejmowe nr 1264
druki senackie nr 425, 425 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Ustawa przesuwa termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej na dzień 5 lipca 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 425 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając


23.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 12431254do druku 1254 A1254
Druki senackie: 426426 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 426u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
druki sejmowe nr 1243, 1254
druki senackie nr 426, 426 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu usunięcie przepisów powalających na jednokrotne przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 czerwca 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 lipca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 18 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 426 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Gawęda.

 


24.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. nie wyraził zgody na powołanie Pani Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich
Druki sejmowe: 122312241235
Druki senackie: 428
Uchwała: 428u.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
druki sejmowe nr  1223, 1224 i 1235
druk senacki nr 428

Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Lidię Staroń.

UchwałaSejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 16 czerwca 2021 r.

Terminna wyrażenie zgody przez Senat upłynie w dniu 16 lipca 2021 r.


25.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Druki senackie: 366366 S366 X
Uchwała: 366u.pdf
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
druki senackie nr 366, 366 S, 366 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa zakłada, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji WZ albo pozwolenia na budowę, o ile odległość ta jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości tej elektrowni.

Marszałek Senatu w dniu 15 kwietnia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
  Komisji Ustawodawczej,
  Komisji Infrastruktury,
  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2021 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 366 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.

Podczas drugiego czytania na 25. posiedzeniu Senatu zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i projekt ustawy został odesłany do komisji  senackich.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia przedstawionych wniosków legislacyjnych odbyło się 16 czerwca 2021 r.

Komisje nie poparły żadnego wniosku (druk nr 366 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


26.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 427
Uchwała: 427u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 427

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 16 czerwca 2021 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


z3
Poprzednia strona