Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia cz. 1


11.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 1126do druku 112611501150 A
Druki senackie: 401401 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 401u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
druki sejmowe nr 1126, do druku 1126, 1150, 1150-A
druki senackie nr 401, 401 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem ustawy jest doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie definicji ratownika wodnego przez dookreślenie liczby innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym. Ponadto ustawa wprowadza upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 401 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek.


12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 1086do druku 1086do druku 10861117
Druki senackie: 406406 A406 B406 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 406u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1086, do druku 1086, 1117
druki senackie nr 406, 406 A, 406 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczącej trybu zarządzania sumami depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 406 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 406 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


13.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki senackie: 402402 A402 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 402u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
druki sejmowe nr 1015, do druku 1015, 1148, 1148-A
druki senackie nr 402, 402 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; doprecyzowania sposobu wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozszerzenia katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 15 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 402 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.

 


14.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 1199do druku 119912041204 A
Druki senackie: 416416 A416 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 416u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
druki sejmowe nr 1199, do druku 1199, 1204, 1204-A
druki senackie nr 416, 416 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy została upoważniona Pani Poseł Lidia Burzyńska.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ustanowienie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 31 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 416 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


15.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 11281146
Druki senackie: 408408 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 408u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
druki sejmowe nr 1128, 1146
druki senackie nr 408, 408 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa ma na celu nadanie Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nazwy „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 408 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.

 


16.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 11271181
Druki senackie: 405405 A405 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 405u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku.
druki sejmowe nr 1127, 1181
druki senackie nr 405, 405 A, 405 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa przewiduje wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku. Konwencja ta . jest międzynarodowym instrumentem na poziomie globalnym, którego celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed antropogenicznymi emisjami i uwolnieniami rtęci oraz związków rtęci.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 27 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 405 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyła się 10 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 405 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.
Druki senackie: 380380 S
Uchwała: 380u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.
druki senackie nr 380, 380 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Joanna Sekuła.

Celem projektowanej ustawy jest wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić. Projekt ustawy przyznaje prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego osobom, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego sporządzono kartę zgonu.

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
  Komisji Ustawodawczej,
  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r. 
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 380 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
Druki senackie: 394394 S
Uchwała: 394u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
druki senackie nr 394, 394 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Borowski.

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów.

Marszałek Senatu w dniu 14 maja 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 394 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


19.

Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia.
Druki senackie: 363363 S
Uchwała: 363u_1.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.
druki senackie nr 363, 363 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Zdrowia.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Beata Małecka-Libera.

Celem projektu ustawy jest uproszczenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne oraz zrównanie wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne z tytułu chorób zawodowych wywołanych COVID-19, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

Marszałek Senatu w dniu  14 kwietnia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Zdrowia,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 363 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
Druki senackie: 357357 S
Uchwała: 357uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
druki senackie nr 357, 357 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Zygmunt Frankiewicz.

Celem przedmiotowego projektu ustawy jest umożliwienie udzielenia dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – podmiotowi zarządzającemu zakładem górniczym – Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego zakładu.

Marszałek Senatu w dniu  30 marca 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyły się 5 maja 2021 r. oraz 9 czerwca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 357 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.


Poprzednia strona