Narzędzia:

26. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia cz. 1


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56

Senat w dniu 16 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56
Druki senackie: 423
Uchwała: 423u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56.
druk senacki nr 423

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marcin Bosacki.

Punkt ten zostanie włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76

Senat w dniu 16 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76
Druki senackie: 414414 S
Uchwała: 414u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.
druki senackie nr 414, 414 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem uchwały został upoważniony senator Marek Komorowski.

Marszałek Senatu w dniu 28 maja 2021 r. skierował projekt uchwały do:
─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu uchwały (druk nr 414 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Senat w dniu 17 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji
Druki senackie: 424
Uchwała: 424u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji.
druk senacki nr 424

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Komorowski.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 11621183
Druki senackie: 399399 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 399u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
druki sejmowe nr 1162, 1183
druki senackie nr 399, 399 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Celem ustawy jest ujednolicenie siatki pojęciowej w zakresie obejmowania akcji nowej emisji spółki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz uregulowanie sytuacji prawnej Skarbu Państwa w tym zakresie.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 czerwca 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 399 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1203do druku 12031205
Druki senackie: 417417 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 417u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
druki sejmowe nr 1203, do druku 1203, 1205
druki senackie nr 417, 417 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa dotyczy kompleksowej regulacji kwestii związanych z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich. Ponadto celem ustawy jest zmiana przepisów określających przekazywanie pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 31 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.


Marszałek Senatu w dniu 31 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 15 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 417 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
Druki senackie: 403403 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 403u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1145, do druku 1145, 1145-A, do druku 1145 A, 1169, 1169-A
druki senackie nr 403, 403 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa przewiduje m.in. wydłużenie do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, terminu realizacji vouchera na realizację imprezy turystycznej wydanego w związku z odstąpieniem przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązaniem przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie realizacji niektórych mechanizmów pomocowych oraz zawiera przepisy dotyczące umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2021 r. 
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 403 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki senackie: 415415 A415 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 415u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1070, do druku 1070 , 1176, 1176-A
druki senackie nr 415, 415 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa wprowadza instrumenty mające na celu podtrzymanie funkcjonowania rynku najmu i złagodzenia skutków ograniczeń administracyjnych spowodowanych epidemią COVID-19 dla sektora mieszkaniowego.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 31 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 415 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 1114do druku 1114do druku 111412001200 A
Druki senackie: 407407 A407 B407 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 407u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1114, do druku 1114, 1200, 1200-A
druki senackie nr 407, 407 A, 407 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy dostosowania polskiego prawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zniesienie barier pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, w szczególności poprzez rozszerzenie mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów wewnątrz UE i z państw trzecich na rzecz nabywców/odbiorców końcowych (konsumentów), oraz uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 407 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 10 czerwca 2021 r.
Komisja nie poparła żadnego z przedstawionych wniosków (druk nr 407 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 1013do druku 1013107811221122 A
Druki senackie: 398398 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 398u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1013, do druku 1013, 1078, 1122, 1122-A
druki senackie nr 398, 398 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim. Zgodnie z ustawą mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane mają być co roku. Wzmocniono również nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 398 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Konieczny.

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Senat w dniu 18 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 1085do druku 108511491149 A
Druki senackie: 400400 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 400u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
druki sejmowe nr 1085, do druku 1085, 1149, 1149-A
druki senackie nr 400, 400A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch aktów prawa europejskiego: dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 21 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 400 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz