Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217 , cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia ,sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia sala 217, cz.3

 

 


1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Senat w dniu 27 października 2020 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy
Druki senackie: 235235 A238235 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 235uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
druki sejmowe nr 683, do druku 683, 684, 685, 686, 698, do 698
druki senackie  nr 235, 235 A, 238 (wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 683 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Czesław Hoc.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 684 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Zdzisław Wolski.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 685 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Dariusz Klimczak.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 686 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Jacek Protas.

Przedstawione w ustawie rozwiązania dotyczą:

·       objęcia penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej także o osoby zdrowe;

·       wyłączenia bezprawności określonych czynów, popełnianych przez osoby wykonujące zawód medyczny podejmujące działania lecznicze w celu zwalczania epidemii COVID-19;

·       upoważnienia do nałożenia, w drodze rozporządzenia, obowiązku zakrywania przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa;

·       uznania nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa za uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży;

·       przyznania dodatkowego wynagrodzenia osobom, które wykonując zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;

·       wprowadzenia możliwości skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii m.in. studentów kierunków medycznych czy doktorantów;

·       wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przy realizacji zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 19 posiedzeniu w dniu 22 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 23 października 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się w dniu 26 października.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 235 A). Jednocześnie
komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 238).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera


 


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 27 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Druki senackie: 238238 X
Uchwała: 238uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki senackie nr 238, 238 X

Podczas rozpatrywania ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 Komisja Zdrowia dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zaproponowane w przedstawionym -  zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu - projekcie ustawy zmiany dotyczą zniesienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele oraz  wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


3.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Senat w dniu 27 października 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 572636636 A
Druki senackie: 225225 A225 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 225uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
druki sejmowe nr 572, 636, 636 A
druki senackie nr 225, 225 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterFinansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dokonuje aktualizacji budżetu państwa w celu dostosowania do sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 7 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 8 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 14 października 2020 r.  
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (druk nr 225 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 


4.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów
Druki senackie: 220220 S
Uchwała: 220u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów 
druki senackie nr 220, 220 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.  
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Komorowski.

Marszałek Senatu w dniu 30 września 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 października 2020 r.
Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 220 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


5.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Senat w dniu 28 października 2020 r. wprowadził poprawki (118) do ustawy
Druki sejmowe: 239do druku 239do druku 239do druku 239do druku 239598598 A
Druki senackie: 226226 A226 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 226u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych
druki sejmowe nr 239, do druku 239, 598, 598-A
druki senackie nr 226, 226 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 7 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 9 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 27 października 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (druk nr 226 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk


 


6.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 28 października 2020 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 49
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)
druk senacki nr 49

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 15 stycznia 2020 r. 

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2020 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2020 r.
Komisja zapoznała się z Informacja.


7.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 28 października 2020 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 178
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) 
druk senacki nr 178

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 4 sierpnia 2020 r. 

Marszałek Senatu w dniu 11 sierpnia 2020 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 października 2020 r.
Komisja zapoznała się z Informacją.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Senat w dniu 28 października 2020 r. odrzucił projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich i zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 237237 S237 X
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich.
druki senackie nr 237, 237 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Gabriela Morawska-Stanecka.


Marszałek Senatu w dniu 26 października 2020 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 października 2020 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 237 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.


9.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej
Druki senackie: 240
Uchwała: 240u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackiej.

druk senacki nr 240

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 27 października 2020 r.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.